نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫد

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی کارایی تخمین گرهای زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی (IDW) کریجینگ و وزن دهی عکس فاصله و تهیه نقشه پهنهبندی مقادیرکل عناصر سنگین آهن، روی، مس و منگنز در 196 نقطه با فواصل طولی 1000 متر در 20000 هکتار از خاک سطحی ( 0 تا 30 سانتیمتر) اراضی جنوب تهران انجام گردید . بهترین مدل واریوگرام برازش داده شده برای آهن و منگنز، مدل نمایی و برای روی و مس مدل کروی بود. میزان دقت تخمینگرها، با و ریشه میانگین (ME) استفاده از تکنیک جک نایف، میانگین خط ا IDW مورد ارزیابی قرار گرفتند . در (RMSE) مربعات خطای تخمین از پارامترهای توان 1 تا 5 استفاده گردید. با توجه به واریانس تخمین دو روش مورد استفاده، تخمینگر کریجینگ برای چهار عنصر دارای میانگین خطا و ریشه میانگین مربعات خطای کمتری نسبت به بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط IDW تخمینگر 37 گرم در کیلوگرم و متوسط عناصر روی، مس و / مقدار کل آهن 29 6 میلیگرم در کیلوگرم خاک / 1 و 682 /46 ،2/ منگنز به ترتیب ، 131 می باشد. آلودگی منگنز و روی به صورت گسترده در خاکهای منطقه وجود دارند. مقادیر آهن و مس کمتر از محدوده مجاز بوده است . تطابق نقشه کاربری اراضی با نقشههای پیوسته عناصر آهن، روی، مس و منگنز نشان دهنده تاثیرپذیری کم تا بسیار زیاد نوع کاربری، دوری و نزدیکی به بزرگراهها، مناطق صنعتی، مسکونی و آبیاری با فاضلاب بر مقادیر هر یک از عناصر بیان شده میباشد.

کلیدواژه‌ها