بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی مقادیر کل عناصر آهن، روی، مس و منگنزبا استفاده از روش زمینآمار در خاکهای جنوب تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫد

2 استادیار گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫد

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی کارایی تخمین گرهای زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی (IDW) کریجینگ و وزن دهی عکس فاصله و تهیه نقشه پهنهبندی مقادیرکل عناصر سنگین آهن، روی، مس و منگنز در 196 نقطه با فواصل طولی 1000 متر در 20000 هکتار از خاک سطحی ( 0 تا 30 سانتیمتر) اراضی جنوب تهران انجام گردید . بهترین مدل واریوگرام برازش داده شده برای آهن و منگنز، مدل نمایی و برای روی و مس مدل کروی بود. میزان دقت تخمینگرها، با و ریشه میانگین (ME) استفاده از تکنیک جک نایف، میانگین خط ا IDW مورد ارزیابی قرار گرفتند . در (RMSE) مربعات خطای تخمین از پارامترهای توان 1 تا 5 استفاده گردید. با توجه به واریانس تخمین دو روش مورد استفاده، تخمینگر کریجینگ برای چهار عنصر دارای میانگین خطا و ریشه میانگین مربعات خطای کمتری نسبت به بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط IDW تخمینگر 37 گرم در کیلوگرم و متوسط عناصر روی، مس و / مقدار کل آهن 29 6 میلیگرم در کیلوگرم خاک / 1 و 682 /46 ،2/ منگنز به ترتیب ، 131 می باشد. آلودگی منگنز و روی به صورت گسترده در خاکهای منطقه وجود دارند. مقادیر آهن و مس کمتر از محدوده مجاز بوده است . تطابق نقشه کاربری اراضی با نقشههای پیوسته عناصر آهن، روی، مس و منگنز نشان دهنده تاثیرپذیری کم تا بسیار زیاد نوع کاربری، دوری و نزدیکی به بزرگراهها، مناطق صنعتی، مسکونی و آبیاری با فاضلاب بر مقادیر هر یک از عناصر بیان شده میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Variability and Mappingofthe Total Concentration of Iron, Zinc, Copper and Manganese by Using Geostatistical Method in Southern Tehran Soils

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Yazdani nejhad 1
  • Hossein Torabi 2
1 M.Sc. Student, Department of Soil Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Soil Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the performance of kriging and inverse distance weighting (IDW) estimators for determination of spatial variability and mapping of iron, zinc, copper and manganese heavy metals in 196 points of surface soil(0-30cm) with a distance of 1000 m in 20,000 hectares of Southern area of Tehran. The best models for iron and manganese were exponential and spherical for zinc and copper. For determining the accuracy of estimator, Jack Knife technique, the mean error (ME) and root mean square error of prediction (RMSE) were evaluated. For estimating the inverse distance weighting (IDW) the powers of 1 to 5 were used. The contents of ME and RMSE in kriging were less than the IDW for four elements. The results showed that the total average concentrations of iron, zinc, copper and manganese, respectively were 29.37 g.kg-1, 131.2 mg.kg-1, 46.1 mg.kg-1 and 682.6 mg.kg-1`. Manganese and zinc pollution in soils were widespread. Iron and copper levels were below the critical limit. Comparison of the land use map with continuous map of iron, zinc, copper and manganese showed the land use, distance and proximity to the highways, industrial and residential areas and irrigation with wastewater had significant effect on the contents of heavy metals to different extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mapping
  • Southern Area of Tehran
  • IDW
  • Kriging