بررسی مقایسهای کارایی حذف آمونیاک توسط بیوفیلترهایبا بستر کمپوست متخلخل و خاک فرآوری شده

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬشتی

2 مربی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ کاشان

3 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬشتی، عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات ارتقا ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

چکیده

روش ساده، کارآمد، مقرون به صرفه از نظر « بیوفیلتراسیون » فرایند اقتصادی و نیز دوستدار محیطزیست برای تصفیه ترکیبات آلایند ة جریانِ هواست. این پژوهش با هدف مقایسه کارایی سیستم بیوفیلتراسیون با بستر کمپوست متخلخل و خاک فراوری شده در تصفیه گاز آمونیاک انجام شده است. برای حذف گاز آمونیاک از دو ستون با قطر داخلی 14 سانتی متر، یکی با بستر کمپوست متخلخل و دیگری با بستر خاک فراوری شده و گوشماهی به نسبت 4:1 استفاده ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ، شده است. بازدهی بیوفیلتر در 10 دبی مختلف ( 1 -40 ،0-20 ppm) 9 و 10 لیتر بر دقیقه) و 5 بازه مختلف غلظت ،8 80-100 ) در دمای 25 درجه و محدوده ،60-80 ،40-60 ،20 40 درصد) بررسی شده است. نتایج حاصل از این - رطوبت بهینه ( 80 تحقیق نشان داد که با افزایش دبی و غلظت، میزان بازدهی کاهش 2 درصد و / 6 تا 98 / می یابد. بازدهی بستر کمپوست متخلخل بین 84 5 تا 100 درصد متغیر بوده است. / بازدهی بستر خاک فراوری شده بین 91 0/19 ، در g/(m3h) بیشترین بازدهی در هر دو بستر در بار جرمی ورودی 0-20 ، دبی یک لیتر بر دقیقه و زمانِ ماند ppm بازه غلظتی 240 ثانیه رخ داد. با توجه به نتایج به دست آمده، برای حذف آمونیاک از هوا بستر خاک فراوری شده در مقایسه با بستر کمپوست متخلخل بازدهی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Ammonia Removal by Biofilters with Porous Compost and Processed Soil

نویسندگان [English]

  • Saeed Motesaddi Zarandi 1
  • Ashraf Mazaheri Tehrani 2
  • Mohammad Reza Assoudinejad 3
1 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
2 Instructor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Kashan University of Medical Sciences.
3 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences; and member of Safety Promotion & Injury Prevention Research Center.
چکیده [English]

Biofiltration is an efficient, easy and cost effective, environmental friendly process for treating of ammonia from air. The aim of this study is a comparative study of ammonia removal from air by biofilters with porous compost and processed soil. In order to remove ammonia, two columns with 14 cm inner diameter were used. One of the columns is filled with porous compost and another column is filled with processed soil and scallop (scallop: processed soil, 1:4). The performances of biofilters were studied under 10 different flow rates (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 lit/min) and 5 different NH3 concentrations intervals (0-20, 20-40, 40-60, 60-80 and 80-100 ppm) in the 25 degree Celsius temperature and optimum moisture (40-80%) interval. The results of this study show that efficiency is decreased when flow rate or concentration is increased. The efficiency of porous compost was changed between 84.6 - 98.2% and the efficiency of processed soil was changed between 91.5 – 100%. Maximum efficiency for both of the beds occurred on 0.19 g/(m3.h) loading rate. Efficiency of processed soil and porous compost was in 0-20 concentrations intervals at 1 lit/min flow rate and beds attained 240 seconds. According to the results, for ammonia removal, the processed soil bed is more efficient than the porous compost bed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonia
  • Biofilters
  • Porous Compost
  • Processed Soil