نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬشتی

2 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ کاشان

چکیده

روش ساده، کارآمد، مقرون به صرفه از نظر « بیوفیلتراسیون » فرایند اقتصادی و نیز دوستدار محیطزیست برای تصفیه ترکیبات آلایند ة جریانِ هواست. این پژوهش با هدف مقایسه کارایی سیستم بیوفیلتراسیون با بستر کمپوست متخلخل و خاک فراوری شده در تصفیه گاز آمونیاک انجام شده است. برای حذف گاز آمونیاک از دو ستون با قطر داخلی 14 سانتی متر، یکی با بستر کمپوست متخلخل و دیگری با بستر خاک فراوری شده و گوشماهی به نسبت 4:1 استفاده ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ، شده است. بازدهی بیوفیلتر در 10 دبی مختلف ( 1 -40 ،0-20 ppm) 9 و 10 لیتر بر دقیقه) و 5 بازه مختلف غلظت ،8 80-100 ) در دمای 25 درجه و محدوده ،60-80 ،40-60 ،20 40 درصد) بررسی شده است. نتایج حاصل از این - رطوبت بهینه ( 80 تحقیق نشان داد که با افزایش دبی و غلظت، میزان بازدهی کاهش 2 درصد و / 6 تا 98 / می یابد. بازدهی بستر کمپوست متخلخل بین 84 5 تا 100 درصد متغیر بوده است. / بازدهی بستر خاک فراوری شده بین 91 0/19 ، در g/(m3h) بیشترین بازدهی در هر دو بستر در بار جرمی ورودی 0-20 ، دبی یک لیتر بر دقیقه و زمانِ ماند ppm بازه غلظتی 240 ثانیه رخ داد. با توجه به نتایج به دست آمده، برای حذف آمونیاک از هوا بستر خاک فراوری شده در مقایسه با بستر کمپوست متخلخل بازدهی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها