نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد

چکیده

چکیده در این نوشتار حذف رنگ بازی زرد 28 از نمونه پساب سنتزی با (SDS) استفاده از نانوذرات اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفانات نمونه، pH ارزیابی و مطالعه شد. اثر پارامترهای تجربی مختلف مانند مقدار جاذب، مقدار سورفکتانت، قدرت یونی و نوع شوینده ارزیابی و بهینه شد. تحلیل داده های هم دمای تعادلی نشان داد که مدل لانگمویر مطابقت بهتری با دادههای به دست آمده دارد . همچنین از 141 به دست mg/g روی مدل لانگمویر، بیشینه ظرفیت جاذب معادل آمد. با مطالعه شرایط واجذب مشخص شد که با استفاده از متانول، به عنوان شوینده، میتوان نانوذرات را بازیابی و دستکم برای 6 مرتبه متوالی مجدداً استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها