نانوذرات اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفوناتبهعنوان جاذبی کارا برای حذف رنگ از پسابهای سنتزی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد

2 کارشناس مسئول، گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد

3 رئیس آزمایشگاه مرجع، گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد

چکیده

چکیده در این نوشتار حذف رنگ بازی زرد 28 از نمونه پساب سنتزی با (SDS) استفاده از نانوذرات اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفانات نمونه، pH ارزیابی و مطالعه شد. اثر پارامترهای تجربی مختلف مانند مقدار جاذب، مقدار سورفکتانت، قدرت یونی و نوع شوینده ارزیابی و بهینه شد. تحلیل داده های هم دمای تعادلی نشان داد که مدل لانگمویر مطابقت بهتری با دادههای به دست آمده دارد . همچنین از 141 به دست mg/g روی مدل لانگمویر، بیشینه ظرفیت جاذب معادل آمد. با مطالعه شرایط واجذب مشخص شد که با استفاده از متانول، به عنوان شوینده، میتوان نانوذرات را بازیابی و دستکم برای 6 مرتبه متوالی مجدداً استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sodium Dodecyl Sulphate Coated Magnetite Nanoparticles as an Excellent Adsorbent for Removal of Basic Dyes from Synthetic Textile’s Wastewater Samples

نویسندگان [English]

  • Mohammad Faraji 1
  • Nadia Ahmadi 2
  • Roya Noorbakhsh 3
1 Assistant Professor, Faculty of Food Industry and Agriculture, Department of Food Science & Technology, Standard Research Institute (SRI).
2 Senior expert, Faculty of Food Industry and Agriculture, Department of Food Science & Technology, Standard Research Institute (SRI).
3 Head of Reffrence lab, Faculty of Food Industry and Agriculture, Department of Food Science & Technology, Standard Research Institute (SRI).
چکیده [English]

Batch adsorption experiments were carried out for removal of basic dye, namely Basic Yellow 28 (BY 28), from synthetic wastewater sample of textile’s company, using sodium dodecyl sulphate coated magnetite nanoparticles (SDS-Fe3O4 NPs). The effects of various experimental parameters (e.g. initial pH, SDS amount, ion strength) were examined and optimal experimental conditions were obtained. The results showed that adsorption process onto the adsorbent is very fast and nearly 30 min of contact time was found to be sufficient for the dye adsorption to reach equilibrium. Equilibrium isotherm data were analyzed according to Langmuir and Freundlich equations. The characteristic parameters for each model have been determined. The Langmuir isotherm gave the best correlation for the adsorption of the BY 28 onto the adsorbent. On the basis of the Langmuir analysis, the maximum adsorption capacities were determined to beand 140.8 mg g-1. Also, regeneration studies showed that Fe3O4 NPs can be regenerated and reused at least for six times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetite Nanoparticles
  • Removal؛ Basic Dye
  • Basic Yellow 28