بررسی نقش ابعاد رهبری در توسعه قابلیت هایکارآفرینی محیطی سمنهای زیست محیطی ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه ترویج و کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

درخصوص رابطه بین دو زمینه کارآفرینی محیطی و رهبری تحقیقات بررسی نقش » اندکی وجود دارد. از این رو تحقیق حاضر با هدف رهبری به عنوان عامل زمینه ساز توسعه قابلیت های کارآفرینی در سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران و به روش « محیطی توصیفی هم بستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سازمان های مردمنهاد زیست محیطی در سراسر کشور است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، در نهایت 51 سازمان مردمنهاد زیستمحیطی از میان سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه زیست محیطی بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند . ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه است که برای اندازه گیری مفاهیم به کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسش نامه از روش روایی صوری و با نظرخواهی از صاحب نظران استفاده شد . میزان آلفای 94 ، و برای رهبری / کرونباخ برای قابلیت های کارآفرینی محیطی 0 96/0 به دست آمد که حاکی از پایایی مناسب ابزار است. شیوه اصلی داده پردازی مدلسازی معادلات ساختاری است، و بهمنظور دادهپردازی استفاده شد. نتایج مدل نشان می دهد که PLS-Graph از نرمافزار ابعاد چهارگانه رهبری در توسعه قابلیت های کارآفرینی محیطی در سازمانهای زیستمحیطی بهلحاظ آماری دارای نقش معنیداری است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اقدامات کارآفرینی محیطی سازمان های غیردولتی تابعی از ابعاد رهبری تحولآفرین در آنهاست ، به گونهای که تا 33 درصد واریانس کارآفرینی محیطی در سازمان های غیردولتی به وضعیت رهبری آنها وابسته است. نتایج تحقیق چارچوب مفهومی را برای توسعه نظریههای آتی فراهم میآورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Leadership Dimension Roles in Enviropreneurship Development: Evidence from Iranian Environmental NGOs

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Moghimi 1
  • Amir Alambeigi 2
1 Professor, Department of Public Management, Faculty of Management, University of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
چکیده [English]

In this article, with regard to the little empirical research undertaken on enviropreneurship and leadership, drawing from a relational perspective, we explore the relationship between enviropreneurship and leadership. The research method was descriptive correlation, and data were collected from 51 environmental NGOs engaged in environmental issues using the random sampling method. A questionnaire was employed for variable measurements, and its content validity confirmed by a panel study. An alpha coefficient of 0.94 for enviropreneurship and 0.96 for leadership confirmed that the reliability is satisfied. Structural equation modeling (SEM), as a multivariate technique, and PLS-Graph software were used. According to path analysis results, four dimensions of leadership have significant roles to play in the enviropreneurship development of environmental NGOs. Empirical results showed that enviropreneurship competency in environmental NGOs is dependent upon transformational leadership (TL), and 33% of enviropreneurship in environmental NGO variance can be explained by TL. Research findings offer a new theoretical framework for future theory development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enviropreneurship
  • Leadership and Environmental NGO