نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران-

چکیده

درخصوص رابطه بین دو زمینه کارآفرینی محیطی و رهبری تحقیقات بررسی نقش » اندکی وجود دارد. از این رو تحقیق حاضر با هدف رهبری به عنوان عامل زمینه ساز توسعه قابلیت های کارآفرینی در سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران و به روش « محیطی توصیفی هم بستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سازمان های مردمنهاد زیست محیطی در سراسر کشور است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، در نهایت 51 سازمان مردمنهاد زیستمحیطی از میان سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه زیست محیطی بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند . ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه است که برای اندازه گیری مفاهیم به کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسش نامه از روش روایی صوری و با نظرخواهی از صاحب نظران استفاده شد . میزان آلفای 94 ، و برای رهبری / کرونباخ برای قابلیت های کارآفرینی محیطی 0 96/0 به دست آمد که حاکی از پایایی مناسب ابزار است. شیوه اصلی داده پردازی مدلسازی معادلات ساختاری است، و بهمنظور دادهپردازی استفاده شد. نتایج مدل نشان می دهد که PLS-Graph از نرمافزار ابعاد چهارگانه رهبری در توسعه قابلیت های کارآفرینی محیطی در سازمانهای زیستمحیطی بهلحاظ آماری دارای نقش معنیداری است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اقدامات کارآفرینی محیطی سازمان های غیردولتی تابعی از ابعاد رهبری تحولآفرین در آنهاست ، به گونهای که تا 33 درصد واریانس کارآفرینی محیطی در سازمان های غیردولتی به وضعیت رهبری آنها وابسته است. نتایج تحقیق چارچوب مفهومی را برای توسعه نظریههای آتی فراهم میآورد.

کلیدواژه‌ها