نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

چکیده

کاربری اراضی و ارزیابی تغییرات آن در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت یکی از مهمترین ابزارهای برنامهریزی و مدیریت اراضی پایدار در سطح کلان است. استفاده از داده های ماهوارهای با توجه به ویژگی این دادهها و پیشرفتهای سریع فناوری سنجش از راه دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی می تواند در زمینه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست و نیز پایش وضعیت منابع طبیعی، بسیار مفید و مؤثر باشد و اطلاعات ارزشمندی در اختیار مدیران و تصمیمگیران قرار دهد. در این تحقیق نقشههای کاربری اراضی، و تغییرات کاربری آنه ا در چهار مقطع ، ب ا دوره زمانی 32 ساله و با استفاده از داده های ETM+2000, TM 1989, MSS1975, IRS-lissШ سنجنده ه ا 2007 در شش کلاس کاربری در حوضه آبخیز تالاب انزلی تهیه شد . سپس با استفاده از روش مقایسه و پس از طبقهبندی، میزان تغییر و تبدیل هر کاربری در دوره های مورد نظر تعیین شد. نتایج بررسی ها حاکی از تغییرات گسترده در کاربری اراضی عرصه هاست، به طوری که طی دوره های زمانی مورد مطالعه، اراضی شهری و ساخته شده از 4878 هکتار در سال 1975 به 19089 هکتار در سال 2007 گسترش یافته است.

کلیدواژه‌ها