کاربرد سنجش از راه دور در بررسی روند تغییرات کاربری اراضیبا تأکید برتوسعه شهری (تالاب انزلی)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی تهران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی تهران

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی تهران

چکیده

کاربری اراضی و ارزیابی تغییرات آن در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت یکی از مهمترین ابزارهای برنامهریزی و مدیریت اراضی پایدار در سطح کلان است. استفاده از داده های ماهوارهای با توجه به ویژگی این دادهها و پیشرفتهای سریع فناوری سنجش از راه دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی می تواند در زمینه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست و نیز پایش وضعیت منابع طبیعی، بسیار مفید و مؤثر باشد و اطلاعات ارزشمندی در اختیار مدیران و تصمیمگیران قرار دهد. در این تحقیق نقشههای کاربری اراضی، و تغییرات کاربری آنه ا در چهار مقطع ، ب ا دوره زمانی 32 ساله و با استفاده از داده های ETM+2000, TM 1989, MSS1975, IRS-lissШ سنجنده ه ا 2007 در شش کلاس کاربری در حوضه آبخیز تالاب انزلی تهیه شد . سپس با استفاده از روش مقایسه و پس از طبقهبندی، میزان تغییر و تبدیل هر کاربری در دوره های مورد نظر تعیین شد. نتایج بررسی ها حاکی از تغییرات گسترده در کاربری اراضی عرصه هاست، به طوری که طی دوره های زمانی مورد مطالعه، اراضی شهری و ساخته شده از 4878 هکتار در سال 1975 به 19089 هکتار در سال 2007 گسترش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Remote Sensing for Detecting Land Use Changes with Emphasis on Urban Development(Case Study: Anzali Wetland Watershed)

نویسندگان [English]

  • Ali Bali 1
  • Seyyed Masoud Monavari 2
  • Borhan Riazi 2
  • Nemat Khorasani 3
  • Mir Masoud Kheirkhah 2
1 PhD Candidate in Environmental Science, Faculty of Environment &Energy, Science and Research Branch, University of Islamic Azad, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Environment &Energy, Science and Research Branch, University of Islamic Azad, Tehran
3 Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Environment &Energy, Science and Research Branch, University of Islamic Azad, Tehran
چکیده [English]

In the last two decades, the increase in technology and global population has led to environmental change and degradation. Remote sensing is a new technology which provides accessibility and the ability to extract basic information for managing earth resources. In this study, land use changes in the Anzali watershed in Gilan province has been detected using GIS/RS. Initially, we produced land use maps using satellite images of Landsat (MSS 1975, TM 1989, ETM+ 2000) and IRS (LISS III) in six land use classes. Then, land use changes were compared over 32 years using the post classification method. Studies showed that the urban area has rapidly increased from 4878 ha in 1989 to 19089 ha in 2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali watershed
  • Urban Development
  • Land Uuse Change