نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

چکیده

چکیده ارزیابی اثرات زیستمحیطی یک ابزار برنامهریزی برای پیشبینی اثرات پروژه ها بر محیطزیست است. این پژوهش ب ا هدف ارزیابی اثرات اجرای طرح مدیریت جامع منابعطبیعی و آبخیزداری حوزه غرب شیراز (زیرحوزه بنرود زنگنه) بر محیط زیست منطقه از دیدگاه بهرهبرداران، و ارائه راهکارهایی بهمنظور تقویت و مطلوبیت طرح در جنبۀ مذکور، با اتخاذ روشهای کمی و کیفی و با استفاده از فنون پیمایش و مصاحبه های نیمهساختارمند اجرا شده است . آزمود نی ه ای قسمت کمی این پژوهش شامل 268 نفر از اعضای شرکت های تعاونی طرح مذکور بودند که برای انتخاب آنها از روش نمونهگیری طبقهبندیشده تصادفی استفاده شد. در قسمت کیفی پژوهش حاضر، عوامل درونی و محیطی مؤثر بر طرح مدیریت جامع از دیدگاه بهرهبرداران و با استفاده بازشناسی و طبقهبندی شد. آزمودنی ه ای قسمت SWOT از تحلیل کیفی این پژوهش را 20 نفر از اعضای شرکتهای تعاونی طرح مدیریت جامع تشکیل دادند. یافته های قسمت کمی پژوهش نشان داد که از دیدگاه بهره برداران، طرح مذکور بر شاخصهای زیست محیطی کیفیت خاک زراعی، آب و پوشش گیاهی منطقه تأثیرگذار است. تحلیل درونی طرح از دیدگاه بهره برداران نشان داد که کاهش جریانهای سطح ی، آبشو یی مواد غذایی و فرس ایش خاک از مهم ترین نقاط قوت زیست محیطی طرح، و عدم تعیین دقیق مرز بین عرصه ها از مهم ترین نقاط ضعف آن بوده اند. هم چنین تحلیل محیطی طرح از دیدگاه بهره برداران نشان داد که شناسایی و تعیین محدودة اراضی ملی و تفکیک مستثنیات از مهم ترین فرصت ها، و کمبود و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگیها از مهم ترین تهدیدهای زیست محیطی طرح بوده اند. در پایان نیز بهمنظور تقویت و مطلوبیت طرح در جنب ه ه ای زیستمحیطی، راهکارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها