نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

بیش از نیم قرن از اجرای موفق مدیریت مشارکتی در حوزه صنعت در جهان میگذرد. اخیراً این نوع مدیریت در عرص ه ه ای منابع طبیعی به عنوان رویکرد پایدار انسانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی سازوکار بهرهبرداری و مدیریت منطبق بر الگوی مشارکتی در تالاب شادگان صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری ساکنان پنج روستای ساکن در درون و اطراف پناهگاه حیاتوحش تالاب شادگان با جمعیت 6000 نفر بودهاند. نمونه آماری مطالعه براساس جدول مورگان و تاکمن 361 نفر تعیین شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که میان دیدگاه ساکنان و بهرهبرداران محلی در مناطق مختلف ، جمع آوری اطلاعات نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی و میزان انگیزه مشارکت آنها نسبت به مدیریت فعلی تالاب تفاوتی در سطح 1% و نسبت به موانع و معضلات پیش روی مشارکت در فعالیت های مرتبط با تالاب تفاوت آماری در سطح 5% مشاهده میشود.

کلیدواژه‌ها