طراحی سازوکار بهره برداری و مدیریت منطبق بر الگوی مشارکتیدر تالاب شادگان از دیدگاه بهره برداران محلی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات، خوزستان، هواز

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز

3 استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز

چکیده

بیش از نیم قرن از اجرای موفق مدیریت مشارکتی در حوزه صنعت در جهان میگذرد. اخیراً این نوع مدیریت در عرص ه ه ای منابع طبیعی به عنوان رویکرد پایدار انسانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی سازوکار بهرهبرداری و مدیریت منطبق بر الگوی مشارکتی در تالاب شادگان صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری ساکنان پنج روستای ساکن در درون و اطراف پناهگاه حیاتوحش تالاب شادگان با جمعیت 6000 نفر بودهاند. نمونه آماری مطالعه براساس جدول مورگان و تاکمن 361 نفر تعیین شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که میان دیدگاه ساکنان و بهرهبرداران محلی در مناطق مختلف ، جمع آوری اطلاعات نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی و میزان انگیزه مشارکت آنها نسبت به مدیریت فعلی تالاب تفاوتی در سطح 1% و نسبت به موانع و معضلات پیش روی مشارکت در فعالیت های مرتبط با تالاب تفاوت آماری در سطح 5% مشاهده میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Operation and Management Model based on Collaborative Mechanism of Design in Shadegan (the views of local stakeholders)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kheirollahi 1
  • Mansour Ghanian 2
  • Forozan Farrokhy 3
1 post-Graduate Environmental Education Planning and Management Environmental, Department of Energy, Faculty of Science and Research Branch, College Islamic Azad University, Khuzestan
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Engineering, Crop and Rural College of Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan
3 Assistant Professor, Assosiate Department of Environmental Management, Faculty of Environment Energy, Science and Research Branch, College Islamic Azad University, Khuzestan
چکیده [English]

In this paper, more than half a century of successful implement-tation of a collaborative management industry, particularly in the field of managing natural resources by a sustainable human approach, is emphasized. The present study (design, operation and management mechanism), is based on the participation of the residents of Shadegan. Research methods include a descriptive survey and a statistical study of five rural residential areas placed in and around wildlife sanctuaries. Shadegan has a population of 6,000 people, and a sample of 361 individuals was determined according to Morgan and Takman.Regarding the outlook of residents and local farmers of different regions, concerning economic, social, and cultural issues, and the environmental sustainability rate of participation incentives, the results of correlation analysis show that in regard to the current management of wetlands, the difference in the percentage level, relative to the obstacles and challenges facing participants in activities associated with wetlands, is five percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participative Management
  • Wetlands
  • Shadegan
  • Benefit Local Farmers
  • Organizations