نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

در دهه های اخیر شاهد رشد روزافزون صنایع و حجم ترافیک جاده ای کلانشهر تهران، و درنتیجه ورود میزان زیادی آلودگی به محیطزیست این شهر بودهایم. در این پژوهش، به منظور بررسی وضعیت فلزات سنگین خاک در تهران، پارک جنگلی چیتگر و زمینهای اطراف آن مورد مطالعه قرار گرفت. 116 نمونه خاک سطحی با استفاده از روش شبکهبندی منظم و با فاصله 250 متر برداشته شد. غلظت کل هفت فلز سنگین سرب، نیکل، کادمیوم، روی، آهن، منگنز و مس اندازه گیری شد و با استفاده از تکنی ک ه ای زمین آمار در محیط مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج تحلیل GS+ و GIS نرم افزارهای سمیواریوگرام و بررسی نقشه های تولیدشده نشان داد که تغییرات مکانی فلزات کادمیم، روی، سرب، نیکل، منگنز و مس خ اکه ای منطقه مطالعاتی، تحت تأثیر فعالیتهای صنعتی بوده است. از این بین با (C0/(C0+C) مقدار کادمیم با بیشترین نسبت ناگت به واریانس کل مقدار 71 درصد و دامنه پایین 800 متر و همچنین ضریب تغییرات 59/0 ) بیش از سایر فلزات تحت تأثیر این فعالیتها بوده است ، در ) حالی که مقدار آهن خاک با مقدار دامنه 2638 متر و ضریب تغییرات 14 ) نسبت به دیگر عناصر کمتر تحت تأثیر / بسیار پایین ( 0 فعالیت های انسانساز قرار داشت و پراکنش آن تحت تأثیر شرایط طبیعی خاک بود. مقایسه مقدار کل عناصر با شاخصهای جهانی نشان داد که هیچکدام از فلزات به حد سمیت نرسیده بودند اما به وضوح تحت تأثیر فعالیت صنعتی در سطح منطقه قرار گرفته بودند که احتمال بروز سمیت در آینده را هشدار میدهد. لذا در برنامه ریزی و مدیریت شهری و صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها