بررسی وضعیت فلزات سنگین خاکهای غرب شهر تهران(مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، کرج

2 دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، کرج، ایران

3 استاد گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، کرج

چکیده

در دهه های اخیر شاهد رشد روزافزون صنایع و حجم ترافیک جاده ای کلانشهر تهران، و درنتیجه ورود میزان زیادی آلودگی به محیطزیست این شهر بودهایم. در این پژوهش، به منظور بررسی وضعیت فلزات سنگین خاک در تهران، پارک جنگلی چیتگر و زمینهای اطراف آن مورد مطالعه قرار گرفت. 116 نمونه خاک سطحی با استفاده از روش شبکهبندی منظم و با فاصله 250 متر برداشته شد. غلظت کل هفت فلز سنگین سرب، نیکل، کادمیوم، روی، آهن، منگنز و مس اندازه گیری شد و با استفاده از تکنی ک ه ای زمین آمار در محیط مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج تحلیل GS+ و GIS نرم افزارهای سمیواریوگرام و بررسی نقشه های تولیدشده نشان داد که تغییرات مکانی فلزات کادمیم، روی، سرب، نیکل، منگنز و مس خ اکه ای منطقه مطالعاتی، تحت تأثیر فعالیتهای صنعتی بوده است. از این بین با (C0/(C0+C) مقدار کادمیم با بیشترین نسبت ناگت به واریانس کل مقدار 71 درصد و دامنه پایین 800 متر و همچنین ضریب تغییرات 59/0 ) بیش از سایر فلزات تحت تأثیر این فعالیتها بوده است ، در ) حالی که مقدار آهن خاک با مقدار دامنه 2638 متر و ضریب تغییرات 14 ) نسبت به دیگر عناصر کمتر تحت تأثیر / بسیار پایین ( 0 فعالیت های انسانساز قرار داشت و پراکنش آن تحت تأثیر شرایط طبیعی خاک بود. مقایسه مقدار کل عناصر با شاخصهای جهانی نشان داد که هیچکدام از فلزات به حد سمیت نرسیده بودند اما به وضوح تحت تأثیر فعالیت صنعتی در سطح منطقه قرار گرفته بودند که احتمال بروز سمیت در آینده را هشدار میدهد. لذا در برنامه ریزی و مدیریت شهری و صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Heavy Metal Levels in Soils of West Tehran (Case study: Chitgar forest park)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mahmoodabadi 1
  • Fereidon Sarmadyan 2
  • GHolamreza Savaghebi firouzabadi 3
1 M.Sc. student of Soil Science, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj
2 Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj
3 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

Industry and road traffic, the main causes of environmental pollution in Tehran city, have been growing in recent decades. This study was conducted to investigate the situation of soil heavy metals in Tehran, and Chitgar Forest Park and surrounding land were chosen as the study area. Soil was sampled at 116 sites using a squared grid sampling strategy with a distance of 250 meters. The total concentration of seven heavy metals: lead, nickel, cadmium, zinc, iron, manganese and copper, were measured and analyzed by geostatistical techniques in GIS and GS+ software. The results of variogram analysis and a study of generated maps revealed that spatial variations of metal cadmium, zinc, lead, nickel, manganese and copper in soils were affected by industrial activity. Among all metals, cadmium, with the highest value of Nugget to sill ratio (71%), narrow range of 800 meters and variation coefficient of 0.59, was more affected by industrial activity than other elements. By contrast, total iron concentration, with a wide range of 2638 meters and a very low variation coefficient (0.14), was less affected by anthropogenic activity, suggesting that its distribution is controlled by parent materials. With respect to the total amount of global indices, no heavy metal reached a toxic level, but the indices were clearly affected by industrial activity in the area. This indicates a warning about the risk of toxicity in the future and, therefore, this should be considered in urban and industrial planning and management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil heavy Metals
  • Geostatistics
  • Chitgar Forest Park
  • Urban Soils