نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

روش تحقیق پژوهش حاضر ، نمونه موردی در بستری توصیفی تحلیلی است و هدف آن ارزیابی کیفیت نماهای منظر طبیعی آبشار مارگون فارس، به منظور پایدارسازی فعالیت های گردشگری صورت گرفته در بستر است. از اینرو در محدوده مطالعاتی نماهای ممتاز ، معمولی و فقیر شناسایی شده، و کیفیت چش م انداز های موجود در نماهای مذکور ارزیابی شده است. سپس با استفاده از نرمافزار سیستم اطلاعات جغرافیایی محدوده قابل دید و غیر قابل دید چش م انداز ها بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش بر بهسازی نماهای بستر از طریق ایجاد لکه های جدید فضای سبز با بهره گیری از کاشت درختان و درختچه های بومی ، توسعه فعالیت های گردشگری گسترده در محدوده نماهای ممتاز با طراحی مسیرهای مناسب برای جلوگیری از لگدکوب شدن گیاهان شکننده پای آبشار و رودخانه مارگون از سوی گردشگری، برچیدن فعالیتهای متمرکز گردشگری از محدوده آبشار و طراحی مکانی مناسب برای انجام این فعالیت در محدوده نماهای معمولی با چشماندازهای خوشمنظره تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها