ارزیابی کیفیت نماهای منظر طبیعی آبشار مارگون فارسبهمنظور پایدارسازی توسعه گردشگری

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، تهران

2 استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، تهران

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

روش تحقیق پژوهش حاضر ، نمونه موردی در بستری توصیفی تحلیلی است و هدف آن ارزیابی کیفیت نماهای منظر طبیعی آبشار مارگون فارس، به منظور پایدارسازی فعالیت های گردشگری صورت گرفته در بستر است. از اینرو در محدوده مطالعاتی نماهای ممتاز ، معمولی و فقیر شناسایی شده، و کیفیت چش م انداز های موجود در نماهای مذکور ارزیابی شده است. سپس با استفاده از نرمافزار سیستم اطلاعات جغرافیایی محدوده قابل دید و غیر قابل دید چش م انداز ها بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش بر بهسازی نماهای بستر از طریق ایجاد لکه های جدید فضای سبز با بهره گیری از کاشت درختان و درختچه های بومی ، توسعه فعالیت های گردشگری گسترده در محدوده نماهای ممتاز با طراحی مسیرهای مناسب برای جلوگیری از لگدکوب شدن گیاهان شکننده پای آبشار و رودخانه مارگون از سوی گردشگری، برچیدن فعالیتهای متمرکز گردشگری از محدوده آبشار و طراحی مکانی مناسب برای انجام این فعالیت در محدوده نماهای معمولی با چشماندازهای خوشمنظره تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape Quality Assessment of Margoon Protected Area, for Developing Sustainable Tourism

نویسندگان [English]

  • Ferial Ahmadi 1
  • Mohammadreza Bemanian 2
  • Majid Makdoum 3
1 h.D Candidate in Architecture, Faculty of Art & Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran
2 Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Professor, Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran
چکیده [English]

In the current research, a case study method has been applied to evaluate the landscape quality of the Margoon protected area in order to develop sustainable tourism. In the first step, theoretical basics and approaches were scrutinized using library and internet resources. Then, above average, average and poor landscapes were identified and the quality of perspectives evaluated. After that, using GIS software, the ranges using visible and invisible perspectives were investigated. The results of the paper emphasized that the landscapes should be improved by creating new green patches using native trees and shrubs, developing widespread tourist activities in the range of the above average landscape by designing appropriate walking, hiking and climbing paths, removing concentrated tourist activities such as camping, and designing appropriate places for this activity in the range of the average landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Evaluation
  • Margoon Protected Area
  • Sustainable Tourism Development