تأثیر چشمانداز و طراحی محیطهای خوابگاهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان(مطالعه موردی: خوابگاههای دانشجویی دختران دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی، تهران

3 دانشجوی دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

گرچه توسعه صنعتی و زندگی ماشینی امروزه موجب دوری انسان از طبیعت شده اما انسان همواره از طبیعت تأثیر پذیرفته و فطرت انسانی دارای گرایشاتی طبیعتگرایانه است. مطالعات بسیاری حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان میزان بهرهمندی از مناظر طبیعی و ایجاد احساس رضایت در انسان است، بهطوری که در برخی از مطالعات بهرهمندی از مناظر طبیعی بهعنوان درمانگر تنشهای روزانه و اضطراب و افسردگی یاد شده است. خوابگاه های دانشجویی غالباً اولین محیطی به شمار می آیند که دانشجوی دور شده از کانون امن خانواده، در بدو ورود به فضای کسب علم و دانش از آن بهعنوان محیطی آرامشبخش بهره میگیرد. لذا طراحی و محل استقرار خوابگاه های دانشجویی در کسب رضایت دانشجویان و افزایش بهره وری آنان از اهمیت بهسزایی برخوردار است . هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چشم انداز و طراحی محیط های خوابگاهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان است. بدین منظور از خوابگاه های دانشجویی دختران دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان محدوده مطالعاتی استفاده شد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی است، و با استفاده از نمونهبرداری طبقه ای و توزیع تصادفی ، 663 پرسش نامه در سه تیپ خوابگاهی شامل طرح خطی، طرح حیاط مرکزی و طرح آپارتمانی، که هریک از چشمانداز متفاوتی نسبت به طبیعت و فضای سبز برخوردارند، تکمیل شد. فرضیه مورد نظر در این پژوهش آن است که طراحی محیطی و ارائه چشم انداز مناسب در خوابگاه های دانشجو یی می تواند در میزان سرزندگی و آرامش دانشجویان ساکن خوابگاهها مؤثر باشد و به افزایش حس امنیت و تعلق آنان به محیط بینجامد . یافته های پژوهش حاکی از تمایل اکثری ت دانشجویان به مشاهده محیط های طبیعی، چشم اندازهای بکر و دست نخورده، دید به افق دوردست طبیعی، دید به چشمانداز و طلوع و غروب خورشید، دید به محیط پیرامونی خوابگاه در قالب پارک، فضای سبز و محوطه سازی است . لذا پیشنهاد می شود برخورداری خوابگاههای دانشجویی از چشمانداز طبیعی بهعنوان یک اصل مهم در طراحی فضاهای خوابگاهی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the Landscape and Design of Dormitory Environments on Student Satisfaction (Case Study: Girl student residences of the Hakim Sabzevari Sabzevar University)

نویسندگان [English]

  • Hadi Nadimi 1
  • Mohammad Reza Faghihi Habib Abadi 2
  • Mohammad Taghi Nazarpour 3
1 Professor, Dpartment of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Shahid Beheshti, Tehran
2 Assistant Professor, Dpartmet of Statistics Group, Faculty of Mathematical Sciences, University of Shahid Beheshti, Tehran
3 PhD Student of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Shahid Beheshti, Tehran
چکیده [English]

Today's industrial and technological development has led human beings further away from nature. However, man has always been influenced by nature, and human nature has naturalistic tendencies. Many studies indicate a direct correlation between the levels of enjoyment of natural scenery and people’s happiness. Various studies mention the benefits of natural landscapes as a therapy for daily stress, anxiety and depression. A student residence is often among the first environments a student experiences away from home. He/she will be required to spend a lot of time at this location and, therefore, its design and location are extrememly important for student wellbeing. A more attractive environment will increase comfort and, thus, learning productivity.The purpose of this study is to investigate the impact of the landscape and design of residential environments on student satisfaction. To this end, the female student residences of the Hakim Sabzevari Sabzevar University were used as a case study. The methods used in this study are from the library and in the field. Using stratified sampling and random distribution, 663 questionnaires with three residential types, including a linear scheme, a central courtyard scheme and a flat scheme, each of which has a different view of nature and green space, were completed. The hypothesis of this study is that the environmental design and suitable landscaping of student residences can have a great effect on the wellbeing and comfort of students who live there, and lead to an increase in their sense of security and their feeling of “belonging”. The results indicate that the majority of students prefer to see natural environments, untapped visions and perspectives, natural horizons, sunrises and sunsets, and green spaces around the residences. Therefore, it is suggested that natural landscape architecture should be an important principle in the design of student residential areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape
  • Design of Environment
  • View and Perspective
  • Satisfaction
  • Student Accommoda-Tion