نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

چکیده

گرچه توسعه صنعتی و زندگی ماشینی امروزه موجب دوری انسان از طبیعت شده اما انسان همواره از طبیعت تأثیر پذیرفته و فطرت انسانی دارای گرایشاتی طبیعتگرایانه است. مطالعات بسیاری حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان میزان بهرهمندی از مناظر طبیعی و ایجاد احساس رضایت در انسان است، بهطوری که در برخی از مطالعات بهرهمندی از مناظر طبیعی بهعنوان درمانگر تنشهای روزانه و اضطراب و افسردگی یاد شده است. خوابگاه های دانشجویی غالباً اولین محیطی به شمار می آیند که دانشجوی دور شده از کانون امن خانواده، در بدو ورود به فضای کسب علم و دانش از آن بهعنوان محیطی آرامشبخش بهره میگیرد. لذا طراحی و محل استقرار خوابگاه های دانشجویی در کسب رضایت دانشجویان و افزایش بهره وری آنان از اهمیت بهسزایی برخوردار است . هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چشم انداز و طراحی محیط های خوابگاهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان است. بدین منظور از خوابگاه های دانشجویی دختران دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان محدوده مطالعاتی استفاده شد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی است، و با استفاده از نمونهبرداری طبقه ای و توزیع تصادفی ، 663 پرسش نامه در سه تیپ خوابگاهی شامل طرح خطی، طرح حیاط مرکزی و طرح آپارتمانی، که هریک از چشمانداز متفاوتی نسبت به طبیعت و فضای سبز برخوردارند، تکمیل شد. فرضیه مورد نظر در این پژوهش آن است که طراحی محیطی و ارائه چشم انداز مناسب در خوابگاه های دانشجو یی می تواند در میزان سرزندگی و آرامش دانشجویان ساکن خوابگاهها مؤثر باشد و به افزایش حس امنیت و تعلق آنان به محیط بینجامد . یافته های پژوهش حاکی از تمایل اکثری ت دانشجویان به مشاهده محیط های طبیعی، چشم اندازهای بکر و دست نخورده، دید به افق دوردست طبیعی، دید به چشمانداز و طلوع و غروب خورشید، دید به محیط پیرامونی خوابگاه در قالب پارک، فضای سبز و محوطه سازی است . لذا پیشنهاد می شود برخورداری خوابگاههای دانشجویی از چشمانداز طبیعی بهعنوان یک اصل مهم در طراحی فضاهای خوابگاهی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها