تأثیر کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهریبر غلظت برخی عناصر غذایی پرمصرف گیاه ریحان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده علوم زراعی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ساری

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ساری

3 استاد علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ساری

4 مربی گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ساری

5 مربی گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ساری

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری، غنیشده و غنینشده، بر غلظت برخی عناصر غذایی پرمصرف گیاه ریحان، در در قالب طرح « کرت های خرد شده 1 » سال 1388 آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با 2 عامل در 3 تکرار به اجرا در آمد . عامل اصلی 6 تیمار کودی شامل: شاهد (عدم مصرف کود)، کود شیمیایی 60 و ، (اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل بهترتیب مقادیر 70 50 کیلوگرم در هکتار)، کمپوست زباله شهری 20 و 40 تن در هکتار به صورت جداگانه (غنینشده) و همراه با 50 درصد کود شیمیایی (غنیشده) و عامل فرعی دورههای زمانی کاربرد تیمارهای کودی - 1385 )، سه ساله ( 1387 - شامل: یک ساله ( 1385 )، دوساله ( 1386 1385 ) در نظر گرفته شد. نتایج به دست - 1385 ) و چهارساله ( 1388 آمده بیان گر برهمکنش کاملاً معنیدار مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و سال مصرف بر عملکرد ماده خشک و غلظت برخی عناصر غذایی پرمصرف (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) بود. مقایسه های گروهی تیمارها نشان داد با افزایش سال مصرف کمپوست زباله شهری میزان صفات مورد بررسی در برگ گیاه نسبت به تیمار کود شیمیایی بهطور معنیداری (تقریباً از 14 تا 36 درصد) افزایش می یابد. به طوری که بیشترین میزان عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم هنگامی به دست آمد که از تیمار کمپوست زباله شهری 1385 ) و چهارسال - 20 تن در هکتار به ترتیب طی سه سال ( 1387 1385 ) استفاده شد. در مجموع استفاده از کمپوست زباله - متوالی ( 1388 شهری 20 تن در هکتار بهصورت غنینشده و غنیشده با 50 درصد کود شیمیایی به افزایش معنیدار میزان صفات مورد مطالعه (به جز میزان غلظت فسفر) برگ گیاه میانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long-term Effects of Different Municipal Solid Waste Compost Levels on Some Macronutrient Concentrations in Basil (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • Azadeh Kashani 1
  • Hemmatollah Pirdashti 2
  • Mohammad Ali Bahmanyar 3
  • Vahid Akbarpour 4
  • Arastoo Abbasian 5
1 MSc. Student of Agronomy, Faculty of Crop Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Genetic and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari
3 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Crop Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari
4 Instructor, Department of Horticulture, Faculty of Crop Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari
5 Instructor, Department of Agronomy, Faculty of Crop Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of different municipal solid waste composts (MSWC), either enriched or non-enriched, on some macronutrient concentrations in basil, in 2009, a field experiment was arranged as a split plot based randomized complete block design, with three replications. Main plots consisted of six levels of fertilizer (control, recommended chemical fertilizer or CF as 70, 60 and 50 kg ha-1 of urea, potassium sulphate and superphosphate triple, respectively, MSCW as 20 and 40 ton ha-1 alone or plus ½ CF), and sub plots were four application periods including one (2006), two (2006-2007), three (2006-2008) and four (2006-2009) continuous years of MSWC application. Results showed that there was a highly significant interaction between MSWC and application periods in terms of dry matter yield and N, P and K concentrations. Orthogonal comparisons indicated that all studied traits significantly increased in plant leaf (approximately 14 to 36%) with higher application periods compared to CF. Using 20 ton ha-1 of MSWC for three or four continuous years recorded the highest N and K concentrations. Generally, application of 20 ton ha-1 MSWC, either enriched or non-enriched, dramatically improved the studied traits in the plant leaf, except P concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basil
  • Total Dry Matter
  • Macronutrient
  • Municipal Solid Waste Compost