نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل سیر تحولات آموزش
محیط زیست از آغاز پیدایش تاکنون در ایران است . روند تحولات
آموزش محیط زیست در ایران طی 40 سال گذشته دارای فراز و
نشیب های بسیاری بوده است. آموزش محیط زیست در ایران سابقه
چندانی ندارد اما، طی سه دهه اخیر تلاشها و اقدامات شایان توجهی
در این خصوص صورت گرفته است . در انجام این پژوهش از روش
تحقیق مطالعه موردی از نوع تاریخی استفاده شده و اختصاص دارد به
توصیف و تحلیل وضعیت کلی و کلان طرحها، سیاستها و برنامههایی
که تا امروز در این کشور به مورد اجرا گذاشته شده است . گردآوری
داده ها و اطلاعات با استفاده از مراجع مختلفی چون گزارش های
عملکرد دفتر آموزش محیطزیست، اسناد، مدارک، کتابها و مقالات
منتشر شده در این زمینه است . نتایج نشان می دهد که آموزش
محیط زیست در ایران چهار مرحله اصلی را تجربه کرده و جریان
حرکت آن رو به بهبود است. در پایان تحقیق سعی خواهیم کرد،
پیشنهاداتی اجمالی به منظور توسعه مطلوب این تخصص علمی در
ایران ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها