ارزیابی آموزش محیطزیست در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل سیر تحولات آموزش
محیط زیست از آغاز پیدایش تاکنون در ایران است . روند تحولات
آموزش محیط زیست در ایران طی 40 سال گذشته دارای فراز و
نشیب های بسیاری بوده است. آموزش محیط زیست در ایران سابقه
چندانی ندارد اما، طی سه دهه اخیر تلاشها و اقدامات شایان توجهی
در این خصوص صورت گرفته است . در انجام این پژوهش از روش
تحقیق مطالعه موردی از نوع تاریخی استفاده شده و اختصاص دارد به
توصیف و تحلیل وضعیت کلی و کلان طرحها، سیاستها و برنامههایی
که تا امروز در این کشور به مورد اجرا گذاشته شده است . گردآوری
داده ها و اطلاعات با استفاده از مراجع مختلفی چون گزارش های
عملکرد دفتر آموزش محیطزیست، اسناد، مدارک، کتابها و مقالات
منتشر شده در این زمینه است . نتایج نشان می دهد که آموزش
محیط زیست در ایران چهار مرحله اصلی را تجربه کرده و جریان
حرکت آن رو به بهبود است. در پایان تحقیق سعی خواهیم کرد،
پیشنهاداتی اجمالی به منظور توسعه مطلوب این تخصص علمی در
ایران ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of Environmental Education in Iran: Presenting Some Suggestions for its Promotion

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Shobeiri 1
  • Hossein Meiboudi 2
1 Associate Professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran
2 Ph.D Student of Environmental Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

The main purpose of this research is the study and analysis of the evolution of environmental education from its beginnings to the present time in Iran. The evolution of environmental education in Iran over the past 40 years has not been straightforward. Although Iran does not have a lengthy history of environmental education, over the past three decades, steps forward have been taken and remarkable progress has been made. In this research, we use the case study method of historical analysis to describe and analyze the overall situation, as well as the major projects, policies and programs implemented to date in Iran. Data and information were compiled using various sources, including environmental education office performance reports, and documents, records, books and articles published in this field.Environmental education in Iran has experienced 4 major phases, and forward momentum is improving.This research also illustrates recommendations for optimal development of this scientific expertise in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education؛ Department of the Environment؛ EvolutionKeywords: Environmental Education
  • Department of the Environment
  • Evolution
  • Iran؛ Iran