نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

جنگل های زاگرس از مهمترین و باارزشترین اکوسیستمه ای جنگلی کشور محسوب می شوند. به منظور مطالعه تنوع گونه ه ای گیاهی و ارتباط آن با عوامل محیطی در اکوسیستم های جنگلی زاگرس میانی در جنگل های منطقۀ حفاظتشده دنای غربی، منطق ه ای به مساحت 600 هکتار در نزدیکی شهر یاسوج انتخاب شد . سپس به صورت 15 متر × تصادفی سیستماتیک 50 پلات 450 متر مربعی به ابعاد 30 پیاده شد که در داخل پلا ته ای اصلی 200 میکروپلات یک متر مربعی، 200 میکروپلات 10 متر مربعی، 50 میکروپلات 45 متری پیاده شد. سپس عوامل فیزیوگرافیکی مانند شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در هر پلات برداشت و اندازه گیری شدد. تمامی گونههای درختی و علفی موجود در هر پلات نیز ثبت شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که عوامل خاکی مانند آهک، پتاسیم و بافت خاک اثرات مختلفی بر تنوع زیستی علفی و درختی دارد. بدین ترتیب که هرچه آهک خاک افزایش یابد، پتاسیم آن کم شود، و ذرات خاک درشتتر باشد، تنوع زیستی علفی افزایش می یابد اما تنوع درختی کم می شود. ارتفاع از سطح دری ا و جهت بر غنای درختی، و نیز شیب بر تنوع علفی تأثیرگذار بود. ارتفاعات پایین و جهت های شمالی دارای بیشترین غنا هستند و شیب های میانی نیز از تنوع بالاتری برخوردارند. همچنین عوامل خاکی بیشتر از عوامل فیزیوگرافی بر تنوع زیستی علفی تأثیرگذار بود. بهطور کلی نتایج این تحقیق مشخص کرد که علیرغم حفاظت تنوع زیستی، به ویژه تنوع علفی، در مناطق قابل دسترس و شیب های پایین به دلیل برداشت های انسانی و چرای دام، پایین است.

کلیدواژه‌ها