بررسی تغییرات پوشش جنگلی در دامنه های شمالی البرز (مطالعه موردی : حد فاصل دره هراز و دره چالوس ، شهرستان های چالوس ، نوشهر ، نور و آمل )

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 گروه جچغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور

3 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

4 گروه جغرافیا، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر بیرجند

چکیده

افزایش جمعیت و استفاده غیر منطقی منابع به ویژه پوشش جنگلی اثرات زیانباری را برای بشر در برد اشته است. در مناطق شمالی ایران نیز به دلیل تخریب پوشش جنگلی شاهد وقوع مخاطرات طبیعی متعددی در سال های اخیر بوده ایم. محدوده مورد مطالعه در شمال رشته کوه های البرز در استان مازندران و در محدوده شهرستان های چالوس ، نوشهر ، نور و آمل قرار دارد . در این بررسی از داده های اخذ شده توسط سنجنده های TM و ETM+ ماهواره لندست که در فصل تابستان سال های 1988 و 2000 تهیه شده اند استفاده گردیده است . در این تحقیق ابتدا از اصول سنجش از دور و تکنیک های پردازش رقومی تصاویر استفاده شدو سپس در ادامه با استفاده از شاخص های NDVI و تبدیلات Tasseld cap تجزیه و تحلیل شد و در ادامه فرایند آشکار سازی تغییرات انجام گرفت. در نهایت با استفاده از تحلیل های فوق ، روند کلی تغییرات پوشش ، تغییرات موضوعی هر یک و پوشش جنگلی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی انجام شده نشان داد که محدوده دارای پوشش جنگلی منطقه در طی دو دوره 2719 کیلومتر مربع (کل 5121 کیلومترمربع ) می باشد و در طی دو دوره بیشترین تغییرات مساحت در مناطق جنگلی نیمه انبوه صورت گرفته است و از نظر توزیع مکانی مساحت اراضی جنگلی نیز حدود 32 درصد تغییرات مکانی را تجربه نموده اند. در ضمن بررسی تغییرات رخ داده درتوزیع جغرافیایی تراکم پوشش گیاهی نیز نمایانگر بروز تغییرات افزایشی در توزیع جغرافیایی مقادیر تراکم در منطقه مورد مطالعه است که به طور متوسط حدود 2/3 درصد محاسبه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Changes to Forest Covering in the Northern Slopes of Alborz - A Case Study: the Distance between Harahz and Chalos River and Chalos, Noshar, Noor and Amol Cities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Hosseinzadeh 1
  • Reza Esmaili 2
  • Ahmad Nohegar 3
  • Mahdi Saghafi 4
1 Department of Physical Geography, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University
2 Department of Geography, Azad University (Noor Branch)
3 Department of Range and Water Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University
4 Department of Physical Geography, Birjand Payam-e Noor University
چکیده [English]

Population increase and the illogical use of the natural resources of special forest cover have led to natural hazards. The study area is located in the northern Alborz in Chalos, Noshar, Noor and Amol cities and in Mazandaran Provice. In this study, we used the digital numbers from the landsat satellite TM and ETM+ data for two different dates (summer of 1988 and 2000). First of all, remote sensing images and the processing techniques were used in this study. Then, the images were analyzed using the NDVI index and Tasseled Cap transformations and, finally, the change detection process was studied. This research was analyzed using the trend of total land cover changes, thematic changes in each one and the forest cover area. The findings revealed that the forest cover area that, at the two different dates, it comprised 2719 Km² (total 5121 Km²) and the greatest changes in area had taken place between the two periods in the semi-crowded forest region. Local changes occurred in about 32 percent of the distribution of forest area. Investigations also mentioned show that there are vast changes in the spatial distribution of quantity accumulation, estimated on average at about 3.2 percent. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Northern alborz
  • changes in forest covering
  • normalized difference vegetation index
  • TM and ETM+ satellite data