نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸ ﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

جهت بررسی آلودگی عضله و پوست ماهی کفال طلائی (Liza aurata) به فلزات سنگین کادمیوم و کرم د ر پائیز 1385 تعداد 48 عدد از این گونه (24 نمونه نر، 24 نمونه ماده ) به روش پره در منطقه انزلی صید شدند. جداسازی بافت ها و هضم شیمیایی نمونه های خشک و هموژنیزه شده انجام شد. غلظت فلزات نیز بر اساس میکروگرم در گرم وزن خشک با دستگاه جذب اتمی شعله ای تعیین شد. آنالیز آماری داده ها با آزمون t. جفت شده حاکی ازاختلاف معنی دار بین غلظت کادمیوم و کرم در دو بافت مورد مطالعه بود در مقایسه با پوست عضله حاوی مقادیر کمتری از فلزات بود. نتایج حاصل از آنالیز همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین میزان تجمع کرم در بافت عضله ماهی و عامل طول کل بود. لیکن این نتایج آماری در ارتباط با میزان تجمع کادمیوم و کرم در بافت پوست ماهیان موردمطالعه حاکی از وجود رابطه مثبت معنی دار بین میزان تجمع فلزات و طول کل بود. د ر رابطه با تاثیر جنسیت نتایج حاصل از آزمون آماری t مستقل نشان داد که میزان فلزات در بافت پوست و عضله ماهیان ماده بیش از انواع نر است. نتایج این تحقیق نشان داد که در مقایسه با استانداردهای جهانی مقادیر این دو فلز در ماهی کفال طلایی این منطقه پائین می باشد و تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب نمی شود

کلیدواژه‌ها