سنجش میزان فلزات سنگین (Cd, Cr) در بافت پوست و عضله کفال طلائی دریای خزر (Liza aurata) منطقه انزلی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 داﻧﺸ ﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

جهت بررسی آلودگی عضله و پوست ماهی کفال طلائی (Liza aurata) به فلزات سنگین کادمیوم و کرم د ر پائیز 1385 تعداد 48 عدد از این گونه (24 نمونه نر، 24 نمونه ماده ) به روش پره در منطقه انزلی صید شدند. جداسازی بافت ها و هضم شیمیایی نمونه های خشک و هموژنیزه شده انجام شد. غلظت فلزات نیز بر اساس میکروگرم در گرم وزن خشک با دستگاه جذب اتمی شعله ای تعیین شد. آنالیز آماری داده ها با آزمون t. جفت شده حاکی ازاختلاف معنی دار بین غلظت کادمیوم و کرم در دو بافت مورد مطالعه بود در مقایسه با پوست عضله حاوی مقادیر کمتری از فلزات بود. نتایج حاصل از آنالیز همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین میزان تجمع کرم در بافت عضله ماهی و عامل طول کل بود. لیکن این نتایج آماری در ارتباط با میزان تجمع کادمیوم و کرم در بافت پوست ماهیان موردمطالعه حاکی از وجود رابطه مثبت معنی دار بین میزان تجمع فلزات و طول کل بود. د ر رابطه با تاثیر جنسیت نتایج حاصل از آزمون آماری t مستقل نشان داد که میزان فلزات در بافت پوست و عضله ماهیان ماده بیش از انواع نر است. نتایج این تحقیق نشان داد که د
اطلاعات مقاله به زبان دوم
ر مقایسه با استانداردهای جهانی مقادیر این دو فلز در ماهی کفال طلایی این منطقه پائین می باشد و تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب نمی شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Heavy Metals (Cd, Cr) in the Muscle and Skin of Liza aurata from the Caspian Sea (Bandar Anzali)

نویسندگان [English]

  • Jamileh Pazooki, 1
  • Behrooz Abtahi 1
  • Farnaz Rezaei 2
1 Department of Marine Biology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University G.C., Tehran, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University G.C., Tehran, Iran
چکیده [English]

During this study, concentrations of Cd and Cr were determined in the muscle and skin of Lizaauratafrom Bandar Anzali. Forty-eight specimens (male:female ration of 24:24) were seined in October 2006 and their tissues were separated according to UNEPs method (1984). Oven-dried and homogenized samples were digested as per the standard method of AOAC (1995). Concentrations were determined using a flame atomic absorption spectrophotometer. The data analysis by a paired t-test showed significant differences between concentrations of Cd and Cr in the muscle and skin of Lizaaurata, with skin showing elevated metal levels. Linear regression analysis showed a significant negative relationship between fish size and the Cr levels in muscle. There was a significant increase in Cr and Cd levels in skin with increased size of the fish. Independent t-test analysis showed that average metal levels in the tissues of female fish were higher than in male fish. This study concludes that the concentrations of Cd and Cr in tissues of Lizaaurata are low and do not constitute a risk to human health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lizaaurata
  • heavy metals
  • caspian sea