ارزیابی صدمات بهره برداری جنگل به زاد آوری و توده های سرپا (مطالعه موردی ، بخش نمخانه جنگل خیرود)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه جنگلداری و اقتصاد، دانشکده منابع طبیعی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

با توجه به اعمال شیوه جنگل داری نزدیک به طبیعت برای مدیریت جنگل های شمال و پراکندگی برداشت در این شیوه ، کاهش صدمات وارده به توده سرپا و زاد آوری اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای دستیابی به اهداف مذکور، این تحقیق در پارسل 220 بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شد . به منظور تعیین خسارت های وارد به عرصه جنگل شامل تجدید حیات و درختان سرپا از روش نمونه برداری منظم تصادفی با شبکه 50*50 متر استفاده شد.دده های مربوط به صدمه به زاد آوری و درختان به ترتیب در قطعه نمونه های 1 و 5 آری پس از قطع درخت برداشت شد . نایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که حدود 7 درصد از درختان توده و 22 درصد زاد آوری در منطقه مورد نظر خسارت دیدند. این بررسی نشان داد که مقدار خسارت به نهال ها کم تر از گروه های شل و خال است . آموزش کارگران بهره برداری و اکیپ قطع و تبدیل از عواتمل تاثیر گذار در جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از بهره برداری هستند.صدمه به توده باقیمانده در اثر عملیات قطع در جنگل آمیخته ناهمسال با توجه به عوامل مختلف موثر بر صدمه به توده بررسی شد. قطع درختان در توده جنگلی به صورت هدایت شده و استفاده از ا بزارهای کمکی مثل گوه می تواند در کاهش صدمه به توده باقیمانده موثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Forest Harvesting Damage to Residual Stands and Regenerations - a Case Study of Namkhaneh District in Kheyrud Forest

نویسندگان [English]

  • Baris Majnounian
  • Meghdad Jourgholami
  • Mahmoud Zobeiri,
  • Jahangir Feghhi
Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Reducing the impact of harvesting on residual stand and regeneration is very important, considering the use of close-to-nature forestry for Hyrcanian forest management and the low cutting volume distribution of this method. To obtain these objectives, this research was carried out in 220 compartments of Namkhaneh district, in Kheyrud Forest. In order to determine the damage to residual stand and regeneration, 50*50 m systematic sampling with a random start was used. Data of the damage to regeneration and trees were collected in circular plots with 0.01 ha and 0.05 ha after chainsaw tree felling, respectively. Results of the data analysis showed that about 7 % of remaining trees and 23 % of residual regeneration were damaged in the study areas. Also, these researches showed that the amount of damage to the seedlings was smaller than to the small sampling and thicket. Training of tree cutting crews is the most important factor for decreasing residual stand damage after harvesting. The residual stand damage from a cutting operation was studied in an uneven-aged mixed forest to examine the main factors (i.e. tree species, location, size, and type) affecting stand damages. Directional tree felling in a forest stand and using some helping instrument could be useful for decreasing the residual stand damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: forest harvesting
  • residual stand damage
  • regeneration
  • tree felling