نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

با توجه به اعمال شیوه جنگل داری نزدیک به طبیعت برای مدیریت جنگل های شمال و پراکندگی برداشت در این شیوه ، کاهش صدمات وارده به توده سرپا و زاد آوری اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای دستیابی به اهداف مذکور، این تحقیق در پارسل 220 بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شد . به منظور تعیین خسارت های وارد به عرصه جنگل شامل تجدید حیات و درختان سرپا از روش نمونه برداری منظم تصادفی با شبکه 50*50 متر استفاده شد.دده های مربوط به صدمه به زاد آوری و درختان به ترتیب در قطعه نمونه های 1 و 5 آری پس از قطع درخت برداشت شد . نایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که حدود 7 درصد از درختان توده و 22 درصد زاد آوری در منطقه مورد نظر خسارت دیدند. این بررسی نشان داد که مقدار خسارت به نهال ها کم تر از گروه های شل و خال است . آموزش کارگران بهره برداری و اکیپ قطع و تبدیل از عواتمل تاثیر گذار در جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از بهره برداری هستند.صدمه به توده باقیمانده در اثر عملیات قطع در جنگل آمیخته ناهمسال با توجه به عوامل مختلف موثر بر صدمه به توده بررسی شد. قطع درختان در توده جنگلی به صورت هدایت شده و استفاده از ا بزارهای کمکی مثل گوه می تواند در کاهش صدمه به توده باقیمانده موثر باشد

کلیدواژه‌ها