تحلیل علل عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران استان های گیلان و مازندران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه اقتصاد و منابع محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این تحقیق ، بررسی و تحلیل علل و دلایل کشاورزان برای عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران استان های گیلان و مازندران بود. بدین منظور ، 170 نفراز کشاورزانی که در گروه های مدرسه در مزرعه شرکت نموده اند. ولی این فناوری ها را در مزرعه خود به کار نبرده بودند. به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید و از آماره تحلیل عامل برا یتعیین علل اصلی مشکلات استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین عوامل عدم پذیرش این فناوری ها عبالرت بودند از : مسایل مالی ، ویژگی های فردی ، وجود شرایط ابهام و ریسک ، مسایل مدیریتی ، نبود اطلاعات در باره ویژگی های فناوری های معرفی شده به طوری که این عوامل 8/58 درصد واریانس دلایل عدم پذیرش را تبیین نموده اند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، رهیافت مدیریت تضاد با رویکرد حل مشکل و توسعه نهادی برای رفع موانع و ارتقای پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی پیشنهاد گردید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Causes of Non-adoption of IPM Technologies Among Rice Farmers in Mazandaran and Guilan Provinces

نویسندگان [English]

  • Hadi Veisi 1
  • AbdolMajid Mahdavi Damaghani 1
  • Houman Liaghati 2
  • Hossein Sabahi 1
1 Department of Agroecology, Environmental Science Research Institutes, Shahid Beheshti University G.C., Tehran-Iran
2 Department of Environmental and Resource Economics, Environmental Science Research Institutes, Shahid Beheshti University G.C., Tehran-Iran
چکیده [English]

This study aims to analyze the reasons for and obstacles to adopting IPM Technologies among rice farmers in Mazandaran and Guilan provinces. 170 farmers that attended a FFS (Farm Field School) groups but did not adopt the IPM Technologies were randomly selected. Data were collected by questionnaire and analyzed by SPSS software. To determine the main causes of non-adoption and underline these, factor analysis was used. Results revealed that the main causes of non-adoption of IPM Technologies were financial reasons, farmers' own personal characteristics, risk and vague spheres, management issues, insufficient information and technological questions. These causes were explained with a 58.8% variation. Finally, based on the results obtained, promoting conflict management by focusing on a problem solving approach and institutional development to eliminate obstacles and to promote adoption was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:sustainable agriculture
  • obstacles and barriers
  • IPM
  • technologies