نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 داﻧﺸ ﮕﺎه ﯾﻮرک ﮐﺎﻧﺎدا

چکیده

ارزشیابی میزان رضایتمندی محیطی الگوی سکونت طیف گسترده ای از مولفه های اجتماعی ، کالبدی و زیست محیطی را در بر می گیرد که در مجموع ارزیش کیفیت محیط را بازگو می کنند. در نظریات پایه مرتبط ، کیفیت محیط نه تنها به عناصر زیست محیطی و ا رزش های موجود در آن اشاره دارد بلکه متغیرهای دیگری نظیر امنیت، روابط انسانی و اجتماعی خصیصه های کالبدی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد. این مقاله با هدف ارزشیابی رضایتمندی ساکنین از مولفه های مختلف حاکم بر محیط سکونتی شان صورت گرفته است که نمایانگر میزان اثرات کیفیتی بجا مانده از اجرای پروژه نوسازی شهری است. داده های مورد نیاز با استفاده از شاخص سازی علمی ، جمع آوری و تحلیل گردید .نتایج حاصله از مجموع شاخص های محاسباتی بیانگر ارزش رضایتمندی متوسط ساکنان نواب 5>95،2>1 با میانه نظری 3) از محیط سکونتی شان است . ا ز بین مولفه های تحلیلی ، مولفه روابط همسایگی در حد متوسط 5>95،2>1) برآورد گردیده و ساکنین از سایر مولفه های محاسباتی (شامل تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع ، دید و منظر ، ویژگی های کالبدی ) اظهار نارضایتی کرده اند

کلیدواژه‌ها