رضایتمندی شهروندان از محیط های سکونتی شهری

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 گروه مدیریت بحران، دانشکده مطالعات حرفه ای، داﻧﺸ ﮕﺎه ﯾﻮرک ﮐﺎﻧﺎدا

چکیده

ارزشیابی میزان رضایتمندی محیطی الگوی سکونت طیف گسترده ای از مولفه های اجتماعی ، کالبدی و زیست محیطی را در بر می گیرد که در مجموع ارزیش کیفیت محیط را بازگو می کنند. در نظریات پایه مرتبط ، کیفیت محیط نه تنها به عناصر زیست محیطی و ا رزش های موجود در آن اشاره دارد بلکه متغیرهای دیگری نظیر امنیت، روابط انسانی و اجتماعی خصیصه های کالبدی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد. این مقاله با هدف ارزشیابی رضایتمندی ساکنین از مولفه های مختلف حاکم بر محیط سکونتی شان صورت گرفته است که نمایانگر میزان اثرات کیفیتی بجا مانده از اجرای پروژه نوسازی شهری است. داده های مورد نیاز با استفاده از شاخص سازی علمی ، جمع آوری و تحلیل گردید .نتایج حاصله از مجموع شاخص های محاسباتی بیانگر ارزش رضایتمندی متوسط ساکنان نواب 5>95،2>1 با میانه نظری 3) از محیط سکونتی شان است . ا ز بین مولفه های تحلیلی ، مولفه روابط همسایگی در حد متوسط 5>95،2>1) برآورد گردیده و ساکنین از سایر مولفه های محاسباتی (شامل تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع ، دید و منظر ، ویژگی های کالبدی ) اظهار نارضایتی کرده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citizen Satisfaction Evaluation of Urban Residential Environment

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafieian 1
  • Ali Asgary 2
  • Zahra Asgarizade 1
1 Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architectural , Tarbiat Modares University
2 Department of Emergency Management, Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Canada
چکیده [English]

In an early definition of environmental quality, satisfaction is one of the key criteria by which the extent of environmental quality may be determined - an environment of high quality conveys a sense of well-being and satisfaction to its population through characteristics that may be physical, social, or symbolic. Assessment of the factors leading to satisfaction and dissatisfaction from the residents point of view can be used as criterion for the planning and design of urban development projects. This research was undertaken in the Navab neighborhood of Tehran. Data collection was conducted through a field study using a questionnaire filled in by a sample of 270 residents. Data analysis was also conducted using SPSS software. Analysis of the results shows the residentssatisfaction with their houses to be at a mid-level; in the theoretical mode it was estimated to be 3. Factors including the satisfaction with residential units felt by their residents show that full satisfaction was only expressed on the level of security of the residential complex. The factor of "relationships among neighbors" was estimated at a mid-level. Other factors such as the facilities of the residential complex, landscape and view, and the physical significance of the complex were rated with dissatisfaction. The results of factor analysis support this experimental model by high level (89%). This was concluded from a literature review of similar subjects. On a factor analysis of personal and family variables and their impact on satisfaction levels expressed by the residents, none of these variables had any effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:satisfaction
  • environmental quality assessment
  • residential assessment
  • factor analysis
  • navab neighborhood (Tehran)