نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ م ﮐﺸﺎو رزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری

چکیده

در پژوهش حاضر ، نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از محیط زیست بررسی شده است. جهت بررسی تمایل افراد به حفاظت از دریای خزر،تعداد400 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از میان ساکنین ا ستان مازندران ، جمع آوری و بروشورهای آموزشی در مورد اکوسیستم دریای خزر و اهمیت آن درحفظ حیات بشر تهیه گردید . به 200 نفر از افراد این بروشورها ارائه نگردید و به 200 نفر دیگر ارائه شد. همچنین در گروه دوم تعداد 5 بروشور حاوی اطلاعات زیستی در نظر گرفته شد. سپس به روش ا رزش گذاری مشروط و برآورد تابع رگرسیونی لوجیت اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میان دو گروه تفکیک شده ، تفاوت معنی داری در تمایل به پرداخت جهت حفاظت از محیط زیست دریای خزر وجود داشته است.برآورد تابع لوجیت نشان داد که آموزش در گروه دوم اثر معنی داری بر تمایل پرداخت افراد جهت حفاظت از این اکوسیستم دارد، بطوری که با افزایش هر بروشور حاوی اطلاعات جدید، احتمال افزایش تمایل پرداخت 104/0 واحد افزوده می شود. در این مطالعه اثر عوامل دیگر نظیر درآمد افراد سطح تحصیلات ، تعداد افراد خانوار، سن افراد و دفعات بازدید نیز بررسی شد، که به ترتیب متغیر آموزش و درآمد بیشترین اثر را بر افزایش تمایل افراد داشته است. تمایل به پرداخت ماهیانه هر فرد جهت حفاظت از این اکوسیستم ، در گروه اول و دوم به ترتیب 8/5370 و 3/8662 ریال و تمایل پرداخت سالانه هر خانواده در گروه اول و دوم به ترتیب 2/205594 و 4/3154479 ریال برآورد شد. با توجه به نتایج این پژوهش ، افزایش اطلاعات افراد در مورد اهمیت دریای خزر ، منجر به افزایش قابل توجه تمایل پرداخت جهت حفاظت ازاین اکوسیستم خواهد شد .

کلیدواژه‌ها