بررسی نقش آموزش در افزایش تمایل افر اد به حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی : دریای خزر)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 گروه اقتصاد کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ م ﮐﺸﺎو رزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری

چکیده

در پژوهش حاضر ، نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از محیط زیست بررسی شده است. جهت بررسی تمایل افراد به حفاظت از دریای خزر،تعداد400 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از میان ساکنین ا ستان مازندران ، جمع آوری و بروشورهای آموزشی در مورد اکوسیستم دریای خزر و اهمیت آن درحفظ حیات بشر تهیه گردید . به 200 نفر از افراد این بروشورها ارائه نگردید و به 200 نفر دیگر ارائه شد. همچنین در گروه دوم تعداد 5 بروشور حاوی اطلاعات زیستی در نظر گرفته شد. سپس به روش ا رزش گذاری مشروط و برآورد تابع رگرسیونی لوجیت اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میان دو گروه تفکیک شده ، تفاوت معنی داری در تمایل به پرداخت جهت حفاظت از محیط زیست دریای خزر وجود داشته است.برآورد تابع لوجیت نشان داد که آموزش در گروه دوم اثر معنی داری بر تمایل پرداخت افراد جهت حفاظت از این اکوسیستم دارد، بطوری که با افزایش هر بروشور حاوی اطلاعات جدید، احتمال افزایش تمایل پرداخت 104/0 واحد افزوده می شود. در این مطالعه اثر عوامل دیگر نظیر درآمد افراد سطح تحصیلات ، تعداد افراد خانوار، سن افراد و دفعات بازدید نیز بررسی شد، که به ترتیب متغیر آموزش و درآمد بیشترین اثر را بر افزایش تمایل افراد داشته است. تمایل به پرداخت ماهیانه هر فرد جهت حفاظت از این اکوسیستم ، در گروه اول و دوم به ترتیب 8/5370 و 3/8662 ریال و تمایل پرداخت سالانه هر خانواده در گروه اول و دوم به ترتیب 2/205594 و 4/3154479 ریال برآورد شد. با توجه به نتایج این پژوهش ، افزایش اطلاعات افراد در مورد اهمیت دریای خزر ، منجر به افزایش قابل توجه تمایل پرداخت جهت حفاظت ازاین اکوسیستم خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Education in Increasing Individual Willingness to Pay for Conservation of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Hamed Rafiee 1
  • Hamid Amirnejad 2
1 epartment of Agricultural Economics, College of Agriculture and Resources, University of Tehran
2 epartment of Agricultural Economics Sari Agriculture and Natural Resources University
چکیده [English]

In this study, the effects of education on increasing individual willingness for the conservation of the Caspian Sea have been investigated using a random sampling method and collecting 400 questionnaires in the seaboard provinces in Iran. Five different informative brochures about the ecosystem of the Caspian Sea and its crucial role in human life were handed to 200 people as intervention group. The control group also included 200 people. Data were analyzed using the contingent valuation method (CVM) and Logit function. Results show a significant difference between the two groups in their willingness to pay (WTP) for conservation of the Caspian Sea environment. Estimation of the Logit model showed that educational intervention has a significant effect on individualWTp < /span>for the conservation of this ecosystem. Each additional brochure with new information increases the probability of a willingness to pay by 0.104 units, respectively. Also, other variable effects are investigated and, among them, education and income were more effective in increasing individual willingness. In the control group, the income variable was more effective. Monthly individual willingness to pay for conservation of the environment in the control and intervention group was estimated at 5370.8 and 8662.3 Rials, respectively. Annual WTP for each household was estimated at about 205594.2 and 3154479.4 Rials in the groups mentioned. According to the results, an increase in information about the importance of the Caspian Sea, lead to a higher WTP for conservation of this ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: education
  • environmental conservation
  • willingness to pay (WTP)
  • Caspian sea