نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

2 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر

چکیده

به منظور بررسی مقاومت توده های علف هرز یولاف وحشی به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل، آزمایش گلخانه ای در سال 1387 در بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 12 توده یولاف وحشی مشکوک به مقاومت در برابر علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و یک توده حساس به این علف کش بودند که از استان فارس جمع آوری شدند. آزمایش واکنش به دوز بر روی 13 توده یولاف وحشی صورت پذیرفت. در این آزمایش واکنش توده های یولاف وحشی در دامنه ای از دوزها شامل 25/0 تا 16 برابر دوز توصیه شده (64 گرم ماده موثره در هکتار ) علف کش کلودینافوپ پروپارژیل بررسی شد. تیمار علف کش در مرحله 2 تا 4 برگی یولاف وحشی اعمال شد. شاخص های اندازه گیری شده در آزمایش شامل ، درصد بوته های یولاف وحشی زنده مانده پس ازسمپاشی نسبت به شاهد و د رصد وزن خشک گیاهان هر توده نسبت به شاهد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تمامی توده های یولاف وحشی مشکوک به مقاومت جمع آوری شده از استان فارس نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل مقاوم می باشند. مقایسه شاخص های مقاومت توده ها نسبت به توده ح ساس بر مبنای درصد وزن خشک و تعداد بوته ی زنده مانده نسبت به شاهد نشان داد که توده W/F-M2/85 از شهرستان مرودشت بالاترین مقاومت را نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل دارا می باشد . بطوری که این توده توانست حتی در 16 برابر دوز توصیه شده (1024 گرم ماده موثره در هکتار)نیز ، بیش از 50 درصد وزن خشک و بقای خود را نسبت به شاهد حفظ کند.

کلیدواژه‌ها