بررسی مقاومت توده های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در استان فارس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع زبیعی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واحد علوم و تحقیقات تهران

2 بخش تحقیقات علف های هرز، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر

چکیده

به منظور بررسی مقاومت توده های علف هرز یولاف وحشی به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل، آزمایش گلخانه ای در سال 1387 در بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 12 توده یولاف وحشی مشکوک به مقاومت در برابر علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و یک توده حساس به این علف کش بودند که از استان فارس جمع آوری شدند. آزمایش واکنش به دوز بر روی 13 توده یولاف وحشی صورت پذیرفت. در این آزمایش واکنش توده های یولاف وحشی در دامنه ای از دوزها شامل 25/0 تا 16 برابر دوز توصیه شده (64 گرم ماده موثره در هکتار ) علف کش کلودینافوپ پروپارژیل بررسی شد. تیمار علف کش در مرحله 2 تا 4 برگی یولاف وحشی اعمال شد. شاخص های اندازه گیری شده در آزمایش شامل ، درصد بوته های یولاف وحشی زنده مانده پس ازسمپاشی نسبت به شاهد و د رصد وزن خشک گیاهان هر توده نسبت به شاهد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تمامی توده های یولاف وحشی مشکوک به مقاومت جمع آوری شده از استان فارس نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل مقاوم می باشند. مقایسه شاخص های مقاومت توده ها نسبت به توده ح ساس بر مبنای درصد وزن خشک و تعداد بوته ی زنده مانده نسبت به شاهد نشان داد که توده W/F-M2/85 از شهرستان مرودشت بالاترین مقاومت را نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل دارا می باشد . بطوری که این توده توانست حتی در 16 برابر دوز توصیه شده (1024 گرم ماده موثره در هکتار)نیز ، بیش از 50 درصد وزن خشک و بقای خود را نسبت به شاهد حفظ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance of Wild Oat (Avena Ludoviciana) Populations to Clodinafop Propargyl Herbicide in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Sasanfar 1
  • Eskandar Zand 2
  • Mohammad Ali Baghestani 2
  • Mohammad Javad Mirhadi 1
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Weed Research, Plant Protection Research Institute. Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to survey the resistance of wild oat populations to clodinafop propargyl herbicide, an experimental study was conducted at the Department of Weed Science, Plant Pest and Disease Research Institute greenhouse in 2008. Treatments included 12 wild oat populations suspected of being resistant to clodinafop propargyl and a susceptible biotype collected from Fars Province. A dose-response study was conducted for 13 wild oat populations. In this study, wild oat populations were sprayed during the 24 leaves stage using eight doses of clodinafop propargyl including 0 to 16 times the recommended dose (64 g ai ha-1). Biomass and surviving plant measurements were performed four weeks after herbicide application. Results of this study indicated that all suspected populations were resistant to clodinafop propargyl herbicide. The comparison of resistance index on the basis of biomass and surviving plants showed that the W/F-M2/85 population from Marvdasht had the highest level of resistance. This population could preserve over 50% more of both biomass and surviving plant relative to the control at 16 times (1024 g ai ha-1) the recommended dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:resistance index
  • herbicide resistance
  • dose-response
  • bioassay