تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزاد سازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت های میکروبی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎبع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔان

2 دانشجوی دکترای خاکشناسی، دانشکده علوم خاک، دانشگاه تهران

3 گزوه صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎبع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔان

چکیده

مدیریت بقایای گیاهی یکی از گزینه های در دسترس برای پایدارسازی سامانه های کشاورزی است . به منظور بررسی تغییرات غلظت نیترات و آمونیوم خاک در اثر کاربرد بقایای پنبه و سویا یک آزمایش انکوباسیونی هوازی با استفاده از لایه 30-0 سانتی متری خاک سیلتی – رسی – لومی انجام شد . بدین منظور نمونه خاک با بقایای سویا ، پنبه و پنبه + اوره (جهت ممانعت از غیر متحرک شدن نیتروژن) به مقدار لازم جهت تامین 150 کیلوگرم نیتروژن کل (کجلدال) مخلوط شد. نمونه ها به مدت 175 روز و در شرایط کنترل شده و دمای 25 درجه سانتی گراددر معرض انکوباسیون قرارگرفتند . میزان نیترات و آمونیوم و جمعیت باکتری ها، اکتینومایست ها و قارچ ها در 7، 14، 28، 67،109، و 175 روز پس از آغاز آزمایش اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق موید پویایی تغییرات جمعیت های میکروبی و برتری غیر معنی دار بقایای پنیه بر بقایای سویا از جنبه نیترات و آمونیوم تجمعی آزاد شده بود. در تمام موارد اضافه کردن کود نیتروژن به بقایای پنبه موجب برتری این تیمار در آزاد سازی نیتروژن و آمونیوم شد. این نتایج بر اساس نسبت C:N سویا و پنبه قابل توجیه نبود ومشخص شد که ظاهرا درصد لیگنین این بقایا در آزاد سازی نیتروژن از باقایا موثرتر بود ، چرا که درصد لیگنین به 6/1 -7/0 درصد و درصد لیگنین سویا حدود 14 درصد است . دراین تحقیق رابطه آزاد شدن نیترات و آمونیوم با جمعیت های میکروبی در جریان فرایند تجزیه مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cotton and Soybean Residues on Releasing Nitrate and Ammonia and on the Microbial Community Dynamism in the Soil

نویسندگان [English]

  • Behnam Kamkar 1
  • Reza Ghorbani Nasrabadi 2
  • Seyyed Majid Alimagham 1
  • Tayyebe Ebrahimi 3
1 Department of Agronomy, Faculty of Agronomy Sciences, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources (GUASNR)
2 h.D student of Soil Science, Faculty of Soil Science, Tehran University
3 Department of Food Science, Faculty of Food Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources (GUASNR)
چکیده [English]

Residue management is one of the optimistic options for sustaining agroecosystems. In order to investigate NO3 and NH4 dynamism with the application of soybean and cotton residues incorporated with a silty-clay-loam soil (0-30 cm), an aerobic incubation experiment was carried out using three residue treatments (including cotton residue, soybean residue and cotton residue+urea to eliminate immobilization). The residue amount was determined in order to provide 150 Kg ha-1 of Kjeldahl nitrogen after incorporation with soil (this was done using the nitrogen factor method).The samples were incubated for 175 days under a controlled environment at 25 ̊C. The NO3 and NH4 concentration and bacteria, fungi and Actinomycete populations were measured 7, 14, 28, 67, 109 and 175 days after incubation began. The results confirmed microbial activity dynamism during time. Cotton residues revealed a non significant prevalence on soybean residue with respect to cumulative nitrate and ammonia, which were released during the incubation period. In all cases, the cotton + urea treatment was better than both other treatments. These results were not interpretable based on the C:N ratio and the results showed that the lignin content is probably more important than the C:N ratio (lignin percentage of cotton and soybean residues are equal to 0.7-1.6% and 14%, respectively). In this study, the relationship between nitrate and ammonia dynamism with microbial communities have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: residue
  • soybean
  • cotton
  • decomposition
  • nitrogen
  • microbial community