نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

در دهه های اخیر که مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های ا قتصادی به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است؛ برخی معتقدند برای دستیابی به محیط زیست سالم تر ، کاهش آلودگی و ریشه کن کردن فقر ، رشد اقتصادی لازم است. در اقتصاد محیط زیست ، رابطه به شکل U معکوس بین درآمد سرانه و آلود گی به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است . لذا در این مطالعه به بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزننتس برای کشورهای عضو اوپک پرداخته شد . CO2 به عنوان یک آلاینده انباره برای آزمون فرضیه (EKC) مورد استفاده قرار گرفت. بررسی با استفاده از داده های ترکیبی (پانل ) دوره 2006- 2001 انجام شد.نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهای مدل ناایستا می باشند. لذا برای بررسی وجودهم انباشتگی بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی پدرونی انجام شد.نتایج این آزمون وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها را تایید کرد. بر اساس آزمون هاسمن نیز مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی پذیرفته و منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای عضو اوپک پذیرفته نشد و در واقع میزان انتشار CO2 در این کشورها در فرایند رشد اقتصادی به طور مستمر افزایش می یابد .

کلیدواژه‌ها