بررسی رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز CO2 در کشورهای عضو اوپک: رهیافت منحنی زیست محیطی کوزنتس

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

در دهه های اخیر که مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های ا قتصادی به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است؛ برخی معتقدند برای دستیابی به محیط زیست سالم تر ، کاهش آلودگی و ریشه کن کردن فقر ، رشد اقتصادی لازم است. در اقتصاد محیط زیست ، رابطه به شکل U معکوس بین درآمد سرانه و آلود گی به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است . لذا در این مطالعه به بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزننتس برای کشورهای عضو اوپک پرداخته شد . CO2 به عنوان یک آلاینده انباره برای آزمون فرضیه (EKC) مورد استفاده قرار گرفت. بررسی با استفاده از داده های ترکیبی (پانل ) دوره 2006- 2001 انجام شد.نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهای مدل ناایستا می باشند. لذا برای بررسی وجودهم انباشتگی بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی پدرونی انجام شد.نتایج این آزمون وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها را تایید کرد. بر اساس آزمون هاسمن نیز مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی پذیرفته و منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای عضو اوپک پذیرفته نشد و در واقع میزان انتشار CO2 در این کشورها در فرایند رشد اقتصادی به طور مستمر افزایش می یابد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Economic Growth and Carbon Dioxide (CO2) Emissions in OPEC Countries: the Environmental Kuznets Curve Approach

نویسندگان [English]

  • Somaieh Amirtaimoori
  • Sadegh Khalilian
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

It has been a controversial issue in recent decades that economic activities may put the environment in serious danger. Some believe that moving toward a healthier (more uncontaminated) and less polluted environment and also uproot poverty requires economic growth. In environmental economy, the relation between pollution and per capita income, which is the shape of a reverse U, is known as Environmental Kuznets Curve, EKC. In this study the application of Kuznets Curve to OPEC countries has come under investigation. For the theory test, CO2 has been employed as a stock polluter. The investigation has been performed using the panel data of the time period between 1985 and 2006. The results of the stationary test have revealed that the variables are non-stationary. Therefore, in order to study the existence of co-integration between variables, a Pedroni test of co-integration has been performed. The results of this test confirmed that a long term relationship existed between the variables. Also, between random effect model and the fixed effect model, the latter was accepted according to the Hasman test and the Kuznets Curve was estimated. The results rejected the Environment Kuznets Curve theory for OPEC countries and, as a matter of fact, the quantity of the CO2 gas disseminated through the environment has constantly increased along with the process of economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: environmental kuznets curve
  • carbon dioxide emissions
  • OPEC countries
  • panel data