تاثیر آلودگی هوا برنوسانات اقلیمی شهر تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه گلستان

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه گرگان

چکیده

گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی با مصرف بی رویه سوخت های فسیلی به شدت آلودگی ها را افزایش داده است که عواقب آن در درجه اول به صورت امراض و بیماری های تنفسی ، تشدید بیماری های قلبی و ریوی ، متوجه ساکنان شهرها می شود و در مرحله بعد ، به عنوان عاملی در تشدید نوسانات اقلیمی و تاثیرات زیست محیطی نقش ایفا می نماید. در تحقیق حاضر از 2 نوع داده برای بررسی رابطه بین عناصر و مولفه ها استفاده شده است . اولین داده مورد بررسی عناصر اقلیمی در طول دوره آماری 51 ساله از 2003- 1952 میلادی ، بصورت سه دوره 17 ساله ، پاک (69- 1952) ، دوره میانی ((86-1970) و دوره آلوده (2003-1987) می باشد که نوسانات و تحولات اقلیمی در این سه دوره با یکدیگر مورد مقایسه قرارگرفته شده است دومین متغیر یا داده مورد مطالعه، نوع و میزان آلاینده های شهر تهران در طول دوره آماری 2003-1997 و به صورت میانگین سالانه می باشد .در مجموع بعد از محاسبات مختلف این نتیجه حاصل گردید که اقلیم شهر تهران در دوره آلوده نسبت به دو دوره قبل از نوسان بیشتری برخوردار بوده و نوسانات اقلیم منطقه در دوره آلوده به صورت افزایش دما، افزایش پتانسیل سیلاب خیزی و تغییر اقلیم بسوی وضعیتی گرم و مرطوبتر می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Air Pollution on Climate Fluctuations in Tehran City

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rowshan 1
  • Faramarz Khosh Akhlagh 2
  • Saeed Negahban 3
  • Jafar Mirkatouly 1
1 Department of Geography, Faculty of Human Science, University of Golestan
2 Department of Physical Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
3 Department of Environmental Management and Planning, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

The expansion of urbanisation and the development of cities along with increasing population and expansion of industrial activities and irregular consumption of fossil fuels have given rise to pollution. At the first stage, its consequences impact on citizens in terms of respiratory illness and increased intensity of heart and lung diseases and, at the second stage, it plays a role in increasing climate fluctuations and environmental impacts. In the current study, two types of data are used in investigating the relationship between parameters and elements. The first data under study are the climate parameters during a statistical period of 51 years from 1952 to 2003, divided into three 17-year periods - a clean period (1952-69), an intermediate period (1970-86) and a polluted period (1987-2003) - whose fluctuations and climate vicissitudes are compared. The second variable or data under study are the type and amount of pollutants in Tehran cityduring 1997 to 2003, taken as an annual average. Totally, after various calculations, the conclusion was that during the polluted period the climate of Tehran has more fluctuations than in the two previous periods and, during the polluted period, the fluctuations of the region were seen in temperature increases, increasing potential for flooding and change in climate towards a warmer and more humid state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:climate change
  • climate fluctuations
  • air pollution
  • Tehran city