نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن

چکیده

دراین تحقیق مقادیر روی موجود در بافت های کبد، عضله به عنوان مهمترین بافت خوراکی و پوست ماهی تجاری وابسته به کف ، با نام محلی شهری معمولی(Lethrinus nebulosus) تهیه شده از صیدگاه های بندرعباس و بندر لنگه در بازه زمانی پاییز 1386 تا بهار 1387 اندازه گیری شد. نمونه ها پس از آماده سازی و هضم بوسیله دستگاه مایکروویو با دستگاه جذب اتمی کوره ای THERMO مدل (FS 95 مورد انالیز قرار گرفتند. میانگین وزن ماهیان مورد مطالعه بر حسب گرم برابر با (3054- 308) 7/1320 و به ترتیب میانگین غلظت روی در بافت های کبد، عضله و پوست برابر با (856/0 – 039/0) 326/0 ، (265/0 – 041/0) 084/0 و (0508/0 – 0011/0 ) 0228/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد همبستگی مثبت بین وزن کبد و مقدار روی در کبد ( ug/g dw) وجود دارد (p< 0/05) تفاوت معنی داری بین مناطق از نظر مقدار روی موجود در پوست و نیز بین فصول از نظر مقدار روی در پوست و عضله وجود داشت(p< 0/05) . مقایسه میانگین غلظت روی موجود در این بافت ها با مقادیر ارائه شده در کشورهای دیگر سواحل خلیج فارس(قطر، عمان ، امارات متحده عربی ) نشان میدهد که مقدار روی کمتر از مقادیر گزارش شده دراین کشورهاست. بر اساس نتایج، غلظت های یافت شده در نمونه ها و مقادیر مجاز تعیین شده توسط مراجع جهانی، مقدار روی موجود دراین ماهیان تاثیر منفی بر سلامتی انسان ندارد.

کلیدواژه‌ها