سنجش مقدار روی در بافت های ماهی شهری معمولی صید شده درمناطق شمالی خلیج فارس

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

2 ﭘﮋوهشکده اﮐﻮﻟﻮژی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن، بندرعباس

چکیده

دراین تحقیق مقادیر روی موجود در بافت های کبد، عضله به عنوان مهمترین بافت خوراکی و پوست ماهی تجاری وابسته به کف ، با نام محلی شهری معمولی(Lethrinus nebulosus) تهیه شده از صیدگاه های بندرعباس و بندر لنگه در بازه زمانی پاییز 1386 تا بهار 1387 اندازه گیری شد. نمونه ها پس از آماده سازی و هضم بوسیله دستگاه مایکروویو با دستگاه جذب اتمی کوره ای THERMO مدل (FS 95 مورد انالیز قرار گرفتند. میانگین وزن ماهیان مورد مطالعه بر حسب گرم برابر با (3054- 308) 7/1320 و به ترتیب میانگین غلظت روی در بافت های کبد، عضله و پوست برابر با (856/0 – 039/0) 326/0 ، (265/0 – 041/0) 084/0 و (0508/0 – 0011/0 ) 0228/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد همبستگی مثبت بین وزن کبد و مقدار روی در کبد ( ug/g dw) وجود دارد (p < 0/05) تفاوت معنی داری بین مناطق از نظر مقدار روی موجود در پوست و نیز بین فصول از نظر مقدار روی در پوست و عضله وجود داشت(p < 0/05) . مقایسه میانگین غلظت روی موجود در این بافت ها با مقادیر ارائه شده در کشورهای دیگر سواحل خلیج فارس(قطر، عمان ، امارات متحده عربی ) نشان میدهد که مقدار روی کمتر از مقادیر گزارش شده دراین کشورهاست. بر اساس نتایج، غلظت های یافت شده در نمونه ها و مقادیر مجاز تعیین شده توسط مراجع جهانی، مقدار روی موجود دراین ماهیان تاثیر منفی بر سلامتی انسان ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zinc Concentration in Tissues of Spangled Emperor (Lethrinus nebulosus) Caught in Northern part of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Saeidi 1
  • Behrooz Abtahi 1
  • Mohammad Seddiq Mortazavi 2
  • Naser Aghajery 2
  • Mehdi Ghodrati Shojaeii 2
1 Department of Marine Biology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, 1983963113, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization, Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center
چکیده [English]

Concentrations of zinc were determined in liver, muscle as an edible tissue and skin of a demersal fish, Spangled emperor (Lethrinus nebulosus) from fisheries stations in Bandar Abbas and Bandar Lengeh (Northern part of Persian Gulf) during autumn 2007 and spring 2008. After preparation of the samples and digestion with microwave, concentrations of zinc were determined using Flameless Atomic Absorption Spectrophotometer (THERMO FS95). The mean of fish weights were 1320.7g (308-3054) and the mean Zn levels in the liver, muscle and skin of all samples were 0.326 (0.039-0.856), 0.084 (0.041-0.265) and 0.0228 (0.0011-0.0508) μg/g dry weight, respectively.The positive correlations between liver weight and concentrations of Znin the liver (μg/g dw) were observed (p<0.05).There were significant differences between concentrations of zinc in the skin in regions, moreover between concentrations of zinc in muscle and skin in seasons (p<0.05). The mean Zn in different tissues was less than those reported from other regions of the Persian Gulf (Qatar, Oman and UAE). Based on the results, the Zn content found in the studied fish samples is no sufficient to cause toxic effects on human health when these fish are included in the diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Trace element
  • Bioaccumulation
  • Zn
  • Pollution
  • Fish quality