نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

چکیده

تولید محصولات ارگانیک درجهان جایگاه ویژه ای یافته است و بازار این محصولات روز به روز در حال افزایش است. کشور ایران با دارا بودن تجربه دیرینه در امر کشاورزی و نیز شرایط مستعد برای کشت ارگانیک، می تواند به یکی از کشورهای مهم آسیا در تولید محصولات ارگانیک تبدیل شود. اما در حال حاضر دراین زمینه توفیقی به دست نیاورده است. انجام مطالعات هدفمند درجهت شناخت فرصت ها و تحلیل در جهت امکان تولید ارگانیک برای بازارهای داخلی و صادرات بسیار مهم و ضروری است به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش و تعیین نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها SWOT به ارائه راه کارها و استراتژی درجهت تولید و توسعه انجیر ارگانیک درمنطقه استهبان استان فارس پرداخته است.

کلیدواژه‌ها