بررسی چسبندگی داخلی تخته مرکب ساخته شده از مخلوط خرده چوب صنوبر و لاستیک بازیافتی از تایر اتومبیل

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه صنایه چوب، دانشکده مهندسی عمران، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎیی

2 گروه صنایه چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

این تحقیق به منظور امکان استفاده ، و جایگزینی لاستیک بازیافتی اتومبیل در ساخت تخته مرکب چوب، لاستیک انجام گرفته است. عوامل متغیر شامل : نسبت اختلاط پودر لاستیک به خرده چوب، در چهار سطح صفر، 25 ، 50، 75 درصد( بر مبنای وزن چوب خشک ) ، درصد چسب درسه سطح 5، 4، 3 درصد و وزن مخصوص در دو سطح 0/75 gr/cm3 , 0/55 cm/gr3 بوده است . ترکیب عوامل متغیر 24 حالت (تیمار) و مقاومت چسبندگی داخلی مطابق استانداردDIN در مقایسه با نمونه شاهد مورد آزمایش و بررسی قرا رگرفت. نتایج نشان می دهد که در صد اختلاط پودر لاستیک بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته مرکب تاثیر دارد و افزایش در صد پودر لاستیک چسبندگی داخلی را کاهش می دهد. اما افزایش وزن مخصوص و مقدار جسب سبب افزایش چسبندگی داخلی می شود بیشترین مقدار چسبندگی داخلی در درصد اختلاط سفر و 25 درصد پودر لاستیک 5% مقدار چسب و وزن مخصوص 0/75 gr/cm3 می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Physical and Mechanical Properties of Composite Boards Made of a Mixture of Poplar Chips and Recycled Tires

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghofrani 1
  • Ali Rabiei 2
1 Department of Wood Industires, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Department of Wood and Paper, Faculty of Nutral Resource Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

The present study focused on the possibility of using recycled tires in the production of composite boards. Variables included: Mixing ratio of rubber particles and wood chips at four levels, namely 0, 25, 50, and 75 percent (based on the weight of dry wood); resin content at three levels, namely 3, 4, and 5 percent; and density at two levels, namely 0.55 and 0.75 gr/cm3. In total, 24 different treatments of bending strength, modulus of elasticity (MOE), and shear strength were examined according to DIN standards as well as impact strength in compliance with ASTM standard. The treatments were then compared with the control samples. Results showed that mixing ratio of rubber chips influences the mechanical and physical properties of the composite board produced. The increase in rubber chips content decreased bending strength, MOE, and shear strength; but it increased the specific gravity, MOR, MOE, and shear strength. Maximum MOR, MOE, and shear strength were at the mixing ratio of %25 rubber chips, using % 5 resin, and having 0.75 gr/cm3 specific gravity. Maximum impact strength was at the mixing ratio containing 50 percent rubber chips, using a 5 % resin and having 0.75 gr/cm3 specific gravity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords.composite board
  • mixing ratio
  • resin content
  • recycled tire
  • physical, mechanical properties