نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎیی

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

این تحقیق به منظور امکان استفاده ، و جایگزینی لاستیک بازیافتی اتومبیل در ساخت تخته مرکب چوب، لاستیک انجام گرفته است. عوامل متغیر شامل : نسبت اختلاط پودر لاستیک به خرده چوب، در چهار سطح صفر، 25 ، 50، 75 درصد( بر مبنای وزن چوب خشک ) ، درصد چسب درسه سطح 5، 4، 3 درصد و وزن مخصوص در دو سطح 0/75 gr/cm3 , 0/55 cm/gr3 بوده است . ترکیب عوامل متغیر 24 حالت (تیمار) و مقاومت چسبندگی داخلی مطابق استانداردDIN در مقایسه با نمونه شاهد مورد آزمایش و بررسی قرا رگرفت. نتایج نشان می دهد که در صد اختلاط پودر لاستیک بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته مرکب تاثیر دارد و افزایش در صد پودر لاستیک چسبندگی داخلی را کاهش می دهد. اما افزایش وزن مخصوص و مقدار جسب سبب افزایش چسبندگی داخلی می شود بیشترین مقدار چسبندگی داخلی در درصد اختلاط سفر و 25 درصد پودر لاستیک 5% مقدار چسب و وزن مخصوص 0/75 gr/cm3 می باشد .

کلیدواژه‌ها