ارزیابی نگرش نسبت به توسعه پایدار

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

2 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی،

3 کارشناس دفتر مشارکت و آموزش همگانی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

چکیده

بعد از اجلاس ریو، سازمان محیط زیست به عنوان مسئول سیاست گزاری و گنجاندن مسایل محیط زیستی در برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران تعیین گردید.از آنجا که نگرش و درک زمینه ساز رفتار مناسب و یا نامناسب به جانب اهداف هستند، و باعث خلق رفتارها واقداماتی می شود که کلا در راستای اهداف است، واضح است که عملکرد سازمان محیط زیست دراین زمینه به ادراکات و دانش کارشناسان و کارکنان اش وابسته است . در این رابطه ، در این مطالعه ، نگرش کارکنان به جانب سرفصل های دستو رکار 21 اجلاس جهانی توسعه پایدار و محیط زیست بررسی گردید . تعداد پاسخگویان 120 نفر بود که ازجامعه آماری به طور تصادفی انتخاب شدند .تحلیل عاملی برای تعیین مولفه های زیر بنایی ادراکات کارکنان استفاده شد. بافته ها نشان داد که 8 عامل به عنوان مولفه های زیر بنایی توسعه پایدار 3/82 درصد واریانس را برآورد نموده اند. نتایج نشان داد که مهمترین بعد از نظر کارشناسان، حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت محیط زیست است. لذا نتیجه می شود که نگرش ها به جانب محیط زیست بیش از بعد اجتماعی و اقتصادی گرایش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraisal of Attitudes Toward Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Hassan Sadough Vanini 1
  • Hadi Veisi 2
  • Ali Ashraf Alipour 3
1 Department of Geography, Faculty of the Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran-Iran, G.C
2 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute,Shahid Beheshti University, Evin, Tehran-Iran, G.C.
3 Department of Environment, Expert of Bureau of Participation and Public Education
چکیده [English]

After Rio summit, Department of Environment (DOE) was identified as responsible for policy making and integrating of environmental concerns into the countrys social and economic development plans in Iran. It is clear that the performance of Department of Environment is dependent on the perceptions and knowledge of its staff and experts, since perception and attitude is learned predisposition to respond in a consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object and creates action or behavior that is generally consistent. Regarding, this study, staff perceptions were assisted toward items in relate with the chapter headings of the UNCED document Agenda 21. The number of participants was 120, randomly drawn from the selected population. Factor analysis was utilized to reveal the latent attitudes behind the staffs perceptions. The findings were indicated that there are 8 factors to measure the construct of sustainable development about 82.3 percent the variance. Results were indicated that the most important domain of sustainable development in environmental expertsviewpoints is natural resources protection and environmental management. Then, it was concluded that perceptions are more towards the environmental dimension than economic and social dimensions of sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sustainable development
  • attitude
  • environmen