نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ

چکیده

آنالیز مارکرهای RAPD در 22 گیاه ازگونه T.leptotes و 17 گیاه ازگونه T. incana به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و میان جمعیتی و کاربرد این مارکرها در تفکیک گونه های Townsendia انجام گرفت. تعداد 100 پرایمرRAPD استفاده شد که از این میان تعداد 104 باند در گونه T.incana و 71 باند در گونه T.leptoteشناسایی شدند. تعداد 33 باند پلی مرف در گونه T.incanaمشاهده شد که از این میان 21 باند در تک گیاهان این گونه انحصاری بودند و 21 باند در 2 گیاه حضور داشتند . در گونه T.leptote تعداد 10 باند در تک گیاهان مطالعه شده انحصاری بودند. گونه T.leptote میانگین تنوع ژنتیکی بالاتری را در مقایسه با گونه T.incana نشان داد که توسط نمودارهای PCO و PCA تایید شد. آنالیزهای آماری تفاوت های ژنتیکی این دو گونه و کاربرد مارکرهای RAPD را در تفکیک آنها نشان دادند.

کلیدواژه‌ها