بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی درون و بین گونه ای دو گونه Townsendia leptotes و T.incanaاز خانواده Asteraceae

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 بخش بیولوژی، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، ونکور، کانادا

چکیده

آنالیز مارکرهای RAPD در 22 گیاه ازگونه T.leptotes و 17 گیاه ازگونه T. incana به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و میان جمعیتی و کاربرد این مارکرها در تفکیک گونه های Townsendia انجام گرفت. تعداد 100 پرایمرRAPD استفاده شد که از این میان تعداد 104 باند در گونه T.incana و 71 باند در گونه T.leptoteشناسایی شدند. تعداد 33 باند پلی مرف در گونه T.incanaمشاهده شد که از این میان 21 باند در تک گیاهان این گونه انحصاری بودند و 21 باند در 2 گیاه حضور داشتند . در گونه T.leptote تعداد 10 باند در تک گیاهان مطالعه شده انحصاری بودند. گونه T.leptote میانگین تنوع ژنتیکی بالاتری را در مقایسه با گونه T.incana نشان داد که توسط نمودارهای PCO و PCA تایید شد. آنالیزهای آماری تفاوت های ژنتیکی این دو گونه و کاربرد مارکرهای RAPD را در تفکیک آنها نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Analysis of Intra- and Inter-specific Genetic Diversity in Two Species of Townsendia leptotes and T.incana (Asteraceae)

نویسندگان [English]

  • Masoud Sheidai 1
  • Jeannete Whitton 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Beheshti University, G.C
2 Department of Botany, University of British Columbia, Vancouver, Canada
چکیده [English]

RAPD analysis was performed in twenty-two plants of T. leptotes and seventeen plants of T. incana to study the intra- and inter-specific genetic diversity and to see if RAPD markers may be of use in delimitation of the species. Hundreds of RAPD primers were used out of which forty produced bands. In total, 104 bands (loci) were identified in T. incana and 71 bands were identified in T. leptotes. In total, 33 polymorphic bands were observed in T. incana, out of which 21 were specific for a single plant while 22 polymorphic bands were observed in T. leptotes plants out of which 10 bands were specific in a single plant. T. leptotes showed a higher mean gene diversity compared to that of T. incana also supported by PCO and PCA ordinations. Statistical analyses showed genetic distinctness of the two species studied and revealed the possible use of RAPD markers in the Townsendia species delimitation

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords: RAPID
  • genetic diversity
  • T. incana
  • Townsendia leptotes