بازشناسی روشها و شیوه های طراحی محیطی برای پیشگیری از تخریب گرایی فضا

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

« تخریب گرایی » یا وندالیسم به معنای تخریب اموال عمومی در سطح شهر ، نوعی پدیده بیمارگونه می باشد. این پدیده در سطح جوامع بشری از رشدی شتابان برخوردار گردیده است و برخورد با آن از جهات متفاوتی امکان پذیر می باشد. دانش های طراحی محیطی و طراحی شهری با رویکرد طراحی مجدد عرصه های همگانی و ارتقاء کیفیات محیطی در آنها به عنوان دانش های کلیدی در حل این معضل مطرح هستند. هدف از نوشتار حاضر، شناخت مفهوم تخریب گرایی و تعیین مهمترین کیفیت هنجاری محیطی وابسته به آن است. روش تحقیق بر مبنای « تحلیل محتوای» ادبیات طراحی محیطی و طراحی شهری و علوم مرتبط همچون روانشناسی و جامعه شناسی محیطی ،استوار است. در این ارتباط برخی مشاهدات محیطی در شرایط ایران و در جهت کشف و بازشناسی مظاهر وقوع تخریب گرایی صورت پذیرفته است تا بدین ترتیب نتایج عینی و ملموس قابل استخراج باشد. یافته های این نوشتار بر این امر دلالت می نماید که فلسفه استفاده از طراحی برای کاهش تخریب گرایی ، کاهش فرصت ها و قابلیت ها برای وقوع جرم است . شیوه ها و ابزارهایی همچون: « طراحی فضاهای قابل دفاع» ، « طراحی محیطی برای جلوگیری از تخریب گرایی » ، « ایجاد حس تعلق خاطر از طریق مالکیت، مشارکت و مسئولیت در فضا» و « مجموعه اقداماتی که منجر به زیباسازی محیط و فضای شهری » می شوند، می توانندبه میزان قابل توجهی مانع از بروز این پدیده در سطح شهر و فضاهای همگانی آنها شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Environmental Design Methods and Techniques for Preventing Vandalism

نویسندگان [English]

  • Mohsen Faizi
  • Seyed-Bagher Hosseini
  • Sina Razzaghi Asl
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Studies, Iranian University of Science and Technology
چکیده [English]

Vandalism as a concept in the field of architecture means conscious and constant destruction of public property. Nowadays, this social deviancy is regarded as a complicated problem and a serious threat in many cities all around the world. Many methods and tools have been used in urban areas to prevent the occurrence of such vandalism. The main purpose of this paper is to introduce and distinguish this concept and investigate methods and techniques used in environmental and urban design, focusing on normative theory of environmental design. This theory aims to discover the most crucial aspects of quality that lead to forming resistant and stable spaces against vandalism. The findings of this paper show that the quality of elements such as security, comfort, richness, and control are considered to be the most important criteria for evaluating vandalism in urban spaces. For preventing this environmental destruction in public spaces, we can cite certain factors such creating defensible spaces, crime prevention through environmental design (CPTED), improving the appearance of the environment, and enhancing the sense of public ownership and cooperation. Applying all these approaches in urban spaces leads to bringing a sense of affiliation to users of these spaces; in such a situation, a person feels a sense of belonging, duty, and ownership of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:vandalism
  • environmental design
  • environmental quality
  • design criteria
  • normative theory