زیست سنجی بذر و آنزیم ACCase به منظور مطالعه مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به بازدارنده های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات(APP)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 مرکز تحقیقات کشاورزی، باداخوس، اسپانیا

4 آزمایشگاه شیمی کشاورزی، پردیس دانشگاه کوردوبای اسپانیا

چکیده

طی سالهای 1384 و 1385، تعداد 14 و 7 توده فالاریس در مزارع گندم استانهای فارس و گلستان شناسایی شدند که بترتیب به علف کشهای فنوکساپروپ- پی اتیل و دایکلرفوپ متیل مقاومت نشان می دادند. به منظور مطالعه مقاومت توده های مذکور به علف کشهای یاد شده، آزمون زیست سنجی بر روی آنها در آزمایشگاه علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمون پتری دیش نشان داد که توده های فالاریس مقاوم دارای درجات مقاومت مختلفی به علف کشهای مورد آزمایش بودند با استفاده از پارامترهای برآورد شده از منحنی های غلظت- پاسخ، غلظت تفکیک کننده به میزان 04/8 و 05/1 قسمت در میلیون بترتیب برای علف کشهای دایکلوفوپ متیل و فنوکساپروپ- پی اتیل تعیین شد. سپس مطالعه ای برای بررسی مبنای بیوشیمایی مقاومت توده های مقاوم به بازدارنده های آنزیم ACCase ، در آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه کورودوبای اسپانیا انجام شد. آزمون زیست سنجی بیانگر وجود آنزیم استیل کوآنزیم آ مقاوم در توده های MR4-1 , AR-1 و SR3-1 بود.آنزیم ACCase استخراج شده از اندامهای هوایی این توده ها در مقایسه با توده حساس از مقاومت بالایی به هر دو علف کش برخوردار بود. با توجه به نتایج حاصل ، احتمالا مکانیسم مقاومت به بازدارنده های APP در سه توده بسیار مقاوم MR4-1 , AR-1 و SR3-1 به دلیل وجود آنزیم ACCase تغییر یافته در آنها می باشد. در مورد بقیه توده های مقاوم مورد مطالعه ، احتمالا سایر مکانیسم های مقاومتی مانند افزایش متابولیسم و یا فقدان جذب و انتقال علف کش دخیل هستند. همچنین نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که 7 توده دارای مقاومت عرضی به هر دو علف کش مورد مطالعه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seed Bioassay and ACCase Enzyme Assay to Study the Resistance of Phalaris minor to Aryloxyphenoxy-propionate (APP) Inhibitors

نویسندگان [English]

 • Javid Gherekhloo 1
 • Mohammad Hasan Rashed Mohassel 1
 • Mehdi Nassiri Mahallati 1
 • Eskandar Zand 2
 • Ali Ghanbari 1
 • Maria D. Osuna 3
 • Rafael De Prado 4
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Weed Research, Tranian Research Institute for Plant Protection, Tehran, Iran
3 Finca La Orden, Departament de Hortofruticultura, Badajoz, Spain.
4 University of Cordoba, Campus of Rabanales, Cordoba, Spain
چکیده [English]

During 2005 and 2006, fourteen and seven Phalaris minor populations were found in the wheat fields of Fars and Golestan Provinces, respectively, that exhibited resistance to fenoxaprop-P ethyl and diclofop methyl belonging to the aryloxyphenoxy propionate herbicides. Seed bioassay was conducted at the weed science laboratory of Ferdwosi University of Mashhad to study the resistance of the populations to the APP herbicides. Petri dish assay showed that the populations are resistant to applied herbicides with different level of resistance. Using the estimated parameters of concentration-response curves, discriminating concentration was determined fordiclofop methyl at 8.04 ppm and for fenoxaprop-P-ethyl at 1.05 ppm. A study was also conducted at the agricultural biochemistry laboratory of Cordoba University to investigate the biochemical basis of resistance to ACCaseinhibiting herbicides in the resistant populations. In vitro enzyme assays revealed a herbicide-resistant ACCase enzyme in the AR, MR4 and SR3 populations. Extracted ACCase enzyme from the shoots of these populations was highly resistant to both applied herbicides compared with the susceptible population. The results suggest that the mechanism of resistance to APP herbicides in the three most resistant populations (AR, MR4 and SR3) relates to an altered ACCase. In the case of the rest of the resistant populations, other mechanisms including enhanced metabolism, lack of absorption and translocation, and other unknown mechanisms may be involved. These results also confirmed seven populations are cross-resistant to both the herbicides studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Phalaris minor
 • seed bioassay
 • ACCase
 • aryloxyphenoxy propionate and resistance