نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور

2 سازمان میراث فرهنگی

چکیده

برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم موضوع مهمی است که طرف های متفاوتی در آن وجود دارد. برقرار کردن تعادل بین نیازهای هر طرف و برنامه ریزی توسعه اقتصادی پایدار برای گردشگری و اکوتوریسم محلی یک وظیفه بسیار مهم می باشد . این مقاله قصد دارد به بررسی برنامه ریزی و توسعه گردشگری و اکوتوریسم به نحوی بپردازد که فراهم کننده حداکثرمنافع و حداقل تاثیرات منفی را داشته باشد. در مطالعه موردی، مقاله به بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه ریزی گردشگری و به میزان کمتری به برنامه ریزی اکوتوریسم در ایران می پردازد و سعی می کند تا بهترین راه کارهای توسعه گردشگری و اکوتوریسم با توجه به توان بالقوه ایران را توصیه نماید. این مطالعه شامل قسمت های زیر : برنامه ریزی گردشگری ، برنامه ریزی اکوتوریسم، ظرفیت سازی پایدار بعنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی و مطالعه موردی ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها