حفاظت از حیات وحش روی زمین از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه حقوق محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ بهشتی

چکیده

این مقاله نگاهی کلی به حقوق بین الملل حفاظت از حیات وحش با هدف نشان دادن گستردگی و تنوع روش های موجود در آن دارد و به شرح زیر طبقه بندی می گردد. حفاظت از نظر زیست گاه، حفاظت از نظر تنوع گونه ها، حفاظت از طریق کنترل تجارب و حفاظت بعنوان بخشی از سیستم زیستی . حقوق بین الملل برای (a) حفاظت از حیات وحش تصویر کاملاً پیچیده ای را ارائه می دهد . از آنجا که آن در برگیرنده (b) ( آن براساس روش های متفاوتی است (و یا یک ترکیبی از آنها آن همچنین (c) مناطقی است که در داخل یا خارج از مرزهای ملی نیز می گردد شامل مناطقی مانند اقیانوس منجمد و مناطق د ریایی بین المللی که از رژیم حقوق و موضوع حفاظت حیوانات که اجرای (d) بین المللی ویژه ای برخوردار است قانونی آن مرزهای منطقه ای را محترم نمی شمارند. برای شفاف تر کردن، این مقاله قوانین مربوطه را به روش زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد : کاربرد کلی قراردادهای جهانی؛ قراردادهای بین المللی حفاظت از محل سکونت و یا انواع گونه ها؛ و قراردادهای منطقه ای. سایر موضوعات مورد بررسی شامل استفاده از اصطلاحات علمی در یک مفهوم حقوقی و رابطه بین مراقبت از حیات وحش و شفاف سازی ماهیت (a) حقوق و رفاه حیوانات است . این تجزیه و تحلیل با هدف مسئولیت هایی که دولت ها بعنوان طرف های این قراردادها و اقداماتی که لازمست به ما کمک می کند تا مؤثرترین راهبردهای لازم (b) برای اجرای آنها انجام دهند و را برای توسعه قوانین حفاظتی ملی و سایر تمهیدات آتی بکار بریم . با توجه به محدودیت فضایی قابل دسترسی، حفاظت از انواع گونه های زمینی تمرکز بررسی این مقاله می باشد، ولی قراردادهایی که اینجا مورد بررسی قرار می گیرد همچنین برای آب های مرکزی و منطقه ای طرف ها هم کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Protection of Land-based Wildlife under International Law

نویسنده [English]

  • Janet Blake
Department of Environmental Law, Environmental Sciences Research Institute, Shahid BeheshtiUniversity, G.C.
چکیده [English]

This article presents an overview of international wildlife protection law with the aim of presenting its breadth and the variety of approaches it takes which can be categorised as: protection by habitat; protection by species; protection through controlling trade; and protection as part of a wider ecosystem. The international law for the protection of wildlife presents a highly complex picture since (a) it relies on a variety of discreet approaches (or a combination thereof) (b) it applies to areas both within and beyond national jurisdiction (c) it applies also to areas such as Antarctica and international marine areas in which special international law regimes apply and (d) the subject of protection – animals – do not respect legally enforced territorial boundaries. In order to make it clearer, this article analyses the relevant law in the following manner: global treaties of general application; global treaties protecting habitats and/or species; and regional treaties. Other issues addressed include the use of scientific terminologies in a legal context and the relationship between wildlife conservation and animal welfare/rights. This analysis aims (a) to clarify the nature of the obligations placed on governments as Parties to these treaties (and the actions required for their implementation) and (b) to help us to identify the most effective strategies for the future development of national protective legislation and other measures. In view of the limited space available, the protection of land-based species is the focus of this article although, of course, the treaties described here apply also to the coastal and territorial waters of the Parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Wildlife
  • protection
  • international law
  • species
  • habitats
  • sustainable conservation