نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

چکیده

چکیده راسته بال غشائیان، با بیش از 115000 گونه توصیف شده، در برگیرنده حدود 10 % تنوع یکی از خانواده های مهم این راسته بوده که نقش Vespidae . زیستی سیاره می باشد مهمی را در کنترل بیولوژیک آفات گیاهی بازی می کند. در مطالعه حاضر، بررسی بهمراه تخمین برخی شاخصهای اکولوژیک همبستگی Vespidae فونستیک زنبور های بین گونه ای در نیمه شمالی استان زنجان صورت گرفته است. نمونه ها با استفاده از کلیدهای از اتریش مورد تایید نهایی Gusenleitner شناسایی موجود شناسایی شده و توسط دکتر به شرح زیر قرار گرفت. Ancistrocerus auctus, Antepipona deflenda, A. vagabunda*, Eumenes dubius crimensis*, E. mediterraneus, E. papillarius, Euodynerus disconotatus sulfuripes*, E. fastidiosus*, E. posticus*, Eustenancistrocerus amadanensis, E. israelensis*, Katamenes dimidiatus, Knemodynerus excellens, Parodontodynerus ephippium*, Stenodynerus chevrieranus, S. chitgarensis, Polistes dominula, P. Dominulus bucharensis*, P. Gallicus, P. Iranus, P. Nimpha irakensis*, Vespa orientalis, Vespula germanica تمام گونه های مذکور برای اولین بار از استان زنجان معرفی می شوند و تاکسون های ستاره دار ثبت جدید برای ایران می باشند. شاخصهای همبستگی بین گونه ای بین تمام گونه ها ، Euodynerus posticus ب ا Ancistrocerus auctus تعیین شد. نتایج نشان داد که Euodynerus fastidiosus & با Antepipona vagabunda Eustenancistrocerus israelensis & Parodontodynerus ephippium & Eustenancistrocerus israelensis با Euodynerus fastidiosus ، با Eustenancistrocerus israelensis ، Parodontodynerus ephippium ب ا Polistes dominulus bucharensis و Parodontodynerus ephippium دارای بیشترین همبستگی بین گونه ای مثبت بودند. Eumenes mediterraneus استان زنجان، ایران ،

کلیدواژه‌ها