مطالعه فونستیک زنبورهایvespidae در استان زنجان(شمال غرب ایران) به همراه برخی سنجشهای اکولوژیک

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران

3 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده راسته بال غشائیان، با بیش از 115000 گونه توصیف شده، در برگیرنده حدود 10 % تنوع یکی از خانواده های مهم این راسته بوده که نقش Vespidae . زیستی سیاره می باشد مهمی را در کنترل بیولوژیک آفات گیاهی بازی می کند. در مطالعه حاضر، بررسی بهمراه تخمین برخی شاخصهای اکولوژیک همبستگی Vespidae فونستیک زنبور های بین گونه ای در نیمه شمالی استان زنجان صورت گرفته است. نمونه ها با استفاده از کلیدهای از اتریش مورد تایید نهایی Gusenleitner شناسایی موجود شناسایی شده و توسط دکتر به شرح زیر قرار گرفت. Ancistrocerus auctus, Antepipona deflenda, A. vagabunda*, Eumenes dubius crimensis*, E. mediterraneus, E. papillarius, Euodynerus disconotatus sulfuripes*, E. fastidiosus*, E. posticus*, Eustenancistrocerus amadanensis, E. israelensis*, Katamenes dimidiatus, Knemodynerus excellens, Parodontodynerus ephippium*, Stenodynerus chevrieranus, S. chitgarensis, Polistes dominula, P. Dominulus bucharensis*, P. Gallicus, P. Iranus, P. Nimpha irakensis*, Vespa orientalis, Vespula germanica تمام گونه های مذکور برای اولین بار از استان زنجان معرفی می شوند و تاکسون های ستاره دار ثبت جدید برای ایران می باشند. شاخصهای همبستگی بین گونه ای بین تمام گونه ها ، Euodynerus posticus ب ا Ancistrocerus auctus تعیین شد. نتایج نشان داد که Euodynerus fastidiosus & با Antepipona vagabunda Eustenancistrocerus israelensis & Parodontodynerus ephippium & Eustenancistrocerus israelensis با Euodynerus fastidiosus ، با Eustenancistrocerus israelensis ، Parodontodynerus ephippium ب ا Polistes dominulus bucharensis و Parodontodynerus ephippium دارای بیشترین همبستگی بین گونه ای مثبت بودند. Eumenes mediterraneus استان زنجان، ایران ،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic study of vespid wasps in Zanjan Province (Northwest of Iran) with some ecological measures

نویسندگان [English]

  • Roohollah Abbasi 1
  • Shahrokh Pashaei Rad 1
  • Ebrahim Ebrahimi 2
  • Masoud Sheidaei 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, G.C.
2 Division of Insect Taxonomy, Iranian Plant Protection Research Institute
3 Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, G.C
چکیده [English]

The order Hymenoptera, with more than 115000 described species, comprise about 10% of the species diversity of the planet. Vespidae, one of the major families of this order, plays an important role in biological control of plant pests. In the present study, a faunistic investigation with estimation of some ecological indices of interspecific associations of vespid wasps was carried out in the northernpart of Zanjan province (NW of Iran). The specimens were identified using available keys, and final identification confirmed by Dr. Josef Gusenleitnerfrom Austria which resulted into 23 species as follow identically would according: Ancistrocerus auctus, Antepipona deflenda, A. vagabunda*, Eumenes dubius crimensis*, E. mediterraneus, E. papillarius, Euodynerus disconotatus sulfuripes*, E. fastidiosus*, E. posticus*, Eustenancistrocerus amadanensis, E. israelensis*, Katamenes dimidiatus, Knemodynerus excellens, Parodontodynerus ephippium*, Stenodynerus chevrieranus, S. chitgarensis, Polistes dominula, P. Dominulus bucharensis*, P. Gallicus, P. Iranus, P. Nimpha irakensis*, Vespa orientalis, Vespula germanica These species and taxa which were marked with an asterisk regarded as the first records for Zanjan province and Iran respectively. Interspecific association indices were determined for all species. Results showed that Ancistrocerus auctus with Euodynerus posticus,Antepipona vagabunda with Euodynerus fastidiosus & Eustenancistrocerus israelensis &Parodontodynerus ephippium, Euodynerus fastidiosus with Eustenancistrocerus israelensis&Parodontodynerus ephippium, Eustenancistrocerus israelensis with Parodontodynerus ephippium, and Polistes dominulus bucharensis with Eumenes mediterraneus had maximum positive interspecific association

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • interspecific association
  • new record
  • Vespidae
  • Zanjan province
  • Iran