اکولوژی ژرف نگر و دانش ضمنیتاویل مفهوم دانش ضمنی محیطی در معماری منظر

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

چکیده

دانش و هنر معماری منظر بعنوان یک میان رشته، واسظه بسیاری از حوزه های تخصصی است . با ای ن وجود، در حالی که طراحی منظر (بعنوان شاخه ای از معماری منظر) بطور ذاتی بدنبال تبین ارزشها و باورهای فرهنگی در ارتباط با جلوه های طبیعی و بصری است، شاهد مسایل زیادی در طراحی مناظر ایجاد شده هستیم . همچنین به رغم وجود توان بسیار زیاد در زمینه دانش و باور های محیطی و اکولوژیکی، در مناطر طرح شده ، بویژه از نظر هویت منظر و کیفیت طراحی محیطی مشکلات بسیاری وجود دارد . این موضوع به ویژه در ارتباط با ایران به دلیل دارا بودن فرهنگ و تمدن کهن و نیز تنوع بوم شناختی قابل توجه است. این مقاله تلاش می کند تا به معرفی و تبیین توان دانش ضمنی پردازش منظر در ایران و نیز بوم شناسی منظر در مدیریت و یا تعدیل بخشی از مسایل مطرح شده بپردازد. در این رابطه نیز پرسشهای اصلی به شرح زیر است: مسایل کنونی طراحی منظر در ارتباط با بوم شناسی منظر کدام است؟ · چه مفاهیم و ارزشهای متکی به کار برد توان های محلی و بومی می تواند به خلق و · ایجاد منظر درخور، زیبا با بهره های محیطی منجر شود؟ جنبه های گوناگون دانش منظر چگونه می تواند در روند طراحی، ساخت و · مدیریت منظر و نیز توسعه معماری منظر شهری و روستایی موثر باشد؟ در پاسخ به پرسشهای بالا و در راستای هدف (در زمینه های نظری و عملی )، امید زیادی به شناخت مفاهیم بوم گرایانه و یافتن گزینه های مناسب پوشش گیاهی، بسترسازی، کاربرد جداره ها و حائل های فیزیکی ( به ویژه در مناطق گرم و خشک ) و نهایتا ترویج کهن الگوهای محیطی، روشهای محلی و الکوهای بومی وجود دارد . در این رابطه نیز نگارنده برای بسط چنین مباحث حساسی ، دو مفهوم اساسی "دانش ضمنی محیطی" و " الگوی واحه" 1 را معرفی و پیشنهاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tacit Knowledge and Deep Ecology: A Hermeneutic Approach to the Concept of Tacit Environmental Knowledge in Landscape Architecture

نویسنده [English]

  • Hassan Taghvaei
Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and urban studies, Shahid Beheshti University, G.C.
چکیده [English]

The art and knowledge of landscape architecture spans many disciplines, while landscape design in itself is an expression and treasury of cultural values and beliefs, natural and visual impacts. In the case of ecological and environmental paradigms and knowledge,the designed landscape faces particular challenges to environmental design quality and landscape identity. This threat is even more significant for a country like Iran with considerable ecological diversity and an ancient civilized culture. This paper addresses the potential contribution of both of Iranian tacit knowledge of landscaping and landscape ecology to manage, or at least help alleviate, some of these issues. The key questions are: What new challenges are there in landscape design related to landscape ecology? What concepts and values can help us create a fit and beautiful landscape with environmental benefits, while making use of vernacular potentials? How can various aspects of knowledge influence the way we design, construct and manage landscape and develop urban and rural landscapes architecture? In an effort to answer these questions, we hope to identify measures for appropriate choice of vegetation; appropriate grading; use of barriers; and the promotion of environmental archetypes, native methods and ecological patterns. In order to cover these delicate discussions, the author presents two main concepts tacit environmental knowledge and the oasis paradigm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: deep ecology
  • tacit environmental knowledge
  • landscape ecology