نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

چکیده

سطح آلودگی صوتی به ویژه در جوامع صنعتی و در سرتا سر زمین درحال افزایش است. این آلودگی یکی ازمهمترین مشکلات زیست محیطی به شمار می رود. لذا برای کنترل و کاهش آلودگی صوتی برخی قواعد و مقررات داخلی و رویه های بین المللی در این زمینه قابل توجه است. این مقاله به دنبال بررسی جنبه های حقوقی آلودگی صوتی است . در بخش نخست مختصرا در خصوص اثرات آلودگی صوتی و مفهوم حقوقی آن بحث خواهد شد. در بخشهای بعدی ما مقررات و قواعد حقوق ایران و فرانسه را بررسی نموده ودر نهایت به بررسی تلاشهای بین المللی در این حیطه نظیر سازمانهای بین المللی و طرح مفهوم حق بر محیط زیست آرام با توجه به اسناد بین المللی خواهیم پرداخت .

کلیدواژه‌ها