بررسی و شناسایی جنبه های حقوقی آلودگی صوتی(از قواعد داخلی تا تلاشهای بین المللی )

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه حقوق محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷهیدبهشتی

چکیده

سطح آلودگی صوتی به ویژه در جوامع صنعتی و در سرتا سر زمین درحال افزایش است. این آلودگی یکی ازمهمترین مشکلات زیست محیطی به شمار می رود. لذا برای کنترل و کاهش آلودگی صوتی برخی قواعد و مقررات داخلی و رویه های بین المللی در این زمینه قابل توجه است. این مقاله به دنبال بررسی جنبه های حقوقی آلودگی صوتی است . در بخش نخست مختصرا در خصوص اثرات آلودگی صوتی و مفهوم حقوقی آن بحث خواهد شد. در بخشهای بعدی ما مقررات و قواعد حقوق ایران و فرانسه را بررسی نموده ودر نهایت به بررسی تلاشهای بین المللی در این حیطه نظیر سازمانهای بین المللی و طرح مفهوم حق بر محیط زیست آرام با توجه به اسناد بین المللی خواهیم پرداخت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review and Recognition of Legal Aspects of Noise Pollution

نویسنده [English]

  • Ali Mashhadi
Department Of Environmental Law, Environmental Science Research Institute, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Noise levels are increasing around the world, especially in the industrial societies. The noise pollution was an important environmental problem So for controlling and combat the noise pollution adopted some rules regulations and international attempt by states. This article attempts to explain the most important legal aspects of noise pollution. so in the first section we discuss about affects and legal definitions of noise pollution and in another sections we review Iranian and France legislations relating to control of noise pollution, finally refer to international law attempts in this scope such as intentional organizations documents and procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: noise pollution
  • environmental law
  • Iranian law
  • French law
  • international procedure