ارزیابی سیستم ذخیره سازی ، جمع آوری و دفع پسماندها در بیمارستانهای خصوصی شهر تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این تحقیق روند مدیریت زباله های بیمارستانی در سطح بیمارستانهای خصوصی شهر تهران به منظور ارزیابی محورهای تفکیک ، جمع آوری، ذخیره سازی ،دفع وحمل زایدات در این مراکز مورد مطالعه قرا رگرفته است. تعداد 20 واحد از 48 واحد بیمارستانهای خصوصی از طریق پرسشنامه طراحی شده مورد مطالعه قرار گرفت. سرانه تولید زباله در واحدهای مورد بررسی به ازای هر تخت در روز 3.406 کیلوگرم برآورد گردیده است. تمام واحدها عملکرد یکسانی در مورد تفکیک زباله دارند که با امتیاز حد اکثر(100) مشخص میشود حمل و نقل زباله در داخل بیمارستان دارای میانگین امتیاز 93.33 و حمل و نقل زباله به خارج از بیمارستان دارای میانگین امتیاز 76.25 میباشد. امتیاز جایگاههای نگهداری موقت زباله با توجه به انطباق با شرایط زیست محیطی و بهداشتی 80.36 است. هیچ یک از واحدهای مورد مطالعه از فناوری های بی خطر ساز استفاده نمی کنند و زباله های خود را بدون اعمال استانداردهای بهداشتی جهت جمع آوری و دفع به شهرداری تهران تحویل می دهند. دفن زباله ها در تهران باتوجه به استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی ضعیف ارزیابی میشود. روند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در نمونه های مورد مطالعه در قلمرو داخل بیمارستان و در محورهای تفکیک ، جمع آوری و حمل از بخشها و ذخیره سازی موقت خوب ارزیابی می گردد اما در محورهای حمل به خارج از بیمارستان ودفع نهایی زباله به دلایلی که تحت اختیار بیمارستان نمی باشد، مانند نبود تعامل مناسب میان ارگانهای مسئول در زمینه فراهم آوری امکانات و تجهیزات مناسب و تدوین نشدن استانداردها و آیین نامه های اجرایی ضعیف و متوسط ارزیابی میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Hospital Waste Management System in Areas of Waste Storage, Collection and Disposal in Private Hospitals of Tehran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rezaei
  • Masoud Monavari,
  • Ghasemali Omrani,
Department of Environment, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Campus, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this survey, a study of hospital waste management in Tehrans private hospitals has been conducted to assess separation, collection, storage, disposal and onsite and offsite transportation of such waste. 20 out of the 48 operating private hospitals have been selected for the study which was conducted using a questionnaire. Waste generation rate has been evaluated at 3.406 Kg per bed. All hospitals have been evaluated as having similar performance levels in waste separation which has been designated the score level of 100. Scores for waste transportation inside and outside the hospital premises have respectively been evaluated at having mean levels of 93.3 and 76.25. Temporary waste storage areas have gained the mean score value of 80.36 for alignment with environmental and health standards. None of the hospitals have adopted treatment technologies and Tehran municipality takes care of the collection and disposal of all hospital waste. Waste disposal is assessed as inefficient according to WHO standards. In this survey, hospital waste management practices have been evaluated as acceptable in areas of waste separation, collection, onsite transportation and temporary storage. Management practices in areas of offsite transportation and final disposal are barely acceptable or weak for reasons out of hospitals control such as poor coordinationbetween responsible parties and lack of proper standards and guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: hospital wastemanagement
  • disposal
  • hazardous waste