حفاظت کیفری از محیط زیست : تاملی بر بایسته های حقوق کیفری زیست محیطی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه حقوق محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه محیط زیست و حفاظت از آن به آنچنان ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن ضروری می نماید. درا ین راستا ضعف ضمانتهای حقوق مسئولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر حقوق اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کنند. با این حال کاربست حقوق کیفری برای حمایت ازمحیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آنها نمی توان به توفیق این حقوق امید بست . انتخاب رویکرد مناسب در مجازاتهای زیست محیطی ، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ناقض حقوق محیط زیست و ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن و پیشرفته از جمله این بایسته ها می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criminal Protection of Environment: A Reflection on the Requirements of the Criminal Environmental Law

نویسنده [English]

  • Mohsen Abdollah
Department of Law, Environmental Sciences research Institute, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Nowadays, the environment and its preservation are regarded as of such ethical and social value that their criminal protection is an indisputable necessity. In this regard, the shortconings of tort law sanctions and the inefficiency of environmental administrative law measures reflect the mentioned necessity. However, the application of criminal law for environmental protection can not be free from any requirements and consideration. Choosing an appropriate approach to adopting criminal sanctions; recognition of the criminal responsibility for legal persons including corporations; and the establishment of modern and effective monitoring mechanisms are among the said requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: environment
  • criminal law
  • ethical values
  • administrative sanctions
  • tort
  • environmental penalties
  • criminal responsibility for legal persons
  • monitoring bodies