تاثیر کاربرد کمپوست های زئلیتی در اراضی شنی ، بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی آفتابگردان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد زئولیت ایرانی کلینوپتیلولیت در کود دامی در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیائی، بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان تحت رژیم های متفاوت آبیاری ، آزمایشی در سال 85/1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس واقع در کیلومتر 16 تهران – کرج ، به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجراء شد. فاکتور اصلی شامل رژیم های آبیاری ، آبیاری پس از مصرف 35 درصد رطوبت قابل استفاده خاک (W1) ، آبیاری پس از مصرف 70 درصد رطوبت قابل استفاده خاک (W2) و فاکتور فرعی شامل تیمارهای مختلف کودی: تامین 100 درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود شیمیائی اوره (F1) ، تامین 60 درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود شیمیائی اوره + تامین 40 درصد مابقی از کود دامی کمپوست شده (F2) ، تامین 60 درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود شیمیایی اوره + تامین 40 درصد مابقی از کود دامی کمپوست شده همراه با زئولیت به میزان 5 درصد وزن کود دامی (F3) ، تامین 60 درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود شیمیائی اوره + تامین 40 درصد مابقی از کود دامی کمپوست شده همراه با زئولیت به میزان 10 درصد وزن کود دامی (F4) ، تامین 60 درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود شیمیائی اوره + تامین 40 درصد مابقی از کود دامی کمپوست شده همراه با زئولیت به میزان 15 درصد وزن کود دامی (F5) نتایج نشان داد که اثرات رژیم های متفاوت آبیاری ، تیمارهای مختلف کودی و همچنین اثر متقابل آنها بر صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه ، درصد و عملکرد روغن، درصد پروتئین ، وزن هزار دانه ، قطر طبق ، تعداد دانه در طبق ، وزن خشک نهائی و میزان کلروفیل برگ در مرحله گلدهی (عدد SPAD ) معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهمترین صفت مورد بررسی از تیمارهای حاوی 10 و 15 درصد زئولیت در رژیم آبیاری اول (W1F4,W1F4 به ترتیب به میزان 6/2641 و 4/2602 کیلوگرم در هکتار حاصل شد . در نهایت می توان تامین 40 درصد از نیتروژن مورد نیاز گیاه از طریق کود دامی کمپوست شده همراه با 10 تا 15 درصد زئولیت تحت رژیم آبیای پس از مصرف 35 درصد رطوبت قابل استفاده ، را به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی ، مشخص نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Zeolite Compost Application in Loamy Sand Field on Grain yield and Other Traits of Sunflower

نویسندگان [English]

  • Majid Gholamhoseini
  • Amir Ghalavand,
  • Seyed Ali Mohammad Modarres Sanavy
  • Ehsan Jamshidi
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

In order to study the effect of Iranian zeolite application namely clinoptilolite in animal manure, on yield and yield component of sunflower under different irrigation regimes, an experiment was conducted during 2005-2006 year, at Research Field of Tarbiat Modares University, Faculty of Agriculture, located at 16 KM Tehran-Karaj Highway, as spilt plot arrangement in randomize complete block design with four replications. Irrigation regimes including: irrigation after consuming 35% of available soil moisture (W1), irrigation after consuming 70% of available soil moisture (W1) that were randomized to the main plot units and subplots were different fertilizer treatments including: providing 100% N of plant requirement from urea chemical fertilizer (F1), providing 60% and 40% N plant requirement from urea chemical fertilizer and animal manure respectively (F2), providing 60% and 40% plant requirement N from urea chemical fertilizer and animal manure compost respectively accompany with zeolite in amount of 5% of animal manure weight (F3), providing 60% and 40% plant requirement N from urea chemical fertilizer and animal manure compost respectively accompany with zeolite in amount of 5% of animal manure weight (F4), providing 60% and 40% plant requirement N from urea chemical fertilizer and animal manure compost respectively accompany with zeolite in amount of 5% of animal manure weight (F5). Result showed that different irrigation regimes and fertilizer levels and their interactions significantly affected on grain yield, oil percent and yield, protein percent, 1000 seed weight, head diameter, grain number in head, final dry matter and leaf chlorophyll content at flowering stage. The highest grain yield was obtained from F4 and F5 treatments in W1 irrigation regime with of 2641.6 and 2602.4 kg/ha respectively. Therefore the best treatments in this experiment were W1F4 and W1F5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sunflower
  • yield
  • Iranian zeolite
  • nitrogen