نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر ماده افزودنی سیتوگیت بر کارایی علف کش کلریدازون + فن مدیفام ، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 1383 در شهر اراک انجام گردید .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. آزمایش دارای دو فاکتور مقدار علف کش در سه سطح (60، 80 و 100 درصد مقدار توصیه شده علف کش ) و غلظت ماده افزودنی سیتوگیت در چهار سطح (0 ، 15، 25، 35 میلی لیتر در صد لیتر) بود. صفاتی مانند عملکرد ریشه ، اجزاء عملکرد ، بیوماس کل ، طول ریشه چغندر، وزن خشک برگ و مقدار قند اندازه گیری شد . بالاترین عملکرد بیوماس ، طول ریشه و وزن خشک برگ محصول متعلق به تیمار 100 درصد علف کش و غلظت 35 میلی لیتر ماده افزودنی بود. علاوه بر آن بالاترین قطر ریشه مربوط به تیمارهای 80 و 100 درصد علف کش و تیمار 25 میلی لیتر ماده افزودنی بود.

کلیدواژه‌ها