بررسی اثر سطوح مختلف ماده افزودنی سیتوگیت و علف کش کلریدازون +فن مدیفام بر عملکرد و اجزاء عملکرد چغندر قند

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اراک

2 بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

4 موسسه تحقیقات چغندر قند

چکیده

به منظور بررسی اثر ماده افزودنی سیتوگیت بر کارایی علف کش کلریدازون + فن مدیفام ، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 1383 در شهر اراک انجام گردید .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. آزمایش دارای دو فاکتور مقدار علف کش در سه سطح (60، 80 و 100 درصد مقدار توصیه شده علف کش ) و غلظت ماده افزودنی سیتوگیت در چهار سطح (0 ، 15، 25، 35 میلی لیتر در صد لیتر) بود. صفاتی مانند عملکرد ریشه ، اجزاء عملکرد ، بیوماس کل ، طول ریشه چغندر، وزن خشک برگ و مقدار قند اندازه گیری شد . بالاترین عملکرد بیوماس ، طول ریشه و وزن خشک برگ محصول متعلق به تیمار 100 درصد علف کش و غلظت 35 میلی لیتر ماده افزودنی بود. علاوه بر آن بالاترین قطر ریشه مربوط به تیمارهای 80 و 100 درصد علف کش و تیمار 25 میلی لیتر ماده افزودنی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Different Concentrations of Adjuvant and Chloridazon + Phenmedipham on Yield and Yield Components of Sugarbeet (Beta vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Ghorbani 1
  • Eskandar Zand 2
  • Mohammad Ali Baghestani Meibodi 2
  • Somaye Forozesh, 3
  • Mohammad Abdollahian Noghabi 4
  • Mirtorab Kazemi Poresfahlan 1
1 Young Research Club, Arak
2 Plant protection Research Institute
3 Department of Agronomy, Faculty of Agronomy and Animal Science Agricultural and Natural Resource Campus
4 Suger Beet Seed Institute
چکیده [English]

A field study was conducted in 2004 to determine the effects of different concentrations of adjuvant (CITOGATE) on the efficiency of desmedipham+ chloridazon. The experimental design was randomized complete block design with factorial arrangement of treatments, and four replication. Factors included three herbicide doses (60, 80 and 100% of recommended dose) and four adjuvant concentrations (0, 15, 25, 35, ml/100L). Different traits including yield, yield component, biomass, weed biomass, sugar beet root length, leaf dry weight and sugar concentration were studied. The Highest grain yield, biomass, root length, and leaf dry weight were related to the complete dose of herbicide plus 35ml/100L adjuvant. The highest root diameter was achieved where sugar beet was treated with 80 and 100% of the chloridazon recommended dose plus 25ml/100l adjuvant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: herbicide
  • adjuvant
  • desmedipham and chloridazon
  • citogate