واکاوی روند تغییرات شاخص گردوغبار (DSI) و ارتباط آن با وضعیت خشکسالی هواشناسی در اقلیم خشک کشور (مطالعه موردی: استان سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران

2 گروه آموزشی بیابان زدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: گرد و غبار پدیده ای رایج در مناطق خشک و نیمه خشک است. از عواملی که در بروز این پدیده نقش
دارد، تغییر شرایط آب و هوایی است که منجر به خشکسالی می شو د و خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها باعث ایجاد
بحران هایی مانند طوفان های ماسه ای شده است. این پدیده منجر به اثرات منفی بر کشاورزی ، آلودگی آب و خاک،
بیماری های تنفسی و همچنین چالش های زیست محیطی و اجتماعی مانند کاهش دید و تصادفات جاده ای نیز می
گردد . ازآنجایی که خشکسالی های متعدد تأثیر بسزایی در پیدایش و تشدید گردوغبار داشته است، از اینرو مطالعات مربوط به آن مهم محسوب شده است . هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شاخص گردوغبار DSI با شاخص خشکسالی بارندگی استانداردشده SPI در استان سمنان است.
 مواد و روش ها: استان سمنان در منطقه جنوبی رشته کوه ­های البرز قرار دارد. برای بررسی تأثیر خشک­سالی بر میزان گردوغبار از داده­ های روزانه گردوغبار، بارندگی ماهانه، دما، رطوبت نسبی و تبخیر وتعرق پنج ایستگاه سینوپتیک استان سمنان با طول دوره آماری 15 ساله (2017-2003) در مقیاس سالانه استفاده شد. در طی یک دوره 15 ساله، شاخص شدت خشکسالی (DSI) برای ایستگاه­ های سینوپتیک واقع در استان سمنان با استفاده از شاخص طوفان گرد و غبار تعیین گردیده و سپس شاخص تجمعی DSI برای استان سمنان محاسبه شده است. در طی یک دوره 15 ساله، شاخص شدت خشکسالی (DSI) برای ایستگاه­ های سینوپتیک واقع در استان سمنان با استفاده از شاخص طوفان گرد و غبار تعیین گردیده و سپس شاخص تجمعی DSI برای استان سمنان محاسبه شده است. پس از آن، ارزیابی­ های آماری و تجربی بر روی نوسانات سالانه برای شناسایی روندهای بالقوه انجام شده است. در نهایت، داده‌ها بر اساس نتایج بدست‌آمده، دسته‌بندی شده ­اند. همچنین از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی برای ارزیابی همبستگی شاخص بارش استاندارد و  طوفان­ های گرد و غبار استفاده شد در ادامه جهت پهنه ­بندی از نرم افزار ArcGIS استفاده گردیده است.
 نتایج و بحث: نتایج نشان داد که میانگین دمای سالانه در منطقه طی یک دوره 15 ساله از سال 2003 تا 2017 افزایش یافته است. این گرم شدن سریع باعث خشکسالی شده و در نتیجه افزایش دما، تبخیر و تعرق نیز افزایش یافته و منجر به کاهش بارندگی گردیده است. بررسی ماه به ماه سرعت باد در ایستگاه‌های مختلف نشان داد که احتمال وقوع گرد و غبار در استان در ماه‌های ژوئن و جولای که حداکثر سرعت باد غالب است وجود دارد. برعکس، ماه­ های دسامبر و ژانویه کم­ترین وقوع گرد و غبار را تجربه می­ کنند. تغییرات سالیانه ­ی DSI (2003 تا 2017) شکل نامنظمی از خود نشان داده و دارای روند نیست بطوریکه در سال 2011 شدت گرد و غبار بالا بوده و در سال بعد کاهش داشته و مشابه آن در ۲۰1۶ مشاهده گردید. بر اساس شاخص بارندگی استانداردشده SPI، استان سمنان با امتیاز 59/0 در رده خشک­سالی نرمال قرار دارد. تجزیه و تحلیل عمیق نمودار همبستگی بین شاخص‌های بارندگی استانداردشده و DSI نشان می‌دهد که DSI همزمان با شدت خشک­سالی در طول دوره مطالعه افزایش یافته است و هم­خوانی به نسبت مناسبی بین شاخص DSI و خشکسالی هواشناسی در منطقه وجود دارد بطوری که هرگاه دوره ترسالی بوده، مقدار DSI به دنبال آن کاسته شده و هرگاه دوره خشک­سالی بوده، مقدار شاخص گرد و غبار افزایش یافته است. با این حال، ارتباط معنی­داری بین این دو شاخص (P-Value = 0.07 و R2 = 0.22) در طول مدت 15 سال تحقیق وجود ندارد.
 نتیجه گیری: نتایج همبستگی بین شاخص خشکسالی و شاخص DSI در استان سمنان نشان داد که اگرچه شاخص DSI در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل همراه با شدت خشکسالی افزا یش یافته است، اما همبستگی بین ا ین دو معنی دار نبو ده اس ت. با این حال، الگو ی روند شاخص DSI با روند الگوی خشکسالی همخوانی داشت. در نهایت میزا ن ارتباط خشکسا لی و شاخص DSI همواره با توجه به خشکسالی ها و ترسالی ها، نوسان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Trend of Changes in the Dust Storm Index (DSI) and Its Relationship with the Meteorological Drought in the Arid Climate (Case Study: Semnan Province)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Yousefi Mobarhan 1
  • Ali Khaleghi 2
1 Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Semnan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Semnan, Iran
2 Department of Desertification, Faculty of Desertology, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Dust is a common phenomenon in arid and semi-arid regions. One of the factors
that play a role in the occurrence of this phenomenon is the change in weather conditions, which
leads to drought, and the drying of lakes and rivers has caused crises such as sandstorms. This
phenomenon leads to negative effects on agriculture, water and soil pollution, and respiratory
diseases, as well as environmental and social challenges such as reduced visibility and road
accidents. The purpose of this research is to investigate the relationship between the DSI dust
index and SPI standardized precipitation drought index in Semnan Province.
Material and Methods: The studied area of Semnan Province is located in the southern region
of the Alborz Mountain range. To investigate the effect of drought on the amount of dust, the
daily data of dust, monthly rainfall, temperature, relative humidity and evapotranspiration of
five synoptic stations of Semnan Province within a period of 15 years (2003-2017) were used
on an annual scale. During a 15-year period, the drought storm index (DSI) was determined for
the synoptic stations using the dust storm index, and then the cumulative DSI index was
calculated. Afterwards, statistical and experimental evaluations was done on annual
fluctuations to identify potential trends. Also, experiment and linear regression analysis were
used to evaluate the correlation of standard precipitation index and dust storms, and Arc GIS
software was used for zoning.
Results and Discussion: The results showed that the average annual temperature in the region
has increased from 2003 to 2017. This rapid warming has caused drought and as a result,
temperature, evaporation and transpiration have also increased and led to a decrease in rainfall.
A month-by-month survey of wind speed in different stations showed that there is a possibility
of dust in the province in the months of June and July when the maximum wind speed prevails.
On the contrary, the months of December and January experienced the least occurrence of dust.
The annual changes of DSI (2003 to 2017) showed an irregular shape and do not have a trend.
Thus, in 2011, the intensity of dust was high and decreased in the following year, and the same
was observed in 2016. According to the SPI index, Semnan Province was in the normal drought
category with a score of 0.59. The in-depth analysis of the correlation chart between the
standardized rainfall indices and DSI showed that the DSI has increased along with the severity
of drought during the study period and there is a good correlation between the DSI index and
the meteorological drought in the region, so that when there was a drought period, the value of
DSI decreased and when it was a drought period, the value of the dust index increased.
However, there is no significant relationship between these two indicators (p =0.07 and
R2=0.22) during the 15-year research period.
Conclusion: Our findings indicated an increase in dust from the west to the east of the province
due to the increase in average dust storm days. Correlation results between SPI and DSI index
showed that although DSI index increased during the analyzed period along with the severity
of drought, the correlation between the two was not significant. However, the DSI index trend
pattern was consistent with the drought pattern trend. Finally, the correlation between drought
and DSI has always fluctuated according to droughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard Precipitation Index
  • normal drought
  • linear regression
  • climate change
Alijani, B., 2021. Iran's Weather. Payam Noor University Press, Tehran, Iran.
Alipour, N., Mesbahzadeh, T., Ahmadi, H., Malekian, A. and Jafari, M., 2018. Synoptic analysis of dust events and its relation with drought in Alborz and Qazvin provinces. Geography (Regional Planning). 8(30), 59-68. (In Persian with English abstract).
Amanollahi, J., Kaboodvandpour, S., Qhavami, S. and Mohammadi, B., 2015. Effect of the temperature variation between Mediterranean Sea and Syrian deserts on the dust storm occurrence in the western half of Iran. Atmospheric Research. 154, 116–25. https://doi: 10.1016/j.atmosres.2014.11. 003.
Ansari Ghojghar, M., Pourgholam-Amiji, M. and Araghinejad, S., 2021. Investigating the relationship between drought and trend of the frequency of dust storms in the West and Southwest of Iran. Iranian Journal of Soil and Water Research. 51(11), 2839-2852. (In Persian with English abstract).
Arami, S.A., Ownegh, M., Mohammadian Behbahani, A., Akbari, M. and Zarasvandi, A., 2018. Statistical analysis of spatio-temporal pattern of dust storms in west and southwest of Iran. Journal of Water and Soil Conservation. 25(1), 61-83.
Asghari Podeh, Z., Shafiizadeh, M., Fakharan, S. and Gilani, A., 2014. evaluation and zoning of spatio-temporal changes of dust storms using DSI index in Khuzestan province, the second national conference on climate change and development engineering Stable Agriculture and Natural Resources, Tehran, https://civilica.com/doc/437359. (in Persian with English abstract).
Asghari Podeh, Z., Shafieizadeh, M., Fakhran, S. and Gilani, A., 2015. Evaluation and zoning of spatio-temporal changes of dust storms using DSI index in Khuzestan province. In Second National Conference on Sustainable Development of Agriculture and Natural Resources Engineering. Year of International Conferences of Shahid Beheshti University. (in Persian with English abstract).
Azizi, Q., Shamsipour, A., Miri, M. and Safarrad, T., 2011. Collaborative statistical analysis of dust phenomenon in the western half of Iran. Environmental Science. 38(3), 123-134. (in Persian with English abstract).
Bong, C.H.J. and Richard, J., 2020. Drought and climate change assessment using standardized precipitation index (SPI) for Sarawak River Basin. Journal of Water and Climate Change. 11(4), 956-965. https:// doi.org/10.2166/wcc.2019.036.
Boroghani, M., moradi, H., Zangane Asadi, M. and Pourhashemi, S., 2019. Evaluation of the role of drought in frequency of dust in Khorasan Razavi province. Journal of Environmental Science and Technology. 21(5), 109-121. https://doi: 10.22034/jest.2019.10464. (in Persian with English abstract).
Cook, B.I., Smerdon, J.E., Seager, R. and Coats, S., 2014. Global warming and 21st century drying. Climate dynamics, 43, 2607-2627. https://doi: 10.1007/s00382-014-2075-y
Ebrahimi Khusfi, Z., Roustaei, F., Ebrahimi Khusfi, M. and Naghavi, S., 2020. Investigation of the relationship between dust storm index, climatic parameters, and normalized difference vegetation index using the ridge regression method in arid regions of Central Iran. Arid land research and management. 34(3), 239-263.  https://doi: org/10.1080/15324982.2019.1694087
Ebrahimi, Z., vali, A., khosroshahi, M. and ghazavi, R., 2017. Investigation of the role of bed dried Gavkhooni wetland on the production of the internal dust using remote sensing and dust storms (Case study: Isfahan province)., 24(1), 152-164. https://doi: 10.22092/ijrdr.2017.109857. (in Persian with English abstract).
Fang, S., Qi, Y., Yu, W., Liang, H., Han, G., Li, Q. and Shi, G., 2017. Change in temperature extremes and its correlation with mean temperature in mainland China from 1960 to 2015. International Journal of Climatology. 37(10), 3910-3918.  https://doi: org/10.1002/joc.4965
Fiedler, S., Schepanski, K., Knippertz, P., Heinold, B. and Tegen, I., 2014. How important are atmospheric depressions and mobile cyclones for emitting mineral dust aerosol in North Africa. Atmospheric Chemistry and Physics. 14(17), 8983-9000. https://doi: org/10.5194/acp-14-8983-2014
Gholami, F., Mesbahzadeh, T. and Zehtabian, G. H., 2021. Drought investigation using SPEI Index and its relationship with dust (Case Study of Khuzestan Province). Iranian Journal of Range and Desert Research. 28(1). (in Persian with English abstract). https://doi:/ 10.22092/IJRDR.2021.123847
Goudie, A., 2018. Dust storms and ephemeral lakes. Desert, 23(1), 153-164. doi/10.22059/JDESERT.2018.66370
Guo, E., Liu, X., Zhang, J., Wang, Y., Wang, C., Wang, R. and Li, D., 2017. Assessing spatiotemporal variation of drought and its impact on maize yield in Northeast China. Journal of Hydrology. 553, 231-247. https://doi: org/10.1016/j.jhydrol.2017.07.060
Jiang, W., Wang, L., Feng, L., Zhang, M. and Yao, R., 2020. Drought characteristics and its impact on changes in surface vegetation from 1981 to 2015 in the Yangtze River Basin, China. International Journal of Climatology. 40(7), 3380-3397. https://doi:org/10.1002/joc.6403
Karimi Sangchini, E., Ownegh, M., Sadoddin, A. and Yousefi Mobarhan, E., 2020. Predicting the Impacts of Land Cover Management Scenarios on the Run-off Volume and River Pollutants Using the L-THIA Model for the Hablehrud basin. Watershed Management Research Journal. 33(3), 36-52. https://doi: org/ 10.22092/WMEJ.2019.127488.1251
Khusfi, Z. E., Vali, A. A., Khosroshahi, M. and Ghazavi, R., 2017. The role of dried bed of Gavkhooni wetland on the production of the internal dust using remote sensing and storm roses (case study: Isfahan Province). Iranian Journal of Range and Desert Research. 24 (1), 152–63.
Khusfi, Z.E., Khosroshahi, M., Roustaei, F. and Mirakbari, M., 2020. Spatial and seasonal variations of sand-dust events and their relation to atmospheric conditions and vegetation cover in semi-arid regions of central Iran. Geoderma. 365, 114225. https://doi: org/10.1016/j.geoderma.2020.114225
Lee, S.H., Yoo, S.H., Choi, J.Y. and Bae, S., 2017. Assessment of the impact on drought characteristics in the Hwanghae Plain, North Korea using time series SPI and SPEI: 1981–2100. https://doi: org/10.3390/w9080579
Liebmann, B., Hoerling, M. P., Funk, C., Bladé, I., Dole, R. M., Allured, D. and Eischeid, J. K., 2014. Understanding recent eastern Horn of Africa rainfall variability and change. Journal of Climate. 27(23), 8630-8645. https://doi: org/10.1175/JCLI-D-13-00714.1
McKee, T.B., Doesken, N. J. and Kleist, J., 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales. In Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology (Vol. 17, No. 22, pp. 179-183).
Middleton, N.J. 2017. Desert dust hazards: a global review. Aeolian Res. 24: 53-63. https://doi: org/10.1016/j.aeolia.2016.12.001
Miri, A., 2020. Dust storms analysis in the Sistan region using DDI and DSI indices and wind speed, visibility and PM10 parameters. Journal of Water and Soil Conservation, 27(1), 1-23.doi.org/ 10.22069/JWSC.2020.16883.3225
Miri, A., Ahmadi, H., Ekhtesasi, M.R., Panjehkeh, N. and Ghanbari, A., 2009. Environmental and socio‐economic impacts of dust storms in Sistan Region, Iran. International Journal of Environmental Studies. 66(3), 343-355. doi.org/10.1080/00207230902720170
Mishra, A.K. and Singh, V.P., 2010. A review of drought concepts. Journal of Hydrology. 391(1-2), 202-216. doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.07.012
Mostafazadeh, R. and Zabihi, M., 2016. Comparison of SPI and SPEI indices to meteorological drought assessment using R programming (Case study: Kurdistan Province). Journal of the Earth and Space Physics. 42(3), 633-643. (In Persian with English abstract).
Nabavi, S.S., Moradi, H. and Shrifikia, M., 2019. Evaluation of dust storm temporal distribution and the relation of the effective factors with the frequency of occurrence in Khuzestan Province from 2000 to 2015. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 28(111), 191-203. (in Persian with English abstract). https://doi: 10.22131/sepehr.2019.37518.
O’Loingsigh, T., McTainsh, G.H., Parsons, K., Strong, C.L., Shinkfield, P. and Tapper, N.J., 2015. Using meteorological observer data to compare wind erosion during two great droughts in eastern Australia; the World War II Drought (1937–1946) and the Millennium Drought (2001–2010). Earth Surface Processes and Landforms 40 (1):123–30. https://doi: 10.1002/esp.3668.
O’Loingsigh, T., McTainsh, G.H., Tews, E.K., Strong, C.L., Leys, J.F., Shinkfield, P. and Tapper, N. J., 2014. The Dust Storm Index (DSI): a method for monitoring broadscale wind erosion using meteorological records. Aeolian Research, 12, 29-40. https://doi: org/10.1016/j.aeolia.2013.10.004
Othman, M., Ash'aari, Z. H., Muharam, F. M., Sulaiman, W.N.A., Hamisan, H., Mohamad, N.D. and Othman, N.H., 2016. Assessment of drought impacts on vegetation health: a case study in Kedah. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 37, No. 1, p. 012072). IOP Publishing.
Palmer, W. C. 1965. Meteorological drought (Vol. 30). US Department of Commerce, Weather Bureau.
Philip, S., Kew, S., Jan van Oldenborgh, F., Otto, G., O’Keefe, F., Haustein, S. and Cullen, H., 2018. Attribution analysis of the Ethiopian drought of 2015. Journal of Climate, 31(6), 2465-2486. https://doi: org/10.1175/JCLI-D-17-0274.1
Rahi, G. Khosrowshahi, M. Bahraini, F. and Kolbi, S., 2019. Investigation of drought pattern and dust storm index in Bushehr province. The fourth national conference on soil protection and watershed management with a focus on dust, Tehran soil protection and watershed management research institute. (in Persian).
Rahi, G. R., Bahraini, F., KhosroShahi, M., and Biabani, L., 2022. The Effect of Drought on Dust Storm Frequency (Case study: Bushehr Province). Journal of Water and Soil Conservation, 29(1), 31-51. https://doi:  10.22069/jwsc.2022.19677.3511. (in Persian with English abstract).
Rashki, A., Kaskaoutis, D. G., Goudie, A. S., and Kahn, R. A., 2013a. Dryness of ephemeral lakes and consequences for dust activity: the case of the Hamoun drainage basin, southeastern Iran. Science of the total environment, 463, 552-564. https://doi: org/10.1016/j.scitotenv.2013.06.045
Rashki, A., Rautenbach, C. D., Eriksson, P. G., Kaskaoutis, D. G., and Gupta, P., 2013b. Temporal changes of particulate concentration in the ambient air over the city of Zahedan, Iran. Air Quality, Atmosphere and Health, 6, 123-135. https://doi: org/10.1007/s11869-011-0152-5
Saavedra, S., Rodríguez, A., Taboada, J. J., Souto, J. A., and Casares, J. J., 2012. Synoptic patterns and air mass transport during ozone episodes in northwestern Iberia. Science of the Total Environment, 441, 97-110. https://doi: org/10.1016/j.scitotenv.2012.09.014
Sheffield, J., and Wood, E. F., 2008. Projected changes in drought occurrence under future global warming from multi-model, multi-scenario, IPCC AR4 simulations. Climate dynamics, 31, 79-105. https://doi: 10.1007/s00382-007-0340
Shen, Z., Zhang, Q., Singh, V. P., Sun, P., Song, C., and Yu, H., 2019. Agricultural drought monitoring across Inner Mongolia, China: Model development, spatiotemporal patterns and impacts. Journal of Hydrology. 571, 793-804. https://doi: org/10.1016/j.jhydrol.2019.02.028
Shujun, G., 2012. The meteorological disaster risk assessment based on the diffusion mechanism. Journal of Risk Analysis and Crisis Response, 2(2).
Tirivarombo, S., Osupile, D. and Eliasson, P., 2018. Drought monitoring and analysis: standardised precipitation evapotranspiration index (SPEI) and standardised precipitation index (SPI). Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 106, 1-10. https://doi: org/10.1016/j.pce.2018.07.001
Tran, T.V., Tran, D.X., Myint, S.W., Latorre-Carmona, P., Ho, D.D., Tran, P.H. and Dao, H.N., 2019. Assessing spatiotemporal drought dynamics and its related environmental issues in the Mekong River Delta. Remote Sensing, 11(23), 2742. https://doi: org/10.3390/rs11232742
Vali, A. and Roustaei, F., 2018. Investigation of the wind erosion trend in central Iran using dust storm index in the last fifty years. JWSS-Isfahan University of Technology. 21(4), 189-200. https://doi: org/10.29252/jstnar.21.4.189
Vali, A., Ebrahimi, Z., Khosroshahi, M. and Ghazavi, R., 2016. Determination of the importance of hydro-climate parameters on drying in Gavkhooni wetland using artificial neural network and remote sensing data. Desert Ecosystem Engineering Journal 5 (12):79–94.
Vicente-Serrano, S.M., Beguería, S. and López-Moreno, J.I., 2010. A multiscalar drought index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index. Journal of Climate. 23(7), 1696-1718. https://doi: org/10.1175/2009JCLI2909.1
Vicente-Serrano, S.M., Beguería, S., Lorenzo-Lacruz, J., Camarero, J.J., López-Moreno, J.I., Azorin-Molina, C. and Sanchez-Lorenzo, A., 2012., Performance of drought indices for ecological, agricultural, and hydrological applications. Earth Interactions. 16(10), 1-27. https://doi: org/10.1175/2012EI000434.1
Wable, P.S., Jha, M.K. and Shekhar, A., 2019. Comparison of drought indices in a semi-arid river basin of India. Water resources management, 33, 75-102. DOI: 10.1007/s11269-018-2089-z
Wang, X., Zhuo, L., Li, C., Engel, B. A., Sun, S. and Wang, Y., 2020. Temporal and spatial evolution trends of drought in northern Shaanxi of China: 1960–2100. Theoretical and Applied Climatology, 139, 965-979. https://doi:  10.1007/s00704-019-03024-2
Wang, Y., Liu, G. and Guo, E., 2019. Spatial distribution and temporal variation of drought in Inner Mongolia during 1901–2014 using Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. Science of the Total Environment, 654, 850-862. https://doi: org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.425
Yar Moradi, Z., Nasiri, B., Karmaup, M. and Mohammadi, G.H., 2018. An analysis of the frequency of dusty days in the Middle East of Iran in relation to climate fluctuations. Journal of Ecosystem of the Desert, 7(18), 1-14. https://doi: 10.22052/deej.2018.7.18.1(in Persian with English abstract).
Yousefi Mobarhan, E., Ghodrati, M. and Khosroshahi, M., 2023., Correlation analysis of temporal-spatial pattern of drought and dust storm index in arid regions (Semnan province, Iran). Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards; 9 (4) :195-210. http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-3298-fa.html (in Persian with English abstract).
Yousefi Mobarhan, E. and Zandifar, S., 2023. Zoning of changes in the decreasing groundwater table and temporal monitoring of drought in the Ghorove-Dehgolan plain. Journal of Rainwater Catchment Systems; 11 (1), 17-35 http://jircsa.ir/article-1-498-fa.html (in Persian with English abstract).
Yousefi Mobarhan, E. and Karimi Sangchini, E., 2021. Continuous Rainfall-Runoff Modeling Using HMS-SMA with Emphasis on the Different Calibration Scale. Journal of Chinese Soil and Water Conservation. 52 (2), 112-119. https://doi:  10.29417/JCSWC.202106_52(2).0005.
Yousefi Mobarhan, E. and zandifar, S., 2023. Investigating and Temporal Monitoring of GRI Index on the Fluctuations of Groundwater Table (Case Study: Zanjan Plain). Journal of Water and Soil Resources Conservation. 12(4), 87-99. https://doi: org/10.30495/wsrcj.2023.72140.11361 (in Persian with English abstract).
Zandifar, S., Khosrowshahi, M. and Ebrahimi Khosofi. Z., 2022. Analysis of the effect of drought on dust occurrences in different regions of Qazvin province. Natural Geography, 15(56), 97-110.‎ (in Persian with English abstract).
Zhang, A. and Jia, G., 2013. Monitoring meteorological drought in semiarid regions using multi-sensor microwave remote sensing data. Remote sensing of Environment, 134, 12-23. https://doi: org/10.1016/j.rse.2013.02.023.