تحلیل فضایی و استخراج روند جزایر حرارتی شهری کلان شهرهای عمده ایران در فصل تابستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آب و هواشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: اثر محیط‌های شهری روی هوا سپهر و لایه‌مرزی مناطق شهری بیشتر به شکل جزیره حرارتی ظاهر می‌شود. جزیره حرارتی شهری به دلیل آشفتگی قابل‌توجهی از شارهای انرژی، رطوبت و واداشت‌های تابشی یک محیط حرارتی مصنوعی را به وجود می‌آورد که سلامت ساکنان شهری، منابع آب، زیرساخت‌های شهری، آلاینده‌های جوی و آسایش اجتماعی را با چالش‌هایی روبرو کرده است. علاوه بر این، باعث تشدید امواج گرمای و ایجاد تأثیر منفی بر امید به زندگی می‌شود. هدف از این تحقیق، تحلیل فضایی و استخراج روند جزایر حرارتی شهری کلان‌شهرهای ایران در فصل تابستان است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش ابتدا 5 کلان‌شهر ایران شامل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و کرج انتخاب شد. سپس از تصاویر ماهواره ­ای سال ­های 2003 تا 2018 لندست 7 و 8 برای بازیابی دمای سطح زمین، (LST) و برای تحلیل فضایی از آماره گیتس اورد جی و در نهایت جهت تحلیل روند از روش من کندال استفاده شد.
نتایج و بحث: نتایج نشان داد میانگین LST در مناطق ساخته شده در محدوده شهر بیش­تر از میانگین LST در مناطق غیرشهری اطراف و حتی بعضاً خود شهر است و قوی­ترین (SUHI) در مناطقی همانند سطوح آسفالتی باندهای فرودگاهی، پارکینگ­ ها و سقف­ های گالوانیزه رخ می ­دهد. شدت (SHUI) در تمامی کلان‌شهرها در مرکز شهر بالاتر از سایر مناطق نیست. نتایج روندیابی با استفاده از روش من کندال نشان داد، دمای سطح زمین در هر پنج کلان‌شهر ایران غیر از اصفهان روند افزایشی دارد، همچنین در مورد توزیع فضایی دمای سطح در 5 کلان‌شهر ایران مشخص شد که بین تراکم ساختمان و دمای سطح رابطه معکوس وجود دارد.
نتیجه گیری: دمای سطح زمین در تمام کلان‌شهرهای موردمطالعه روند افزایشی دارد. شیب روند نیز برای کلان‌شهرهای موردمطالعه بالاتر از یک 1 درجه سلسیوس است که شدت روند در شهر کرج بیش­تر از سایر کلان‌شهرهای موردمطالعه بود. کمینه شیب روند دمای سطح زمین در اصفهان و بیشینه آن در کرج محاسبه گردید.  در مطالعات بعدی پیشنهاد می­ شود شهرهای بیشتری موردمطالعه قرار گیرند تا برنامه­ ریزی­ های بهتری برای توسعه دیگر شهرها انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis and trend extraction of urban heat islands in Iran's major cities in the summer season

نویسنده [English]

  • Mahmoud Ahmadi
Department of Meteorology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The effect of the urban environment on the atmospheric air and the boundary layer of urban areas appears mostly in the form of a temperature island. The urban heat island creates an artificial thermal environment due to the significant disturbance of energy, heat and radiative forcings, which have faced challenges for urban residents, water resources, urban infrastructure, atmospheric pollutants and social comfort. In addition, it aggravates the heat and has a negative effect on life expectancy. The purpose of this research is to analyze the spatial and process of urban heat islands of Iranian metropolises in the summer season.
Material and Methods: In this research,, five big cities of Iran including Tehran, Mashhad, Isfahan, Shiraz and Karaj were selected. Then, Landsat 7 and 8 satellite images from 2003 to 2018 were used to recover the land surface temperature (LST) and for spatial analysis we used the Gates-Ord-J statistics. Finally, for trend analysis, the Mann-Kendall method was used.
Results and Discussion: The results showed that the average LST in the built-up areas within the city limits is higher than the average LST in the surrounding non-urban areas and even sometimes the city itself, and the strongest (SUHI) has occurred in areas such as the asphalt surfaces of airport runways, parking lots and roofs. The intensity (SHUI) in all metropolitan cities in the city center was not higher than other areas. The results of trend analysis using Kendall's method showed that the surface temperature of the earth is increasing in all the five cities of Iran except for Isfahan. Also, regarding the spatial distribution of the surface temperature in the five cities of Iran, it was found that there is an inverse relationship between the building density and the surface temperature.
Conclusion: The surface temperature of the earth was increasing in all studied cities. The slope of the trend was also higher than 1 degree Celsius for the major cities under study, and the intensity of the trend was higher in Karaj city than other major cities under study. The minimum slope of the earth surface temperature trend was calculated in Isfahan and the maximum slope was calculated in Karaj. In the next studies, it is suggested to study more cities in order to make better plans for the development of other cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface temperature
  • Satellite
  • Gettys-Ard J
  • McKendall
  • Metropolis of Iran
Ahmadi, M., Ashourloo, D. and Narangi Fard, M., 2012. Temporal-spatial changes of thermal and land use patterns in Shiraz using TM & ETM + sensor data. Remote Sensing and GIS Iran. 4(4), 55-68. (In Persian with English abstract). https://gisj.sbu.ac.ir/article_95038.html.Ahmadi, M. and Dadashi Rudbari, A.A., 2015. Effects of biophysical compounds on the formation of urban thermal Islands (Case study of Mashhad). Remote Sensing and GIS of Iran. 8(3), 39-58. (In Persian with English abstract). https://gisj.sbu.ac.ir/article_96133.html.
Ahmadi, M. and Dadashi, A., 2017. The identification of urban thermal Islands based on an environmental approach, Case study: Isfahan Province. Geography and Environmental Planning. 28(3), 1-20. (In Persian with English abstract). 10.22108/GEP.2017.98318.0
Ahmadi, M., Dadashi Roudbari, A.A. and Esfandiari, N., 2019. Monitoring the urban heat islands with a fractal net evolution (FNEA) approach (Case study: Tehran Metropolis). Iranian Journal of Remote Sensing and GIS. 11(1), 93-112. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.52547/gisj.11.1.93Ahmadi, M., Dadashi Rudbari, A.A., 2020. Urban meteorological models and remote sensing techniques (theoretical-applied) Navid Mehr Publications, Tehran. (In Persian with English abstract).
Anselin, L., 1995. Local indicators of spatial association—LISA. Geographical analysis, 2, 93-115.
Benedetti, A., Morcrette, J.J., Boucher, O., Dethof, A., Engelen, R.J., Fisher, M., Flentje, H., Huneeus, N., Jones, L., Kaiser, J.W. and Kinne, S., 2009. Aerosol analysis and forecast in the European centre for medium‐range weather forecasts integrated forecast system: 2. Data assimilation. Journal of Geophysical Research: Atmospheres.114, D13205. https://doi.org/ 10.1029/2008JD011115
Buyantuyev, A. and Wu, J., 2010. Urban heat islands and landscape heterogeneity: linking spatiotemporal variations in surface temperatures to land-cover and socioeconomic patterns. Landscape ecology, 25, 17-33. https://doi.org/10.1007/s10980-009-9402-4
Chow, W.T., Brennan, D. and Brazel, A.J., 2012. Urban heat island research in Phoenix, Arizona: Theoretical contributions and policy applications. Bulletin of the American Meteorological Society, 4, 517-530. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00011.1
Dadashi Roudbari, A.A., aliabadi, K.,2017. The Role of Geographic Components on the Temperature Dispersion at Urban Area Using Remote Sensing Techniques Case Study of Mashhad City, Geographical Planning of Space, 24,131-142. (In Persian with English abstract). https://gps.gu.ac.ir/article_50834.html
Dadashi Roudbari, A.A., Fallah Ghalheri, G., Karami, M., Baaghide, M., 2016. Analysis of Precipitation Variations of Haraz Watershed Using by Statistical Methods and Spectrum Analysis Technique, Hydrogeomorphology, 7, 59-86. (In Persian with English abstract). https://doi.org/ 20.1001.1.23833254.1395.3.7.4.0
Deng, Y. and Srinivasan, S., 2016. Urban land use change and regional access: A case study in Beijing, China. Habitat international, 51, 103-113. https://doi.org/ 10.1016/j.habitatint.2015.09.007
Heusinkveld, B.G., Steeneveld, G.V., Van Hove, L.W.A., Jacobs, C.M.J. and Holtslag, A.A.M., 2014. Spatial variability of the Rotterdam urban heat island as influenced by urban land use. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2, 677-692. https://doi.org/10.1002/2012jd019399
Katzschner, L., Maas, A. and Schneider, A., 2009. Das städtische Mikroklima: Analyse für die Stadt‐und Gebäudeplanung. Bauphysik, 31(1), pp.18-24.  https://doi.org/10.1002/bapi.200910004 
Kaviani, M. R.,2001. Microclimatology, Samat Publications, 337 pp. (In Persian with English abstract).
Manley, G., 1958. On the frequency of snowfall in metropolitan England. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 359, 70-72. https://doi.org/10.1002/qj.49708435910
Nikkhoo, N., Ildoromi, A., Noori, H., 2015. Development of Land use Development of the City of Malayer Using Remote Sensing. 8, 63-86. https://sanad.iau.ir/Journal/ebtp/Article/988289
Oke, T.R., 1982. The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 108, 1-24. https://doi.org/10.1002/qj.49710845502
Ranjbar Saadatabadi, A., Ali Akbar Beidakhti, A.A.,Hosseini Sadeghi,A.,2006. The effects of heat island and urbanization on the weather and local climate in the metropolis of Tehran, Environmental Studies, 32(39), 59-68. (In Persian with English abstract). https://doi.org/ 20.1001.1.10258620.1385.32.39.7.4
Rinner, C. and Hussain, M., 2011. Toronto’s urban heat island—Exploring the relationship between land use and surface temperature. Remote Sensing. 3, 1251-1265. https://doi.org/10.3390/rs3061251
Sadeghinia, A., Alijani, B., Zeaieanfirouzabadi, P.,2013. Analysis of Spatial - Temporal Structure of the Urban Heat Island in Tehran through Remote Sensing and Geographical Information System, Journal of Geography and Environmental Hazards. 1. 1-17. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/GEO.V1I4.16950
Senanayake, I.P., Welivitiya, W.D.D.P. and Nadeeka, P.M., 2013. Remote sensing based analysis of urban heat islands with vegetation cover in Colombo city, Sri Lanka using Landsat-7 ETM+ data. Urban Climate. 5,19-35.  https://doi.org/10.1016/j.uclim.2013.07.004
Statistics Center of Iran, 2015. Number of population and households by country divisions based on the general census of population and housing in 2016, https://www.amar.org.ir.
Tan, J., Zheng, Y., Tang, X., Guo, C., Li, L., Song, G., Zhen, X., Yuan, D., Kalkstein, A.J., Li, F. and Chen, H., 2010. The urban heat island and its impact on heat waves and human health in Shanghai. International Journal of Biometeorology. 5475-84. https://doi.org/ 10.1007/s00484-009-0256-x
Umar, U.M. and Kumar, J.S., 2014. Spatial and temporal changes of urban heat island in Kano Metropolis, Nigeria. Int J Res Eng Sci Technol. 1, 1-9.
Weng, Q., Lu, D. and Schubring, J., 2004. Estimation of land surface temperature–vegetation abundance relationship for urban heat island studies. Remote sensing of Environment. 89, 467-483. https://doi.org/ 10.1016/j.rse.2003.11.005
Xiao, J., Shen, Y., Ge, J., Tateishi, R., Tang, C., Liang, Y. and Huang, Z., 2006. Evaluating urban expansion and land use change in Shijiazhuang, China, by using GIS and remote sensing. Landscape and Urban Planning. 75, 69-80. https://doi.org/ 10.1016/j.landurbplan.2004.12.005
Zhou, Y. and Shepherd, J.M., 2010. Atlanta’s urban heat island under extreme heat conditions and potential mitigation strategies. Natural Hazards. 52, 639-668. https://doi.org/ 10.1007/s11069-009-9406-z
Zhu, B., Kang, H., Zhu, T., Su, J., Hou, X. and Gao, J., 2015. Impact of Shanghai urban land surface forcing on downstream city ozone chemistry. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 120(9), pp.4340-4351. https://doi.org/  10.1002/2014JD022859