مطالعه تنوع و کلونیزاسیون قارچ‌های میکوریز آربوسکولار منطقه حفاظت‌شده کلاه‌قاضی، استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: قارچ‌های میکوریز آربوسکولار یکی از مهم­ترین ریز جانداران مفید خاکزی هستند که قادر به برقراری رابطه هم­زیستی همیاری با ریشه بیش از 80 درصد گونه‌های گیاهی آوندی می‌باشند. این قارچ‌ها سبب بهبود جذب مواد معدنی (به‌ویژه فسفر) و آب شده و تحمل گیاه میزبان در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی مختلف مانند عوامل بیماری­زا، شوری، خشکی و آلودگی فلزات سنگین را افزایش می‌دهند. از این رو، نقش مهمی در استقرار و تشکیل جوامع گیاهی در بوم‌نظام‌های مختلف دارند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی گونه‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با ریشه گیاهان مختلف براساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی، مقایسه جمعیت اسپوری و تعیین درصد کلونیزاسیون ریشه در پناهگاه حیات‌وحش کلاه‌قاضی استان اصفهان انجام گردید.
مواد و روش‌ها: ابتدا گونه‌های گیاهی غالب میزبان قارچ‌های میکوریز آربوسکولار شناسایی و از بین آن‌ها، 12 گیاه انتخاب شد. نمونه‌برداری از عمق 5 تا 30 سانتی‌متری ناحیه فرا­ریشه هر گیاه صورت گرفت و نمونه‌های ریشه و خاک جمع‌آوری شدند. رنگ‌آمیزی ریشه‌ها با استفاده از محلول لاکتوگلیسرول بلو انجام و درصد کلونیزاسیون میکوریزی تعیین گردید. اسپورهای میکوریز آربوسکولار از هر نمونه خاک (500-300 گرم) با استفاده از روش‌های سری الک مرطوب و سانتریفیوژ در محلول شکر جداسازی شدند. همچنین، شمارش اسپور در یک گرم خاک با سه تکرار انجام گردید. سپس، اسپورهای جداسازی شده براساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی مانند رنگ، شکل، اندازه، ساختار دیواره، هیف اتصال و غیره شناسایی شدند.
نتایج و بحث: بررسی‌های میکروسکوپی نشان داد تمام ریشه‌های گیاهی نمونه‌برداری شده توسط قارچ‌های میکوریز آربوسکولار کلونیزه شده بودند. درصد کلونیزاسیون میکوریزی بین گونه‌های گیاهی از 9 تا 92 درصد متغیر بود و بیشترین و کمترین آن به ترتیب در گیاه آویشن و قدومه مشاهده شد. بیش‌ترین تعداد اسپور در فراریشه گیاه آویشن و کم‌ترین آن مربوط به ازمک بود. همچنین، تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که در اکثر گیاهان بین درصد کلونیزاسیون میکوریزی و تعداد اسپور همبستگی مثبت وجود داشت. براساس بررسی‌های ریخت‌شناسی، 12 گونه میکوریز آربوسکولار متعلق به هشت جنس Claroidoglomus (C. etunicatum و C. luteumFunneliformis (F. caesaris و F. geosporumGlomus (G. ambisporumRhizophagus (Rh. aggregatum وRh. fasciculatusSeptoglomus (Se. africanum، Se. constrictum و Se. deserticolaEntrophospora (E. infrequensGigaspora (Gi. gigantea) و Scutellospora (Scutellospora sp.) شناسایی شدند. گونه Se. africanum برای فلور قارچی ایران جدید می‌باشد و سایر گونه‌های شناسایی شده پیش از این از مناطق و محصولات مختلف گزارش شده‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، شناسایی و تکثیر این گروه قارچی برای بهره‌برداری از پتانسیل آن‌ها در برنامه‌های احیای مناطق خشک، به‌خصوص مناطق حفاظت‌شده، ضروری می‌باشد. با این حال، بررسی‌های بیشتر برای شناسایی دقیق‌تر گونه‌های میکوریز آربوسکولار مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the diversity and colonization of arbuscular mycorrhizal fungi in Kolah'ghazy protected area, Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Sadat Moosavi 1
  • Ebrahim Sedaghati 1
  • Pezhman Khodaygan 1
  • Narges Hatami 2
1 Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF-phylum Glomeromycota) are one of the most important beneficial soil microorganisms that form a mutualistic symbiotic relationship with the roots of more than 80% of terrestrial plant species. These fungi improve the mineral nutrients (especially phosphorus) and water uptake and enhance plant tolerance to various biotic and abiotic stresses such as pathogens, salinity, drought and heavy metals contamination. Hence, they play a key role in the establishment of plant communities in different ecosystems. The present study aimed to identify AMF species associated with different plants roots based on morphological characteristics, comparison of spore’s population and determine the percentage of root colonization in the Kolah'ghazi protected region in Isfahan Province.
Material and methods: At first, 12 plants were selected from the predominant plants that are AMF hosts. The sampling was conducted from a depth of 5 to 30 cm in the rhizosphere of each plant and the soil and root samples were collected. Roots fragments were stained in lactoglycerol blue and the percentage of root colonization was calculated. AMF spores were extracted from each air-dried soil sample (300-500 g) by wet sieving and centrifugation in sugar solution methods. Also, spore populations were determined in a gram of soil with three replications. Then, the isolated spores were identified based on morphological characteristics such as color, shape, size, wall structure, hyphal attachment, etc.
Results and discussion: Microscopic observations indicated that all the sampled plant roots were colonized by AMF. The percentage of AMF colonization ranged from 9-92% among plants species and the highest and lowest of it were observed in Thymus vulgaris and Alyssum homolocarpum plants, respectively. The highest spore density was in the rhizosphere of the Th. vulgaris and the lowest was related to Lepidium draba. The statistical analysis showed that there is a positive correlation between the percentage of mycorrhizal colonization and the number of spores in most plants. Based on morphological criteria, 12 species of AMF belonging to 8 genera Claroidoglomus (C. etunicatum and C. luteum), Funneliformis (F. caesaris and F. geosporum), Glomus (G. ambisporum), Rhizophagus (Rh. aggregatum and Rh. fasciculatus), Septoglomus (Se. africanum, Se. constrictum and Se. deserticola), Entrophospora (E. infrequens), Gigaspora (Gi. gigantea) and Scutellospora (Scutellospora sp.) were identified. Se. africanum is new for mycoflora from Iran and other identified species have previously been reported from different regions and crops.
Conclusion: Due to the importance of AMF, identification and reproduction of these fungi for exploiting their potential in regenerate arid areas, especially protected areas, can be necessary. However, further research is needed to more accurately identify AM species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular mycorrhizal
  • Morphological identification
  • Symbiosis
  • Spore population
Al-Karaki, G.N., Al-Ridded, A. and Clarck, R.B., 1998. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and drought stress on growth and nutrient uptake of two wheat genotypes differing in drought resistance. Mycorrhiza. 7, 83-88. https://doi.org/10.1007/s005720050166
Al-Qarawi, A.A., Mridha, M.A.U. and Alghamdi, O.M., 2012. Diversity of structural colonization and spore population of arbuscular mycorrhizal fungi in some plants from Riyadh, Saudi Arabia. Journal of Pure and Applied Microbiology. 6(3), 1119- 1125.
Aminiannasab, P., Sedaghati, E., Hosseini, S. and Saberi, R., 2021. Identification of Arbuscular mycorrhizal fungi associated with different plants in Rafsanjan based on morphological characteristics and ß-tubulin gene sequence. Biological Journal of Microorganism. 10(31), 27-40. (In Persian with English abstract).https://doi.org/10.22108/bjm.2020.123989.1311
Aminizadeh, S., Alaei, H., Sedaghati, E. and Moradi, M., 2016. Arbuscular mycorrhizal fungi associated with pistachio trees in Rafsanjan. Pistachio Science and Technology. 1(2), 1-21. (In Persian with English abstract).
Bago, B., Azcon-Aguilar, C. and Piche, Y., 1998. Architecture and developmental dynamics of the external mycelium of the arbuscular mycorrhizal fungus I grown under monoxenic conditions. Mycologia. 90, 52-62. https://doi.org/10.1080/00275514.1998.12026878
Barea, J.M., Palenzuela, J., Cornejo, P., Sanchez-Castro, I., Navarro-Fernandez, C., Lopez-Garcia, A., Estrada, B., Azcon, R., Ferrol, N. and Azcon-Aguilar, C., 2011. Ecological and functional roles of mycorrhizas in semi-arid ecosystems of Southeast Spain. Journal of Arid Environments. 75(5), 1292-1301. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2011.06.001
Begum, N., Qin, C., Ahanger, M.A., Raza, S., Khan, M.I., Ahmed, N., Ashraf, M. and Zhang, L., 2019. Role of arbuscular mycorrhizal fungi in plant growth regulation: implications in abiotic stress tolerance. Frontiers in Plant Science. 10, 1068-1085. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01068
Biermann, B. and Linderman, R.G., 1981. Quantifying vesicular‐arbuscular mycorrhizae: a proposed method towards standardization. New Phytologist. 87(1), 63-67.
Blaszkowski, J., 1993. Comparative studies of the occurrence of arbuscular fungi and mycorrhizae (Glomales) in cultivated and uncultivated soils of Poland. Acta Mycologica. 28, 93-140.
Blaszkowski, J., Balazs, T.K., Orlowska, E., Sadravi, M., Wubet, T. and Buscot, F., 2010. Glomus africanum and G. iranicum, two new species of arbuscular mycorrhizal fungi Glomeromycota). Mycologia. 102(6), 1450-1462. https://doi.org/10.3852/09-302
Bohrer, K.E., Friese, C.F. and Amon, J.P., 2004. Seasonal dynamics of arbuscular mycorrhizal fungi in differing wetland habitats. Mycorrhiza. 14, 329-337. https://doi.org/10.1007/s00572-004-0292-7
Chanada, D., Sharma, G.D. and Jha, D.K., 2014. Isolation and identification of some Arbuscular Mycorrhiza (AM) fungi for phytoremediation in soil contaminated with paper mill effluent. Intrenational Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 3(6), 527-539.
Clapp, J.P., Rodriguez, A. and Dodd, J.C., 2001. Inter and intra isolate rRNA large subunit variation in Glomus coronatum spores. New Phytologist. 149, 539-554. https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.2001.00060.x
Classen, A.T., Sundqvist, M.K., Henning, J.A., Newman, G.S., Moore, J.A., Cregger, M.A., Moorhead, L.C. and Patterson, C.M., 2015. Direct and indirect effects of climate change on soil microbial and soil microbial-plant interactions: What lies ahead?. Ecosphere. 6(8), 233-245. https://doi.org/10.1890/ES15-00217.1
Dhar, P., AL-Qarwi, A. and Mridha, M., 2015. Arbuscular mycorrhizal fungal association in Asteraceae plants growing in the arid lands of Saudi Arabia. Journal of Arid Land. 7(5), 676-686. https://doi.org/10.1007/s40333-015-0081-5
Feizi Kamareh, T., Matinizadeh, M., Shirvany, A., Etemad, V. and Khoshnevis, M., 2011. Arbuscular mycorrhizal symbiosis of Acer cinerascens and effects of season variation on some rhizosphere (Case study: Bazoft, Chaharmahal-o-Bakhtiari). Iranian Journal of Forest. 3(3), 213-221. (In Persian with English abstract).
Gai, J.P., Tian, H., Yang, F.Y., Christie, P., Li, X.L. and Klironomos, J.N., 2012. Arbuscular mycorrhizal fungal diversity along a Tibetan elevation gradient. Pedobiologia. 55(3), 145-151. https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2011.12.004
Ganugi, P., Masoni, A., Pietramellara, G. and Benedettelli, S., 2019. A review of studies from the last twenty years on plant–arbuscular mycorrhizal fungi associations and their uses for wheat crops. Agronomy. 9(12), 840-855. https://doi.org/10.3390/agronomy9120840
Gerdemann, J. and Nicolson, T.H., 1963. Spores of mycorrhizal Endogone species extracted from soil by wet sieving and decanting. Transactions of the British Mycological Society. 46, 235-244. https://doi.org/10.1016/S0007-1536(63)80079-0
Ghasriani, F., Zarre Mayvan, H. and Chaee Chi, M.R., 2008. Distribution of mycorrhizal plant in relation to some soil characteristics in the Kavir National Park. Journal of Environmental Studies. 33, 105-116.
Gong, M., Tang, M., Zhang, Q. and Feng, X., 2012. Effects of climatic and edaphic factors on arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of Hippophae rhamnoides in the Loess Plateau, China. Acta Ecologica Sinica. 32, 62-67. https://doi.org/10.1016/j.chnaes.2011.12.005
Hall, I.R., 1984. Taxonomy of VA Mycorrhizal Fungi. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA,
Hatami, N., Bazgir, E., Sedaghati, E. and Darvishnia, M., 2020. The symbiosis study of arbuscular mycorrhizal fungi with some annual herbaceous plants and the morphological identification of dominant species of these fungi in Kerman province. Biological Journal of Microorganism. 33, 40-55. (In Persian with English abstract).
Hempel, S., Renker, C. and Buscot, F., 2007. Differences in the species composition of arbuscular mycorrhizal fungi in spore, root and soil communities in a grassland ecosystem. Environmental Microbiology. 9(8), 1930-1938. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2007.01309.x
Hiiesalu, I., Partel, M., Davison, J., Gerhold, P., Metsis, M., Moora, M., Opik, M., Vasar, M., Zobel, M. and Wilson, S.D., 2014. Species richness of arbuscular mycorrhizal fungi: associations with grassland plant richness and biomass. New Phytologist. 203(1), 233-244. https://doi.org/10.1111/nph.12765
Jenkins, W.R., 1964. A rapid centrifugal-flotation technique for separating nematodes from soil. Plant Disease Reporter. 48, 692.
Jennifer, A.W., Tallaksen, J. and Charvat, I., 2008. The effects of arbuscular mycorrhizal fungal inoculation at a roadside prairie restoration site. Mycologia. 100(1), 6-11. https://doi.org/10.3852/mycologia.100.1.6
Karaarslan, E., Uyanoz, R. and Dogu, S., 2015. Morphological identification of vesicular-arbuscular mycorrhiza on bulbous plants (Taurus mountain in Turkey). Archives of Biological Sciences. 67(2), 411-426. https://doi.org/10.2298/ABS140417007K
Karimi, F., Zangeneh, S., Yousefzadi, M. and Zarre Mayvan, H., 2006. Recognition of arbuscular-mycorrhiza fungi (AMF) and root colonization percentage in Kharturan biosphere reserve. Environmental Sciences. 10, 83-85. (In Persian with English abstract).
Keymer, A., Pimprikar, P., Wewer, V., Huber, C., Brands, M., Bucerius, S.L., Delaux, P.M., Klingl, V., von Ropenack-Lahaye, E., Wang, T.L. and Eisenreich, W., 2017. Lipid transfer from plants to arbuscular mycorrhiza fungi. Elife. 6, 1-33. 
Khajeddin, S.J., 2000. Plant communities of Kolah Ghazi National Park. Journal of Water and Soil Science. 3, 139-154. (In Persian with English abstract).
Khanpour Ardestani, N., Zare Maivan, H. and Ghanati, F., 2008. Distribution of medicinal plants and their mycorrhizal status in mouteh wildlife refuge (Isfahan province, Iran). Pajouhesh and Sazandgi. 78, 129-138. (In Persian with English abstract).
Klironomos, J.N., Mouroglis, P., Kendrick, B. and Widden, P., 1993. A comparison of spatial heterogenecity of VAM fungi in two maple-forest soil. Canadian Journal of Botany. 71, 1472-1480. https://doi.org/10.1139/b93-178
Kobae, Y., 2019. Dynamic phosphate uptake in arbuscular mycorrhizal roots under field conditions. Frontiers in Environmental Science. 6, 159-176. https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00159
Kumar, A., Bhatti, S.K. and Aggarwal, A., 2012. Biodiversity of endophytic mycorrhiza in some ornamental flowering plants of Solan, Himachal Pradesh. Biological Forum–An International Journal. 4 (2), 45-51.
Mafaziya, F. and Madawala, S., 2015. Abundance, richness and root colonization of arbuscular mycorrhizal fungi in natural and semi-natural land use types at upper Hantana. Ceylon Journal of Science (Biological Sciences). 44(1), 25-34. http://dx.doi.org/10.4038/cjsbs.v44i1.7338
Miao-Miao, X.I.E., Yu, W.A.N.G., Qiu-Shuang, L.I., Kamil, K.U.C.A. and Qiang-Sheng, W.U., 2020. A friendly-environmental strategy: application of arbuscular mycorrhizal fungi to ornamental plants for plant growth and garden landscape. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 48(3), 1100-1115. https://doi.org/10.15835/nbha48312055
Mirzaei, J. and Moradi, M., 2017. Biodiversity of arbuscular mycorrhizal fungi in Amygdalus scoparia Spach plantations and a natural stand. Journal of Forestry Research. 28(6), 1209-1217. https://doi.org/10.1007/s11676-017-0392-9
Mirzaei, J., Dostcami, S. and Moradi, M., 2018. Identification of arbuscular mycorrhizal fungi associated with plant species in the Manesht and Ghalarang protected area. Forest and Wood Products. 70(4), 549-557. (In Persian with English abstract).
Nicolson, T.H. and Gerdemann, J.W., 1968. Mycorrhizal Endogone species. Mycologia. 60, 313-325. https://doi.org/10.2307/3757161
Oehl, F., Silva, G.A., Goto, B.T. and Sieverding, E., 2011. Glomeromycota: three new genera, and glomoid species reorganized. Mycotaxon. 116, 75-120. http://dx.doi.org/10.5248/116.75
Oehl, F., Palenzuela, J., Sanchez-Castro, I., Kuss, P., Sieverding, E. and Silva, G.A.D., 2012. Acaulospora nivalis, a new fungus in the Glomeromycetes, characteristic for high alpine and nival altitudes of the Swiss Alps. Nova Hedwigia. 95: 105-122. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2012/0038
Oruru, M.B. and Njeru, E.M., 2016. Upscaling arbuscular mycorrhizal symbiosis and related agroecosystems services in smallholder farming systems. BioMed Research International. 2016, 1-12. https://doi.org/10.1155/2016/4376240
Philips, J.M. and Hyman, D.S., 1970. Improved procerdures clearing root and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Mycological Research. 55, 158-161. https://doi.org/10.1016/S0007-1536(70)80110-3
Quilambo, O.A., 2003. The vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis. African Journal of Biotechnology. 2(12), 539-546. https://doi.org/10.5897/AJB2003.000-1105
Rezaee Danesh, Y., 2013.  Study on arbuscular mycorrhizal fungi associated with Barley in Damghan. Journal of Plant Protection. 26, 437-449. (In Persian with English abstract).
Sabet Jahromi, M., Salehi Juzani, G., Hosseini, M., Khayam Nekouei, S.M. and Akbari Vala, S., 2012. Isolation and identification of indigenous Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) symbiosis with crops in some Iran regions with drought conditions. Journal of Biotechnology, Tarbiat Modares University. 3(1), 1-13. (In Persian with English abstract).
Sadravi, M., 2006. Arbuscular mycorrhizal fungi in wheat fields in Golestan province. Vegetables, 7: 129-140. (In Persian with English abstract).
Sadravi, M., 2012. Arbuscular mycorrhizal fungi of alfalfa root in the Kohgiluyeh and Boierahmad province (SW Iran). Rostaniha. 13(1), 101-104. (In Persian with English abstract).
Schussler, A. and Walker, C., 2010. The Glomeromycota: a species list with new families and new genera.
Smith, S.E. and Smith, F.A., 2011. Roles of arbuscular mycorrhizas in plant nutrition and growth: new paradigms from cellular to ecosystem scales. Annual Review of Plant Biology. 62, 227-250.
Souza, T., 2015. Handbook of arbuscular mycorrhizal fungi. Cham: Springer.
Sturmer, S. and Bellei, M., 1994. Composition and seasonal variation of spore populations of arbuscular mycorrhizal fungi in dune soils on the island of Santa Catarina, Brazil. Canadian Journal of Botany. 72(3), 359-363. https://doi.org/10.1139/b94-048
Sturmer, S.L. and Morton, J.B., 1997. Developmental patterns defining morphological characters in spores of four species in Glomus. Mycologia. 89(1), 72-81. https://doi.org/10.1080/00275514.1997.12026756
Tedersoo, L., Sanchez-Ramirez, S., Koljalg, U., Bahram, M., Doring, M., Schigel, D., May, T., Ryberg, M. and Abarenkov, K., 2018. High-level classification of the Fungi and a tool for evolutionary ecological analyses. Fungal Diversity. 90(1), 135-159. https://doi.org/10.1007/s13225-018-0401-0
Turrini, A., Agnolucci, M., Palla, M., Tome, E., Tagliavini, M., Scandellari, F. and Giovannetti, M., 2017. Species diversity and community composition of native arbuscular mycorrhizal fungi in apple roots are affected by site and orchard management. Applied Soil Ecology. 116, 42-54. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.03.016
Veresoglou, S.D., Menexes, G. and Rillig, M.C., 2012. Do arbuscular mycorrhizal fungi affect the allometric partition of host plant biomass to shoots and roots? A meta-analysis of studies from 1990 to 2010. Mycorrhiza. 22, 227-235. https://doi.org/10.1007/s00572-011-0398-7
Veresoglou, S.D., Caruso, T. and Rillig, M.C., 2013. Modelling the environmental and soil factors that shape the niches of two common arbuscular mycorrhizal fungal families. Plant and Soil. 368, 507-518. https://doi.org/10.1007/s11104-012-1531-x
Wang, J., Ma, S., Wang, G.G., Xu, L., Fu, Z., Song, J. and Zhang, J., 2021. Arbuscular mycorrhizal fungi communities associated with wild plants in a coastal ecosystem. Journal of Forestry Research. 32(2), 683-695. https://doi.org/10.1007/s11676-020-01127-5
Willis, A., Rodrigues, B.F. and Harris, P.J., 2013. The ecology of arbuscular mycorrhizal fungi. Critical Reviews in Plant Sciences. 32(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/07352689.2012.683375
Yazdanpanah, M., Sedaghati, E., Khodygan, P. and Alaei, H., 2017. Molecular and morphological identification of arbuscular mycorrhizal fungi associated with pistachio roots in Kerman province. Pistachio Science and Technology. 2(4), 11-29. (In Persian with English abstract).
Zangeneh, S., Shirvani, A., Alian, Y., Najafi Nia, M., Karam Pur, F. and Ghale Dozdani, H., 2005. Introduction of some new arbuscular-mycorrhizal fungi (AMF) from citrus rhizosphere of Iran. Rostaniha. 6, 8-77. (In Persian with English abstract).
Zhu, X., Fengbin, S., Shengqun, L. and Fulai, L., 2016. Arbuscular mycorrhiza improves growth, nitrogen uptake, and nitrogen use efficiency in wheat grown under elevated CO2. Mycorrhiza. 26, 133-140. https://doi.org/10.1007/s00572-015-0654-3
Zou, Y.N., Wu, Q.S. and Kuca, K., 2021. Unravelling the role of arbuscular mycorrhizal fungi in mitigating the oxidative burst of plants under drought stress. Plant Biology. 23, 50-57. https://doi.org/10.1111/plb.13161.