بررسی منافع و خسارت های اقتصادی بهره برداران از تالاب بین المللی هامون در زمان پرآبی و خشکسالی منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

سابقه و هدف: در مناطق خشک و نیمه خشک وجود تالاب­ ها اهمیت بسیاری دارد. نتایج به دست آمده از تحقیقات مختلف نشان داده است که تالاب ­ها علاوه بر منافع زیست ­محیطی از جمله تثبیت خاک، تنظیم درجه حرارت، کاهش خشکی هوا و... منافع اقتصادی نیز بر جوامع محلی داشته است. به صورتی که امرار معاش آن­ها بستگی به تالاب­ ها داشته و با ایجاد خشکسالی­ های پی در پی و خشک شدن بستر تالاب ­ها بسیاری از جوامع محلی مجبور به مهاجرت شده ­اند. تالاب هامون از جمله اکوسیستم ­های طبیعی می­ باشد که در منطقه سیستان منافع زیست محیطی و اقتصادی با ارزشی برای جوامع محلی داشته است اما به دلیل خشکسالی­ های ایجاد شده خسارت­ های جانی و مالی بسیاری در منطقه سیستان ایجاد شده است. هدف از این مطالعه بررسی منافع بهره ­برداران از تالاب هامون در زمان پرآبی تالاب و بررسی خسارت ­های ایجاد شده برای بهره­ برداران در زمان خشکسالی می­ باشد.
مواد و روش ­ها: در این مقاله به منظور بررسی منافع بهره ­برداران از تالاب هامون، با مشورت جوامع محلی و تحقیقات قبلی انجام شده، سه شغل کشاورزی، صیادی و دامداری به منظور مصاحبه انتخاب شد. داده ­های مورد استفاده از پرسشنامه ­ها استخراج شد و منافع کشاورزان، صیادان و دامداران به روش قیمت­ های بازار بررسی گردید، از روش ارزش­ گذاری مشروط به منظور بررسی خسارت­ های ایجاد شده در تالاب استفاده شد.  
نتایج و بحث: نتایج نشان می­ دهد در سال ۱۳۹۹ منفعت حاصل از بخش صیادی ۷۹۶۷۰۰۲۸۰۰ ریال، منفعت بخش دامداری ۷۷۴۵۲۹۲۳۶۱۰ ریال و کشاورزی ۳۱۸۱۶۵۲۸۲۱۲۰ ریال می­ باشد. بررسی خسارت ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ نیز مشخص کرد ۱۱۶۸۳۴۵۴۱۶۰۰ ریال خسارت به بهره برداران تحمیل شده است. همچنین بررسی تمایل به پرداخت به منظور حفظ و احیای تالاب هامون ۲۳۴۴۵۵۵۹۲۰۰ ریال به ­دست آمد. با توجه به نتایج این مطالعه و مقایسه منافعی که ذینفعان از تالاب هامون داشته ­اند و خسارت­ هایی که به دلیل خشکسالی به آن­ها تحمیل شده است، در می­ یابیم که لازم است اقداماتی جدی به منظور مدیریت مناسب جهت آبگیری تالاب (حق آبه تالاب هامون) و ایجاد معیشت­ های جایگزین برای ذینفعان تالاب در دستور کار قرار بگیرد.
نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق نشان می ­دهد، جوامع محلی با بهره­ برداری­های انجام شده از تالاب منافع اقتصادی بسیاری داشته ­اند و با خشکسالی ایجاد شده خسارت زیادی به آن­ها تحمیل شده است. بنابراین با توجه به بهره­ برداری­های صورت گرفته در زمان پرآبی تالاب هامون، از جمله استفاده از آب برای کشاورزی، رفت و آمد صیادان به منظور صید ماهی و برداشت علوفه توسط دامداران و حتی ورود دام­ها به منظور چرای در نیزارها این فعالیت­ های انسانی می­ تواند یکی از عوامل مهم در تخریب و کاهش منابع آبی تالاب هامون باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the benefits and economic losses of the beneficiaries of Hamon International Wetland during the time of high water and drought in Sistan region

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Mir
  • Hamid Mohammadi
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

Introduction: In arid and semi-arid regions, the existence of wetlands is very important. The results obtained from various researches have shown that wetlands, in addition to environmental benefits, such as soil stabilization, temperature regulation, reducing air dryness, etc., also have economic benefits for local communities. As their livelihood depends on the wetlands, many local communities have been forced to migrate due to successive droughts and the drying up of the wetlands. Hamon Wetland is one of the natural ecosystems that has had valuable environmental and economic benefits for local communities in the Sistan region, but due to the droughts, many human and financial losses have been caused in the Sistan region. The purpose of this study is to investigate the benefits of the users of the Hamon Wetland when the wetland is flooded and to investigate the damages caused to the users during the drought.
Material and methods: In this article, in order to investigate the interests of Hamon wetland users, with the consultation of local communities and previous researches, three occupations of agriculture, fishing and animal husbandry were selected for the purpose of interview. The data used in the questionnaires were extracted and the interests of farmers, fishermen and ranchers were checked by the market price method, the conditional valuation method was used to check the damage caused in the wetland.
Results and discussion: The results showed that in the year 2020, the profit from the fishing sector was 7967002800 Rials. The benefits of the livestock and agriculture sectors were 77452923610 and 318165282120 Rials, respectively. The damage caused in 2022 was determined 11,683,454,1600 Rials. Also, the willingness to pay for the preservation and restoration of the Hamon Wetland was 23,445,559,200 Rials. Our findings showed that it is necessary to take serious measures in order to properly manage the wetland (Hamoun Wetland water rights) and creating alternative livelihoods for wetland beneficiaries should be on the agenda.
Conclusion: This research showed that the local communities had lots of benefits with the exploitation of the lagoon but the drought caused a lot of damage to them. Therefore, according to the exploitations that took place during the flood of the lagoon, including the use of water for agriculture, the movement of fishermen to catch fish and the harvesting of fodder by ranchers and even the entry of livestock to graze in the reeds can be one of the important factors in the destruction and reduction of water resources of Hamon Wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamon International Wetland
  • economic benefits
  • economic damages
  • contingent valuation
  • alternative livelihoods
Amiri, M. and Piro, P., 2015. Economic analysis in environmental valuation and its methods in Iran, In Proceedings 2nd International Congress of Earth Sciences and Urban Development, 23 May ,Tabriz, Iran.13 pp.
Abbaspour, M., Abedi, Z., Ahmadian, M. and  Zafari, F., 2013. Economic valuation of market functions of environmental benefits of Arjan-Perishan lake with emphasis on aquatic species. Environmental Science and Technology Quarterly. 1(15), 79-93. (In Persian with English abstract).
Akbari, N., Mashhadi, A. and Kazemi Forushani, H., 2020. Legal aspects of using Hirmand. Public Law Research Quarterly.  22(68), 292-326 . (In Persian with English abstract).
Danesh Jafari, D., Amade, H. and Khoun Siavashan, Sh., 2015. Estimation of damage caused by hazard facts on the health of individuals in Iran (Case study: Khuzestan, Kermanshah, and Kurdistan Provinces). Journal of Environmental Studies.  3, 573-587.
Dahmardeh Ghaleno, M.R., 2016. Optimizing the operation of the Chahnimeh reservoirs in Sistan region using goal programming method. Ph.D. Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
Darabi, Sh., Hassanzadeh, H. Mahdavi, Kh. and Omrani, D., 2012. Investigating the economic advantage of using the by-products of Barijah medicinal plant pastures, a case study of Qara Jagheh, Faruj City, North Khorasan Province. National Congress on the Use of Medicinal Plants in Style Life and traditional medicine, Torbat Heydari.
Dahmardeh, M., 2019. Economic assessment of environmental damages caused by drying up of Hamon lagoon on the ecosystem of Sistan region. Natural Environment Hazards. 8(19), 209-228. (In Persian with English abstract).
Daghbandan, A., Noush Azar, M., Eftekhari, M. and Taskhiri, A., 2013. New Human Resource Accounting Approaches in Valuing and Reporting Human Capital, In Proceedings 3rd National Congress on Accounting, Financial Management and Investment, Gorgan, Iran.
Ehsani, A. and Shakarian, M., 2018. Determining the optimal method of land use classification and mapping / land cover by comparing artificial neural network algorithms and support vector machine using satellite data (Case study: Hamoon International Wetland). Environmental Science and Technology.20 (4), 193-207. (In Persian with English abstract).
Ebrahimi Khosfi, M., 2021. Analysis of changes in the area of ​​Hamon wetlands and other water areas in Sistan region using satellite images. Journal of Geography and Development. 21(71), 139-165. (In Persian with English abstract).
Fartut Enayat, M., Mohammadpour, K., Abdullahi, A. and Jedi, B., 2021. Investigating the level of resilience of the water zone of Hamon wetlands using satellite images. Niva Magazine. 46(118), 123-136. (In Persian with English abstract).
Fatahi Ardakani, A., 2015. Estimating willingness to pay in order to prevent external intangible effects of dust in Yazd-Ardakan plain. International Journal of Environmental Science and Technology. 6, 1489-1496.
Fisher, B., Bateman, I. and Turner, R.K., 2011. Valuing Ecosystem Services: Benefits, Values, Space and Time. The United Nations Environment Programme, 3.
Hojjati. M. and  Mansouri,A., 2015. Economic valuation of environmental benefits (case study of Bamdej wetland). 5 (18), 269-243. (In Persian with English abstract).
Jafarzadeh, A., Mahdavi, A., Fallah, R. and Yusefpour, R., 2020.Economic valuation of some important ecosystem services of Zagros. Environmental Science.18(1), 125-137.
Khosh Akhlaq, R., Safai Fard, V. and Varshosaz, B., 2013. Economic valuation of recreational sites using single purpose travel cost approach, case study: Darband Tehran site. 8(27), 107-126. (In Persian with English abstract).
Mir, M., Rahdari, V. and Maleki, S., 2021a. Evaluation of the effects of changes in climate parameters on dusty days in Hamon International Wetland, In Proceedings 5th International Congress on New Researches in Agricultural Engineering, Environment and Natural Resources, Tehran, Iran.
Mir, M., Maleki, S. and Rahdari, V., 2021b. Analysis of wetland ecosystem changes in arid and semi-arid areas in relation to wetland beneficiaries, case study: Hamon wetland. Desert Ecosystem Journal. 11(34), 1-14. (In Persian with English abstract).
Miri, N., Fallah, A., Emadian, S. and Adeli, K., 2012. Contingent valuation method: a review of studies conducted in natural resources and environment, the first national and specialized conference of environmental researches in Iran, Hamedan
Mikucka, M., Sarracino, F. and Dubrow, J.K., 2017. When does economic growth improve life Satisfaction? Multilevel analysis of the roles of social trust and income inequality in 46 countries, 1981- 2012. Journal of World Development. 93, 447-459.
Montezar Hojjat, A. and Mansouri, B., 2016. Economic valuation of environmental benefits. Quarterly Scientific Journal of Applied Economic Studies of Iran. 5(18), 269-243.
Pejuyan, J. and Falihi, N., 2009. Economic valuation of recreational services of environmental resources: the case of Anzali wetland. Economic Research Paper. 8(28), 147-171. (In Persian with English abstract).
Qanawati, H., Fatahi, A. and Neshat, A., 2017. Valuing the economic damages of the dust phenomenon on the human environment. Environmental Science. 16(1), 141-158. (In Persian with English abstract).
Sinaii, M., Ashraf Ali, H.  and Delir Bostansarai, S., 2020. Economic valuation of the non-consumptive functions of environmental resources of the international wetland of Goater Bay and Khor Yahoo. Environmental Science and Technology Quarterly. 22(3), 335-347. (In Persian with English abstract).
Shrestha, R.K., Stein, T.V. and Clark, J., 2007. Valuing nature-based recreation in public natural reads of the Apalachicola River region, Florida. Journal of Environmental Management. 85, 977-985.
Shahmohamadi Z. and Maleki S., 2011. The life of Hamun. Jahad Daneshgahi.
Yavari, Gh. and  Asadi, B., 2015. Comparison of conditional valuation methods and travel cost in estimating the recreational value of Yazd mountain park. Economic Analyzes of Iran's Development. 4(4), 91-126.