استراتژیهای بهره مندی ازانرژی خورشیدی غیرفعال در ساخت اقامتگاه های بوم گردی در روستاهای اقلیم گرم و خشک (نمونه موردی روستای دهسلم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گردشگری-پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

2 دانش آموخته ارشد معماری و انرژی و مدیر واحد طراحی شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی بنیاد علوی

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت و استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی، پیش بینی می شود؛ منابع سوختی حداکثر تا سال 2300 پاسخگوی نیازهای بشر باشند و این یعنی لزوم بهره گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر. لذا انرژی خورشـیدی می تواند راهکاری مناسب جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلودگیهای زیستی و نیز راهبردی جهت کمک به توسعه پایدار مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی باشد. کشور اﯾﺮان از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ در دریافت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮﺧﻮردار بوده و در اﯾﻦ زﻣﯿنه از جمله ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ، به نحوی که در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 3200 ﺳﺎﻋﺖ نیز تجربه شده است. این یعنی انرژی خورشیدی می تواند یک منبع انرژی در دسترس برای بهره برداری و توسعه رفاهی سکونتگاه های مناطق گرم و خشک مرکزی ایران باشد. اما آنچه که روند توسعه روستایی را در سایه به کارگیری انرژی خورشیدی سرعت می بخشد، شیوه ای از گردشگری، تحت عنوان بوم گردی می باشد که برنامه ریزان، آن را راهبردی جهت فقرزدایی و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی می دانند. این پژوهش با هدف گذاری کاربردی و بکارگیری روش کیفی، با استفاده از نرم افزار اقلیمی Climate Consultant نسبت به آنالیز شرایط تابش خورشیدی مبتنی بر داده های آب و هوایی روستای دهسلم مستخرج از نرم افزار Meteonorm اقدام، سپس به بررسی نحوه استفاده از انرژی خورشیدی در اقامتگاه بوم گردی و روشهای دستیابی به آسایش حرارتی وکاهش هزینه های آن در قالب سامانه های غیرفعال خورشیدی و نحوه اثر آنها بر ساختمانهای واقع در روستاهای اقلیم گرم و خشک می پردازد. در پایان، پیشنهاداتی جهت گسترش بکارگیری انرژی غیرفعال خورشیدی با استفاده از ظرفیت تسهیلاتی و پژوهشهای آتی در اقلیم های مختلف، ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Using Passive Solar Energy in Construction of Eco-Lodge in Xerothermic Climate Villages (Case Study of Dehsalm Village)

نویسندگان [English]

  • Bahar Beishami 1
  • Samaneh Esmaili 2
1 Assistant Professor, Tourism Research Center of RICHT Tehran/Iran
2 Post graduate of Architecture and Energy,Manager of Design department in Alavi eginering service company ,Tehran/Iran
چکیده [English]

One of the challenges faces the world is climate change, due to greenhouse gas emissions. The requirement for preventing this change is development of the renewable energy usage. Among the types of renewable energy, solar energy is considered by many countries around the world, due to its high capacity and availability throughout the year. Regarding the human's long-standing efforts to provide the best temperature for the environment and to save the resources, he has to plan strategies for applying the solar energy, including passive solar systems. Passive solar systems apply the building elements as solutions to use solar energy. Since most of the energy consumed in the building sector is spent on providing thermal comfort, the passive solar systems significantly help to reduce energy consumption; therefore, their usage can be considered an efficient strategy in the process of sustainable development, especially in less developed and rural areas.
Many economic planners believe that to realize this form of development, it is necessary to concentrate on the rural tourism infrastructure. Basically, villages are the place for tourists' accommodation and receiving services, i.e. Eco-lodge. Tourism can accelerate this development through the use of solar energy.
Applying the renewable energy efficiently in in rural areas, Eco-lodge and generally in the tourism industry is of great importance because of limiting the industry's share in environmental problems, helping to reduce the cost of operating ecotourism resorts, making the business economically attractive, and paving the way for sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar energy
  • Ecotourism
  • Eco lodge
  • Passive solar systems
  • Arid climate