مطالعه جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی تولید محصولات یونجه و ذرت علوفه‌ای با منابع مختلف تامین آب (مطالعه موردی: دشت قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سابقه و هدف: مصرف انرژی در بخش کشاورزی، رشد سریع­تری را نسبت به سایر بخش ­های اقتصاد کشاورزی تجربه کرده است. در کشورهای در حال توسعه، میزان قابل توجهی از انرژی برای تولید و امنیت غذایی مصرف می ­شود. مصرف انرژی در بخش کشاورزی منجر به انتشار گازهای گلخانه ­ای و آلاینده های محیط­ زیستی شده است که عواقبی مانند گرمایش جهانی و تغییر اقلیم را در پی دارد. مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی است. تجزیه ­و ­تحلیل جریان انرژی و انتشار گازهای گلخانه­ ای در بوم نظام‌های کشاورزی می‌تواند از طریق بهینه‌سازی عملیات تولید به کاهش اثرات محیط­ زیستی کمک کند. دشت قزوین در ایران یکی از دشت­ های مهم کشاورزی است که در کنار استفاده از آب زیرزمینی، بزرگترین شبکه کانال­ کشی آبیاری و زهکشی در ایران را دارا است. در پژوهش حاضر، جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی تولید یونجه و ذرت علوفه‌ای در دو سیستم تامین آب از چاه و شبکه کانال آبیاری در دشت قزوین ارزیابی شد.
مواد و روش­ ها: در این پژوهش، تجزیه و تحلیل شاخص­ های انرژی و اثر گرمایش جهانی بررسی شد. داده ­های پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان در سال 97-98 جمع‌آوری شد. پتانسیل گرمایش جهانی با روش ارزیابی چرخه حیات و با استفاده از نرم افزار SimaPro 9 محاسبه شد.
نتایج و بحث: نتایج نشان داد تولید یونجه با سیستم تامین آب از چاه به میزان 128697 مگاژول در هکتار بیشترین و تولید ذرت با سیستم تامین آب از کانال به میزان 64975 مگاژول در هکتار کمترین انرژی ورودی را به خود اختصاص دادند. کارایی مصرف انرژی در تولید ذرت (6/3) و یونجه (4/3) در سیستم کانال ­کشی بیشتر از سیستم تامین آب از چاه (3/2 در ذرت و 49/1 در یونجه) محاسبه شد. پتانسیل گرمایش جهانی در سیستم‌ تامین آب زیرزمینی برای ذرت و یونجه به ترتیب 9/7466 و 76/7995 و در سیستم کانال­ کشی به ترتیب 34/5533 و 67/4947 معادل کیلوگرم دی‌اکسید کربن در هکتار برآورد شد. الکتریسیته و انتشارات مستقیم از مزرعه بیشترین سهم را در مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ­ای داشتند.
نتیجه ­گیری: نتایج نشان داد که تولید یونجه و ذرت علوفه ­ای در شبکه کانال­ کشی آبیاری در مقایسه با تولید با آبیاری آب زیرزمینی به­ دلیل مصرف کمتر الکتریسیته برای آبیاری، میزان پتانسیل گرمایش جهانی و مصرف انرژی کمتری را در دشت قزوین دارد. مطابق نتایج، سیستم ­های تحت‌فشار و انرژی­ های تجدیدپذیر برای آبیاری، خاک‌ورزی حفاظتی و مدیریت کارآمد شبکه کانال­ کشی برای کاهش مصرف منابع و اثرات محیط­ زیستی پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the energy flow and Global Warming Potential (GWP) of alfalfa and maize silage production with different water supply sources (a case study: Qazvin Plain)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khodarezaie 1
  • Korous Khoshbakht 1
  • Hadi Veisi 1
  • Mohammad Reza Nazari 2
1 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute (ESRI), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute (ESRI), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Energy use in agriculture has grown faster than other sectors of the global economy. In developing countries, most agricultural systems consume significant amounts of energy to increase production and food security. Energy consumption leads to the emission of greenhouse gases and environmental pollutions in the agriculture sector. Besides, the use of fossil fuels in the production process and transfer of inputs emits greenhouse gases, which in turn cause global warming and climate change. Analyzing and good understanding of energy flow and Greenhouse Gas (GHG) emissions in agricultural production systems can help to optimize crop management practices thereby reducing environmental problems.
Qazvin Plain is one of the most important agricultural plains in Iran, which along with the use of groundwater, has the largest irrigation canal network in the country. Differences in agricultural water supply sources can lead to differences in energy consumption and GHG emissions as electricity and other inputs may be affected. Alfalfa and maize silage are major forage crops in Qazvin Plain. Alfalfa and maize silage need a relatively high irrigation water requirement. This paper evaluates the energy flow and Global Warming Potential (GWP) of alfalfa and maize silage farms with two different water supply sources (well and canal) in Qazvin Plain.
Material and methods: The data were collected through face-to-face interviews with farmers in the years 2018-2019. Energy indices were estimated based on the analysis of farm inputs and outputs. GWP was calculated using the Life Cycle Assessment (LCA) method and SimaPro 8.2 software. GHGs were calculated using the conversion coefficients presented by the IPCC GWP 100 method.
 Results and discussion: The output energy values of maize silage and alfalfa were calculated as 232726, 191812 MJ ha-1 for well water irrigation system and 234167 and 248060 MJ ha-1 for the canal water irrigation, respectively. Results showed higher net energy values for alfalfa (176218 MJ ha-1) and maize silage (169192 MJ ha-1) in canal water irrigation system compared to well water irrigation (63115 MJ ha-1 and 132956 MJ ha-1 for alfalfa and maize silage, respectively) mainly because of the relatively lower input energy. The results showed that the highest and lowest values of input energy were related to alfalfa production with well water irrigation (128697 MJ ha-1) and maize silage with canal water irrigation (64975 MJ ha-1), respectively. Also, the energy use efficiency of maize silage (3.6) and alfalfa (3.4) were higher in canal water irrigation systems compared to well water irrigation systems (2.3 for maize silage and 1.49 for alfalfa). In the well water irrigation systems, GWP was calculated to be 7466.9 kg CO2-eq ha−1 and 7995.7 kg CO2-eq ha−1 for maize silage and alfalfa, respectively. These values were 5533.3 kg CO2-eq ha−1 and 4947.6 kg CO2-eq ha−1 for maize silage and alfalfa in the canal water irrigation systems, respectively. Electricity and direct emission showed the highest share of total energy consumption and GHG emission.
Conclusion: Generally, our results showed that energy consumption and GWP were lower in the canal irrigation systems than well irrigation systems mainly as a result of electricity used for water pumping in well irrigation operations. It can be inferred from the present study that for efficient use of resources and decreasing environmental problems in the study area, practices such as optimal management of irrigation water, conservation tillage, and optimal management of chemical fertilizers can help to achieve these goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Sustainable Agriculture
  • Energy Use Efficiency
  • Environmental Impacts
Abdalla, K., Chivenge, P., Ciais, P. and Chaplot, V., 2016. No-tillage lessens soil CO2 emissions the most under arid and sandy soil conditions: results from a meta-analysis. Biogeosciences. 13, 3619-3633.-185.
Abdalla, M., Osborne, B., Lanigan, G., Forristal, D., Williams, M., Smith, P. and Jones, M. B., 2013. Conservation tillage systems: a review of its consequences for greenhouse gas emissions. Soil Use and Management. 29(2), 199-209.
Abrahão, R., Carvalho, M. and Causapé, J., 2017. Carbon and water footprints of irrigated corn and non-irrigated wheat in Northeast Spain. Environmental Science and Pollution Research. 24(6), 5647-5653.
Acaroğlu, M., 1998. Energy from biomass and applications. University of Selcuk Graduate of Natural and Applied Sciences, Textbook, Konya.
Agreement, P., 2015. Paris agreement. In Report of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Retrived December. p. 2017.
Alam, M.K., Bell, R.W. and Biswas, W.K., 2019. Increases in soil sequestered carbon under conservation agriculture cropping decrease the estimated greenhouse gas emissions of wetland rice using life cycle assessment. Journal of Cleaner Production. 224, 72-87.
 Asgharipour, M.R., Mousavinik, S.M. and Enayat, F.F., 2016. Evaluation of energy input and greenhouse gases emissions from alfalfa production in the Sistan region, Iran. Energy Reports. 2, 135-140.
Azizi, K., Heidari, S., 2013. A comparative study on energy balance and economical indices in irrigated and dry land barley production systems. International Journal of Environmental Science and Technology. 10, 1019-1028.
Bartzas, G. and Komnitsas, K., 2017. Life cycle analysis of pistachio production in Greece. Science of the Total Environment. 595, 13-24.
Beheshti Tabar, I., Keyhani, A. and Rafiee, S., 2010. Energy balance in Iran's agronomy (1990–2006). Renewable and Sustainable Energy Reviews. 14, 849-855.
Boshrabadi, H. and Naghavi, S., 2011. Estimating energy demand in agricultural sector of Iran. Journal of Agricultural Economics Researches. 3, 147-162.
Brati, H., Khaledian, M., Biglouei, M. and Rizi, A. P., 2018. Assessment of Energy Efficiency in Pump Stations of Pressurized Irrigation Systems (Case Study: Qazvin and Kermanshah Provinces). International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD). 8, 389-396.
Budzianowski, W.M., 2013. Modelling of CO2 content in the atmosphere until 2300: influence of energy intensity of gross domestic product and carbon intensity of energy. International Journal of Global Warming. 5(1), 1-17.
Camargo, G.G., Ryan, M.R. and Richard, T.L., 2013. Energy use and greenhouse gas emissions from crop production using the farm energy analysis tool. BioScience. 63, 263-273.
Canakci, M., Topakci, M., Akinci, I. and Ozmerzi, A., 2005. Energy use pattern of some field crops and vegetable production: Case study for Antalya Region, Turkey. Energy Conversion and Management. 46, 655-666.
Chandel, S. S., Naik, M. N. and Chandel, R., 2017. Review of performance studies of direct coupled photovoltaic water pumping systems and case study. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 76, 163-175.
Christensen, L.O., Galt, R.E. and Kendall, A., 2018. Life-cycle greenhouse gas assessment of Community Supported Agriculture in California’s Central Valley. Renewable Agriculture and Food Systems. 33(5), 393-405.
De, D., Singh, R. and Chandra, H., 2001. Technological impact on energy consumption in rainfed soybean cultivation in Madhya Pradesh. Applied Energy. 70, 193-213.
Delate, K. and Cambardella, C.A., 2004. Agroecosystem performance during transition to certified organic grain production. Agronomy Journal. 96(5), 1288-1298.
Dendooven, L., Gutiérrez-Oliva, V.F., Patiño-Zúñiga, L., Ramírez-Villanueva, D.A., Verhulst, N., Luna-Guido, M. and Govaerts, B., 2012. Greenhouse gas emissions under conservation agriculture compared to traditional cultivation of maize in the central highlands of Mexico. Science of the Total Environment. 431, 237-244.
Dijkman, T.J., Basset-Mens, C., Antón, A. and Núñez, M., 2018. LCA of food and agriculture. In Life Cycle Assessment. Springer, Cham, pp. 723-754.
Elsoragaby, S., Yahya, A., Mahadi, M.R., Nawi, N.M. and Mairghany, M., 2019. Energy utilization in major crop cultivation. Energy. 173, 1285-1303.
Esfahani, S.M.J., Mahdei, K.N., Saadi, H. and Dourandish, A., 2018. Evaluate the environmental impact of silage corn production in South Khorasan Province. Agroecology. 10(1), 281-298. (In Persian).
Falahi, F., & Hekmati Farid, S. (2013). Determinants of CO2 emissions in the Iranian Provinces (panel data approach). Iranian Energy Economics, 2(6), 129-150.
Fallahi, F. and Montazeri, S.J., 2010. Energy Consumption and Economic Growth: a Nonlinear Approach. Iranian Journal of Economic research. 15(44), 111-133.
Farajian, L., Moghaddasi, R. and Hosseini, S., 2018. Agricultural energy demand modeling in Iran: Approaching to a more sustainable situation. Energy Reports. 4, 260-265.
Fedrizzi, M.C., Ribeiro, F.S. and Zilles, R., 2009. Lessons from field experiences with photovoltaic pumping systems in traditional communities. Energy for Sustainable Development. 13(1), 64-70.
Feyzbakhsh, M.T. and Alizadeh, P., 2018. Comparison of silage corn (Zea mays L.) and forage sorghum (Sorghum bicolor L.) productions in terms of energy consumption and global warming potential in Gorgan region. Agroecology. 10(1), 218-233. (In Persian).
Ghasemi Mobtaker, H., Akram, A. and Keyhani, A., 2010a. Investigation of energy consumption of perennial Alfalfa production-Case study: Hamedan province. Journal of Food, Agriculture and Environment. 8, 379-381.
Ghasemi Mobtaker, H., Akram, A. and Keyhani, A., 2012. Energy use and sensitivity analysis of energy inputs for alfalfa production in Iran. Energy for Sustainable Development. 16, 84-89.
Ghasemi Mobtaker, H., Keyhani, A., Mohammadi, A., Rafiee, S. and Akram, A., 2010b. Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan Province of Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment. 137, 367-372.
Ghimire, R., Norton, U., Bista, P., Obour, A.K. and Norton, J.B., 2017. Soil organic matter, greenhouse gases and net global warming potential of irrigated conventional, reduced-tillage and organic cropping systems. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 107(1), 49-62.
Gholami, Z., Ebrahimian, H. and Noori, H., 2016. Investigation of Irrigation Water Productivity in Sprinkler and Surface Irrigation Systems (Case study: Qazvin Plain). Irrigation Sciences and Engineering. 39(3), 135-146. (In Persian).
Goglio, P., Smith, W.N., Grant, B.B., Desjardins, R.L., Gao, X., Hanis, K. and Burgess, P.J., 2018. A comparison of methods to quantify greenhouse gas emissions of cropping systems in LCA. Journal of Cleaner Production. 172, 4010-4017.
Gozubuyuk, Z., Sahin, U., Adiguzel, M.C. and Dasci, E., 2019. Energy use efficiency of deficit-irrigated silage maize in different soil tillage practices on a high plain with a semi-arid climate. Archives of Agronomy and Soil Science. 1-16.
Habibi, E., Niknejad, Y., Fallah, H., Dastan, S. and Tari, D.B., 2019. Life cycle assessment of rice production systems in different paddy field size levels in north of Iran. Environmental monitoring and assessment. 191(4), 202.
Halvorson, A.D., Stewart, C.E. and Del Grosso, S.J., 2016. Manure and inorganic nitrogen affect irrigated corn yields and soil properties. Agronomy Journal. 108(2), 519-531.
Hatirli, S.A., Ozkan, B. and Fert, C., 2006. Energy inputs and crop yield relationship in greenhouse tomato production. Renewable Energy. 31, 427-438.
Hauschild, M. Z., Rosenbaum, R. K., & Olsen, S. I. (2018). Life cycle assessment. Springer International Publishing, Cham.
Herrhz, J.L., Girth, V.S. and Cerisola, C., 1995. Long-term energy use and economic evaluation of three tillage systems for cereal and legume production in central Spain. Soil and Tillage Research. 35, 183-198.
Hosseini, J.M., Hashemy, S.S., Javadi, S. and Banihabib, M., 2019. Assessment to Improving Operational Approaches of the Surface Water Resources on Groundwater Extraction Reduction (Case Study: Qazvin Irrigation District). Iran-Water Resources Research. 14(4), 125-139 (In Persian).
Houshyar, E., Dalgaard, T., Tarazkar, M.H. and Jørgensen, U., 2015. Energy input for tomato production what economy says, and what is good for the environment. Journal of Cleaner Production. 89, 99-109.
Huang, Y., Ren, W., Wang, L., Hui, D., Grove, J.H., Yang,  X. and Goff, B., 2018. Greenhouse gas emissions and crop yield in no-tillage systems: A meta-analysis. Agriculture. Ecosystems and Environment. 268, 144-153.
Ilahi, S., Wu, Y., Raza, M.A.A., Wei, W., Imran, M. and Bayasgalankhuu, L., 2019. Optimization Approach for Improving Energy Efficiency and Evaluation of Greenhouse Gas Emission of Wheat Crop using Data Envelopment Analysis. Sustainability. 11(12), 3409.
Ingram, D.L., Hall, C.R. and Knight, J., 2018. Global warming potential, variable costs, and water use of a model greenhouse production system for 11.4-cm annual plants using life cycle assessment. HortScience. 53(4), 441-444.
IPCC, 1995. Climate change, the science of climate change. In: Houghton JT, Meira Filho LG, Callander BA, Harris N, Kattenberg A, Maskell K (eds) Intergovernmental panel on climate change. Cambridge: Cambridge University Press.
Iran Ministry of Energy, 2007. Energy balance sheet. Retrieved from https://isn.moe.gov.ir/
Jackson, T.M., Khan, S. and Hafeez, M., 2010. A comparative analysis of water application and energy consumption at the irrigated field level. Agricultural Water Management. 97(10), 1477-1485.
Jadidi, M., Sabouhi Sabouni, M., Homayounifar, M. and Mohammadi, A., 2012. Assessment of energy use pattern for tomato production in Iran: A case study from the Marand region. Research in Agricultural Engineering. 58, 50-56.
Karimi, M., Beheshti Tabar, I. and Khubbakht, G.M., 2008. Energy production in Iran’s agronomy. American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sciences. 4(2), 172-177.
Karimi, M. and Moghaddam, H., 2018. On-farm energy flow in grape orchards. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 17, 191-194.
Karimi, P., Qureshi, A.S., Bahramloo, R. and Molden, D., 2012. Reducing carbon emissions through improved irrigation and groundwater management: A case study from Iran. Agricultural water management. 108, 52-60.
Kazemi, H., Shokrgozar, M., Kamkar, B. and Soltani, A., 2018. Analysis of cotton production by energy indicators in two different climatic regions. Journal of Cleaner Production. 190, 729-736.
Khoshnevisan, B., Rafiee, S., Omid, M., Yousefi, M. and Movahedi, M., 2013. Modeling of energy consumption and GHG (greenhouse gas) emissions in wheat production in Esfahan province of Iran using artificial neural networks. Energy. 52, 333-338.
Kitani, O., (1999). CIGR handbook of agricultural engineering. The American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, Michigan.
Koga, N. and Tajima, R., 2011. Assessing energy efficiencies and greenhouse gas emissions under bioethanol-oriented paddy rice production in northern Japan. Journal of environmental management. 92, 967-973.
Kramer, K.J., Moll, H.C. and Nonhebel, S., 1999. Total greenhouse gas emissions related to the Dutch crop production system. Agriculture. Ecosystems and Environment. 72, 9-16.
Külekçi, M. and Aksoy, A., 2013. Input–output energy analysis in pistachio production of Turkey. Environmental Progress and Sustainable Energy. 32, 128-133.
Lal, R., 2004. Carbon emission from farm operations. Environment international. 30(7), 981-990.
Lal, R., 2015. Sequestering carbon and increasing productivity by conservation agriculture. Journal of Soil and Water Conservation. 70(3), 55A-62A.
Lal, R., 2004. Carbon emission from farm operations. Environment international. 30, 981-990.
Li, T., Baležentis, T., Makutėnienė, D., Streimikiene, D. and Kriščiukaitienė, I., 2016. Energy-related CO2 emission in European Union agriculture: Driving forces and possibilities for reduction. Applied energy. 180, 682-694.
Mandal, K., Saha, K., Ghosh, P., Hati, K. and Bandyopadhyay, K., 2002. Bioenergy and economic analysis of soybean-based crop production systems in central India. Biomass and Bioenergy. 23, 337-345.
Martin-Gorriz, B., Gallego-Elvira, B., Martínez-Alvarez, V. and Maestre-Valero, J.F., 2020. Life cycle assessment of fruit and vegetable production in the Region of Murcia (south-east Spain) and evaluation of impact mitigation practices. Journal of Cleaner Production, 265, p.121656.
McNunn, G., Karlen, D.L., Salas, W., Rice, C.W., Mueller, S., Muth Jr, D. and Seale, J.W., 2020. Climate smart agriculture opportunities for mitigating soil greenhouse gas emissions across the US Corn-Belt. Journal of cleaner production, 268, 122240.
Mobtaker, H.G., Keyhani, A., Mohammadi, A., Rafiee, S. and Akram, A., 2010. Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan Province of Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment. 137, 367-372.
Mohammadi, A., Rafiee, S., Jafari, A., Keyhani, A., Mousavi-Avval, S.H. and Nonhebel, S., 2014. Energy use efficiency and greenhouse gas emissions of farming systems in north Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 30, 724-733.
Mohammadzadeh, A., Damghani, A.M., Vafabakhsh, J. and Deihimfard, R., 2017. Assessing energy efficiencies, economy, and global warming potential (GWP) effects of major crop production systems in Iran: a case study in East Azerbaijan province. Environmental Science and Pollution Research. 24, 16971-16984.
Mohammadzadeh, A., Mahdavi Damghani, A., Vafabakhsh, J. and Deihimfard, R., 2018. Ecological-Economic Efficiency for Alfalfa (Medicago sativa L.) and Corn Silage (Zea mays L.) Production Systems: Maragheh– Bonab Plain, East Azerbaijan Province. Journal of Agroecology. 10, 875-895.
Mondani, F., Khoramivafa, M., Aleagha, S. and Ghobadi, R., 2015. Assessment of energy flow in irrigated and dry-land wheat farms under different climatic conditions in Kermanshah province. Journal of Agroecology. 5, 75-88.
Mousavi-Avval, S.H., Rafiee, S., Jafari, A. and Mohammadi, A., 2011. Energy flow modeling and sensitivity analysis of inputs for canola production in Iran. Journal of Cleaner Production. 19, 1464-1470.
Muntean, M., Guizzardi, D., Schaaf, E., Crippa, M., Solazzo, E., Olivier, J.G.J. and Vignati, E., 2018. Fossil CO2 emissions of all world countries-2018 Report. EU Joint Research Commission, Luxembourg: Publ. Off. European Union.
Nabavi-Pelesaraei, A., Abdi, R., Rafiee, S. and Mobtaker, H.G., 2014. Optimization of energy required and greenhouse gas emissions analysis for orange producers using data envelopment analysis approach. Journal of Cleaner Production. 65, 311-317.
Nabavi-Pelesaraei, A., Rafiee, S., Mohtasebi, S. S., Hosseinzadeh-Bandbafha, H. and Chau, K.W., 2017. Energy consumption enhancement and environmental life cycle assessment in paddy production using optimization techniques. Journal of cleaner production. 162, 571-586.
Nagy, C.N., 1999. Energy coefficients for agriculture inputs in western Canada. Canadian Agricultural Energy End-Use Data Analysis Centre (CAEEDAC). University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada.
Nikkhah, A., 2018. Life cycle assessment of the agricultural sector in Iran (2007–2014). Environmental Progress and Sustainable Energy. 37(5), 1750-1757.
NRCS, U., 2006. Land resource regions and major land resource areas of the United States, the Caribbean, and the Pacific Basin. US Department of Agriculture Handbook, 296.
Omidi, A., Alimardani, R. and khanali, M., 2018. Potential evaluation and sizing of an off-grid photovoltaic generator for the energy supply of an irrigation system. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 49(3), 477-488. doi: 10.22059/ijbse.2018.245764.665008 (In Persian).
Omrani, H., Valipour, M.  and Emrouznejad, A., 2019. Using weighted goal programming model for planning regional sustainable development to optimal workforce allocation: an application for provinces of Iran. Social Indicators Research. 141(3), 1007-1035.
Ozturk, I., Aslan, A.  and Kalyoncu, H., 2010. Energy consumption and economic growth relationship: Evidence from panel data for low and middle income countries. Energy Policy. 38(8), 4422-4428.
Parhizkari, A., Mozaffari, M., Shokatfadaee, M. and Mahmoodi, A., 2015. Deficit irrigation simultaneously with reduced available water the solution to conservation of water resources in Qazvin plain. Journal of Soil and Water Resources Conservation. 5(1), 67-80. (In Persian).
Pimentel, D., 1980. Handbook of energy utilization in agriculture. CRC Press, Boca Raton, FL.
Pishgar Komleh, S., Keyhani, A., Rafiee, S. and Sefeedpary, P., 2011. Energy use and economic analysis of corn silage production under three cultivated area levels in Tehran province of Iran. Energy. 36, 3335-3341.
Pishgar-Komleh, S., Ghahderijani, M. and Sefeedpari, P., 2012a. Energy consumption and CO2 emissions analysis of potato production based on different farm size levels in Iran. Journal of Cleaner production. 33, 183-191.
Pishgar-Komleh, S., Sefeedpari, P. and Ghahderijani, M., 2012b. Exploring energy consumption and CO2 emission of cotton production in Iran. Journal of Renewable and Sustainable Energy. 4, 033115.
Rajaby, M.H., Soltani, A., Zeinali , E. and Soltani, E., 2012. Evaluation of energy use in wheat production in Gorgan. J. of Plant Production. 19, 143-172.
Robertson, G.P., Paul, E.A. and Harwood, R.R., 2000. Greenhouse gases in intensive agriculture: contributions of individual gases to the radiative forcing of the atmosphere. Science. 289(5486), 1922-1925.
Rochette, P. and Gregorich, E.G., 1998. Dynamics of soil microbial biomass C, soluble organic C and CO2 evolution after three years of manure application. Canadian Journal of Soil Science. 78(2), 283-290.
Rothausen, S.G. and Conway, D., 2011. Greenhouse-gas emissions from energy use in the water sector. Nature Climate Change. 1(4), 210-219.
Roy, P., Nei, D., Orikasa, T., Xu, Q., Okadome, H., Nakamura, N. and Shiina, T., 2009. A review of life cycle assessment (LCA) on some food products. Journal of food engineering. 90(1), 1-10.
Shah, T., 2009. Climate change and groundwater: India’s opportunities for mitigation and adaptation. Environmental Research Letters. 4(3), 035005.
Smith, P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, E., Haberl, H., Harper, R., House, J. and Jafari, M., 2014. Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
Snyder, C., Bruulsema, T., Jensen, T. and Fixen, P., 2009. Review of greenhouse gas emissions from crop production systems and fertilizer management effects. Agriculture, Ecosystems and Environment. 133, 247-266.
Soltani, A., Maleki, M. and Zeinali, E., 2014. Optimal crop management can reduce energy use and greenhouse gases emissions in rainfed canola production. International Journal of Plant Production. 8, 587-604.
Taleghani, A., Almassi, M. and Ghahderijani, M., 2020. Environmental evaluation and optimization of energy use and greenhouse gases mitigation for farm production systems in Mashhad, Iran. Environmental Science and Pollution Research. 1-12.
Thelen, K.D., Fronning, B.E., Kravchenko, A., Min, D.H. and Robertson, G.P., 2010. Integrating livestock manure with a corn–soybean bioenergy cropping system improves short-term carbon sequestration rates and net global warming potential. biomass and bioenergy. 34(7), 960-966.
Tsatsarelis, C. and Koundouras, D., 1994. Energetics of baled alfalfa hay production in northern Greece. Agriculture, ecosystems and environment. 49, 123-130.
Tzilivakis, J., Warner, D., May, M., Lewis, K. and Jaggard, K., 2005. An assessment of the energy inputs and greenhouse gas emissions in sugar beet (Beta vulgaris) production in the UK. Agricultural Systems. 85, 101-119.
Ullah, A., Perret, S.R., Gheewala, S.H. and Soni, P., 2016. Eco-efficiency of cotton-cropping systems in Pakistan: an integrated approach of life cycle assessment and data envelopment analysis. Journal of Cleaner Production. 134, 623-632.
Wang, X., Li, X., Fischer, G., Sun, L., Tan, M., Xin, L. and Liang, Z., 2015. Impact of the changing area sown to winter wheat on crop water footprint in the North China Plain. Ecological Indicators. 57, 100-109.
Yilmaz, I., Akcaoz, H. and Ozkan, B., 2005. An analysis of energy use and input costs for cotton production in Turkey. Renewable Energy. 30, 145-155.
Yousefi, M., Damghani, A.M. and Khoramivafa, M., 2016. Comparison greenhouse gas (GHG) emissions and global warming potential (GWP) effect of energy use in different wheat agroecosystems in Iran. Environmental Science and Pollution Research. 23, 7390-7397.
Yousefi, M. and Mohammadi, A., 2011. Economical analysis and energy use efficiency in alfalfa production systems in Iran. Scientific Research and Essays. 6, 2332-2336.
Zangeneh, M., Omid, M. and Akram, A., 2010. A comparative study on energy use and cost analysis of potato production under different farming technologies in Hamadan province of Iran. Energy. 35, 2927-2933.
Zareabyaneh, H., Heydari, A. and Daneshkar, A. P., 2020. Evaluation of Water Management Performance in Irrigation Network of Qazvin Plain, Irrigation and Water Engineering. 10(38), 76-88. (In Persian).
Zhang, G., Wang, X., Zhang, L., Xiong, K., Zheng, C., Lu, F. and Ouyang, Z., 2018. Carbon and water footprints of major cereal crops production in China. Journal of Cleaner Production. 194, 613-623.
Zhang, W., He, X., Zhang, Z., Gong, S., Zhang, Q., Zhang, W. and Chen, X., 2018. Carbon footprint assessment for irrigated and rainfed maize (Zea mays L.) production on the Loess Plateau of China. Biosystems Engineering. 167, 75-86.
Zou, X., Li, K., Cremades, R., Gao, Q., Wan, Y. and Qin, X., 2015. Greenhouse gas emissions from agricultural irrigation in China. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 20(2), 295-315.