نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: برآورد تولید آلودگی هوا از منابع متحرک و ثابت از ارکان اصلی مدیریت کیفیت هوا است و با توجه به عملکرد خودروها در شرایط متفاوت، محاسبه مقدار انتشار آلاینده‌ها از منابع متحرک یکی از چالش‌های تدوین فهرست انتشار است. در مطالعات تدوین فهرست انتشار آلودگی هوای کشور، از نرم‌افزار بین‌المللی مدل‌سازی انتشار وسایل نقلیه (IVE ) استفاده می‌شود.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر جهت بررسی انحراف مقادیر مدل از واقعیت، مقایسه ای بین مدل IVE و اندازگیری انتشار خودروهای سواری داخلی صفر کیلومتر در آزمایش شاسی دینامومتر آزمایشگاه ISQI بر اساس استاندارد آلایندگی یورو 4 و چرخه رانندگی جدید اروپا (NEDC ) انجام شده است.
نتایج و بحث: مقایسه داده های انتشار آزمایش شاسی دینامومتر خودروهای داخلی برای سه گاز مهم NOx ،CO ,HC با نتایج انتشار مدلسازی شده توسط مدل IVE مقادیر متفاوتی را نشان داد بجز یک مورد در انتشار NOx که مدل با خودروی کوئیک برابر بود ، بدین صورت که انتشار NOX در بازه 0.01 تا 0.05 قرارا داشت و مدل عدد 0.03 را نشان داد و در مورد CO در بازه 0.26 تا 0.96 قرار داشت که مدل عدد 0.48 را نشان داد و همچنین HC در بازه 0.03 تا 0.08 قرار دارد که نتایج مدل برابر 0.03 است

نتیجه گیری: بر اساس مقایسه نتایج ، اگرچه مدل IVE تا حدودی به واقعیت نزدیک است ولی اتکا به شرایط فرضی برای برآورد مقدار آلاینده‌های خودروهای سواری، غیر قابل اعتماد است و نمی‌توان نتایج مدل را برآورد صحیحی از انتشارات در نظر گرفت بلکه با اعمال ضرایب تصحیح مناسب برای هر خودرو قابل کاربرد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the real emissions of domestic passenger cars with the IVE model

نویسندگان [English]

  • Maryam saberiyansani
  • Yousef Rashidi
  • Seyed Hossein Hashemi

Department of Environmental Technologies, Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Background and purpose:
Estimating the production of air pollution from mobile and stationary sources is one of the main pillars of air quality management, and considering the performance of cars in different conditions, calculating the number of emissions of pollutants from mobile sources is one of the challenges of compiling the emission list. The international vehicle emission modeling software (IVE) is used in the studies of compiling the country's air pollution emission list.
materials and methods:
In this research, in order to investigate the deviation of the model values from the reality, a comparison between the IVE model and the emission measurement of domestic passenger cars at 0 km in the ISQI laboratory dynamometer chassis test based on the Euro 4 emission standard and the New European Driving Cycle (NEDC) has been carried out.
Results and discussion:
Comparison of domestic car dynamometer chassis test emission data for three important gases, NOx, CO, HC, with emission results modeled by IVE model showed different values, except for one case in NOx emission, where the model was equal to the Quick car, so that NOX emission It was in the range of 0.01 to 0.05, and the model showed the number of 0.03, and in the case of CO, it was in the range of 0.26 to 0.96, which the model showed the number of 0.48, and also HC is in the range of 0.03 to 0.08, which the model results are equal to 0.03

Conclusion:
Based on the comparison of the results, although the IVE model is somewhat close to the reality, but relying on the hypothetical conditions to estimate the amount of passenger car pollutants is unreliable, and the results of the model cannot be considered a correct estimate of the emissions, but by applying appropriate correction coefficients for each The car is usable.
key words
Air pollution, IVE model, motor vehicles, NEDC cycle, dynamotor chassis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • IVE model
  • motor vehicles
  • NEDC cycle
  • dynamotor chassis