ارزیابی روش های مختلف عصاره گیری بر ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه های نسترن کوهی، ولیک سرخ و ولیک سیاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی و پژوهشکده فناوری های زیستی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

سابقه و هدف: رادیکال­ های آزاد با فساد مواد غذایی و آسیب به سلامت انسان، به­ عنوان ترکیباتی مضر و آسیب رسان به سلول های گیاهی و جانوری محسوب می شوند. فنل ها گروه وسیعی از ترکیبات هیدروکسیلی هستند که ترکیباتی نظیر فلاوونوئیدها و آنتوسیانین ها در آن قرار دارند. نسترن کوهی، ولیک سرخ و ولیک سیاه سه میوه دارویی با ترکیبات ارزشمندی نظیر پلی فنول ها، فلاوونوئیدها، ویتامین ها، در شمال کشور بصورت خودرو دارای رشد رویشی و زایشی بسیار مطلوبی می باشند.
مواد و روش ­ها: جهت بررسی و تعیین بیشترین میزان استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی، روش های مختلف عصاره گیری در این سه میوه مورد استفاده قرار گرفت. میوه های این گیاهان از منطقه نوا (°۳۵٫۸۵۴شمالی °۵۲٫۲۰۹شرقی، ارتفاع از سطح دریا2300متر) واقع در شهرستان آمل جمع آوری و پس از خشک کردن با چهار حلال آب، اتانول، هیدروالکل(آب و اتانول 50:50) و متانول عصاره گیری صورت گرفت. سپس مقادیر فنل، فلاوونوئید و درصدمهار رادیکال آزادDPPH برای هرکدام از میوه ها و روش عصاره گیری اندازه گیری شد.
نتایج و بحث: نتایج این پژوهش نشان داد که روش های مختلف عصاره گیری میوه نسترن اختلاف معنی داری درسطح1درصد(p<0.01) برروی فنل و آنتی­اکسیدان  و درسطح پنج درصد (p<0.05) برروی فلاوونوئید می­ باشد. همچنین براساس مقایسه میانگین روش­ های عصاره گیری در میوه نسترن،  استفاده از حلال هیدروالکل(آب و اتانول) باعث ایجاد اختلاف معنی داری نسبت به دیگر حلال ها بود و توانست بیشترین مقدار فنل کل در این گیاه را نشان دهد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد روش­ های مختلف عصاره­ گیری در میوه ولیک سرخ (آب، هیدروالکی، اتانولی و متانولی) بر میزان فنل، فلاوونوئید و آنتی­ اکسیدان موثر بوده و در سطح 1درصد معنی­ دار بودند. براساس جدول مقایسه میانگین روش ­های عصاره­ گیری در میوه ولیک سرخ، عصاره­ های بدست آمده از حلال هیدروالکل بیشترین عدد را در صفات فنل و فلاوونوئید نشان داده و تیمار برتر بودند. روش ­های عصاره ­گیری در صفات فلاوونوئید و آنتی­ اکسیدان در سطح1 درصد(p<0.01) و بر فنل درسطح پنج درصد (p<0.05) در میوه ولیک سیاه معنی­ دار بود. همچنین براساس نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگین روش ­های عصاره ­گیری در میوه ولیک سیاه حلال هیدروالکل  بهترین حلال در استخراج ترکیبات فنلی نسبت به دیگر حلال­ ها بوده است.
نتیجه­ گیری: ترکیبات فنلی از سه میوه دارویی نسترن کوهی، ولیک سرخ و ولیک سیاه توسط حلال هیدروالکل نسبت به دیگر حلال‌ها یعنی آب، اتانول و متانول مطلوب­تر بود. همچنین بیشترین مقدار فنل در بین سه میوه مورد آزمایش در میوه نسترن کوهی مشاهده گردید. در حالی که در ولیک سرخ هیدروالکل (آب و اتانول) و در ولیک سیاه متانول بیشترین فلاوونوئید اندازه گیری شده را شامل شدند. به طور کل و با توجه به اهمیت ترکیبات فنلی، جهت استخراج این نوع ترکیبات در این گیاهان، استفاده از حلال هیدروالکل پیشنهاد می­­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different extraction methods on antioxidant compounds of dog-rose mountain, red hawthorn and black hawthorn (Mazandaran fruits)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Esmailzadeh
  • Hossein Moradi
  • Fatemeh Davatgar
Department of Horticultural Sciences, Crop Sciences College Research Institute of Medicinal Plant Biotechnologies (RIMPBio), Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: Free radicals are considered harmful and damaging compounds to plant and animal cells and damage human health. Phenols are a large group of hydroxyl compounds that include compounds such as flavonoids and anthocyanins. Mountain dog-rose, red hawthorn and black hawthorn are three medicinal fruits with valuable compounds such as polyphenols, flavonoids, and vitamins, in the north of the country, with very favorable vegetative and reproductive growth. 
Material and methods: In order to investigate and determine the maximum amount of extraction of antioxidant compounds, different extraction methods were used in these fruits. The fruits of these plants were collected from Nava area (52.209 and 35.854, altitude 2300 meters above sea level) located in Amol City. After drying, they were extracted with four solvents i.e. water, ethanol, hydroalcohol (water and ethanol 50:50) and methanol. Then the amount of phenol, flavonoid and percentage of DPPH free radicals were measured for each fruit and extraction method.
 Results and discussion: The results of this research showed that different extraction methods of dog-rose fruit have a significant difference at the level of 1% (p<0.01) on phenol and antioxidants and at the level of 5% (p<0.05) on flavonoids. Also, based on the comparison of the average extraction methods in the dog-rose fruit, the use of hydroalcoholic solvent (water and ethanol) caused a significant difference compared to other solvents and was able to show the highest amount of total phenol in this plant. The effects of different extraction methods on the fruit of the red hawthorn showed all extraction methods (water, hydroalcoholic, ethanolic and methanolic) were effective on the amount of phenol, flavonoid and antioxidant and were significant at 1% level. Based on the comparison of the average extraction methods in the red hawthorn fruit, the extracts obtained from the hydroalcohol solvent showed the highest number in phenolic and flavonoid traits and were the superior treatment. Extraction methods were significant in flavonoid and antioxidant traits at the level of 1% (p<0.01) and in phenol at the level of 5% (p<0.05) in the black hawthorn fruit. Also, based on the results of the comparison table of the average extraction methods in the fruit of black hawthorn, hydroalcohol solvent was the best solvent in extracting phenolic compounds compared to other solvents.
Conclusion: The phenolic compounds of the three medicinal fruits were more favorable by hydroalcohol solvent than other solvents, such as water, ethanol and methanol. Also, the highest amount of phenol among the three tested fruits was observed in the dog-rose mountain fruit. While in the red hawthorn, hydroalcohol (water and ethanol) and in the black hawthorn, methanol contained the most measured flavonoids. In general and considering the importance of phenolic compounds, it is suggested to use hydroalcohol solvent to extract these types of compounds in these plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethanol
  • free radicals
  • extraction method
  • medicinal plants and methanol
Ahmadvand, H., Amiri, H., Dalvand, H., and Bagheri, S., 2014. Various antioxidant properties of essential oil and hydroalcoholic extract of Artemisa persica. Journal Birjand University of Medical scicences. 20, 416-24. (In Persian with English abstract).
Alizadeh, A., Varzian, A.s., Dolatshah, A.S., Momivand, H. and Eini Nargesh, H., 2017. Morphological and phytochemical characteristics of fruit of different populations of Nastaran Kooh (Rosa canina L.) in Lorestan province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research. 35(3), 512-526. (In Persian with English abstract)
Alothman, M., Bhat, R. and Karim, A.A., 2009. Antioxidant capacity and phenolic content of selected tropical fruits from Malaysia, extracted with different solvents. Food Chemistry. 115, 785–788.
Amensour, M., Bouhdid, S., Fernandezlopez, J., Idaomar, M., Senhaji, N.S. and Abrini, J., 2010. Antibacterial activity of extracts of Myrtus communis against food-borne pathogenic and spoilage bacteria. International Journal of Food Properties. 13, 1215-1224.
Amiri, H., 2015. Composition and antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of Ziziphora clinopodioides Lam in preflowering stage. Journal Kerman UniMedical Sciences. 16, 79-86. (In Persian with English abstract).
Anagnostopoulou, M.A., Kefalas, P., Papageorgiou, V.P., Assimepoulou, A.N., and Boskou, D., 2006. Radical scavenging activity of various extracts and fractions of sweet orange peel (Citrus sinensis). Food Chemistry. 94, 19–25.
Azimzadeh, M., 2009. Genetic assessment of Iranian Bunium persicum Boiss using ITS. Tehran: University of Tehran. pp.81.
Bahorun, T., Trotin, F., Pommery, J., Vasseur, J. and Pinkas, M., 1994. Antioxidant activities of Crataegus monogyna extracts. Planta Medica. 60(04), 323-328.
Bahramikia, S. and Yazdanparast, R., 2008. Antioxidant and free radical scavering activities of different fractions of anethum graveolens leaves using in vitro models, Pharmacol online. 2, 219- 233.
Baranikarbasaki, F., Hossenzadeh, H., Fazlibazzaz, B.S., Hoda, V., Ghazvini, K. and Ajami, B.A.M., 2016. Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and alcoholic extracts of saffron on oral pathogenic microbes streptococcus mutans lactobacillus, candida albicans. Journal Mashhad Dental School. 40, 203-212. (In Persian with English abstract)
Barros, L., Carvalho, A.M. and Ferreira, I.C., 1991. Comparing the composition and bioactivity of Crataegus monogyna flowers and fruits used in folk medicine. Phytochemical Analysis. 22(2), 181-188.
Bernatonienė, J., Masteikova, R., Majienė, D., Savickas, A., Kėvelaitis, E., and Bernatonienė, R., 2008. Free radical- scavenging activities of Crataegus monogyna extracts. Journal Medicina . 44(9), 706-12.
British Pharmacopoeia. 2009. Vol. IV, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). London. pp. 6939 - 6942.
Castro, M.L. and Garcıa-Ayuso, L., 1998. Soxhlet extraction of solid materials: an outdated technique with a promising innovative future. Analytica Chimica Acta. 369, 1-10.
Chang, C.C., Yang, M.H., Wen, H.M., and  Chern, J.C., 2002. Estmation of total flavonoid content in proplis by two complementary colorimetric methods. Food Drug Analysis. 10, 178-182.
Chang, W.T., Dao, J. and Shao, Z.H., 2005. Hawthorn: potential roles in cardiovascular disease. American Journal of Chinese Medicin. 33(1), 1-10.
Choe, E. and Min, B.D., 2009. Mechanisms of antioxidants in the oxidation of food. Comprehensive Review in Food Science and Food Safety. 8, 345-358.
Conforti, F., Sosa, S., Marrelli, M., Menichini, F., Statti, G.A., Uzunov, D., Tubaro, A., Menichini, F., Della Loggia, R., 2008. In vivo anti inflammatory and invitro antioxidant activities of Mediterranean dietary plants. Journal Ethnopharmacol. 116, 144-51.
Cui, H.Y., Jia, X.Y., Zhang, X., Zhang, J. and Zhang, Z.Q., 2011. Optimization of high-speed counter-current chromatography for separation of polyphenols from the extract of hawthorn (Crataegus laevigata) with response surface methodology. Separation and Purification Technology. 77, 269-74.
Davari, A., Solouki, M. and Fazelinasab, B., 2018. Effects of jasmonic acid and titanium dioxide nanoparticles on process of changes of phytochemical and antioxidant in genotypes of Satureja hortensis L. Eco Phytochem Journal Medicin Plant. 5, 1-20.
Davarynejad, G., Taghizadeh, S. and Asili, J., 2017. Effect of different solvents on total phenolic contents and antioxidant activity of Zizyphus jujube Miller fruits. Journal Horticulture Sci. 31, 158-66
Delnavaz Hashimloyan, B., O. Ataei and M. Mojdehi., 2014. The determination and measurement of some secondary metabolites of leaves, stems and roots of Dendrostellera lessertii(Wikstr)Van. Tigeh. and allelopathy effects on barley and mungbean plants, Plant Ecophysiology. 22, 162-177. (In Persian with English abstract)
Demir, F. and Ozcan, M., 2001. Chemical and technological properties of rose (Rosa canina L.) fruits grown wild in Turkey. Food Engineering. 47, 333-336.
Ebrahimzadeh, M.A., Nabavi, S.F., and Nabavi S.M., 2009. Antioxidant activity of leaves and inflorescence of Eryngium Caucasicum Trautv at flowering stage. Pharmacognocy Research. 1(6), 435-439.
Ercisli S., 2007. Chemical composition of fruits in some rose (Rosa spp.) species. Food Chemistry. 104, 1379-1384.
Fazeli Nasab, B., Moshtaghi, N. and Forouzandeh, M., 2019. Investigation of the effect of solvent extraction on the amount of phenol, flavonoids and antioxidant activity of some native Iranian medicinal plants. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 27(3), 14-26. (In Persian with English abstract)
Fazly Bazzaz, B.S., and Harirzadeh, G., 2003. Screening of Iranian plants for antimicrobial activity. Pharmaceutical Biology. 41, 573-583.
Gulcin, I., Oktay, M., Kufrevioglu, I.O., and Aslan, A., 2002. Determination of antioxidant activity of Lichen Cetraria islandica (L) Ach. Ethnopharmacol. 79(3), 325-329.
Haji Mahdipour, H., Khanavi, M., Shokrchi, M., Abedi, Z and Pir Ali Hamdani, M., 2009. Investigation of the best method for extracting phenolic compounds in Echinacea. Journal of Medicinal Plants. 8 (4), 145-152. (In Persian with English abstract)
Hwang, J.Y., Shue, Y.S. and Chang, H.M., 2001. Antioxidative activity of roasted and defatted peanut kernels. Food Research. 34, 639-647.
Ishaq Lou Gulogahi, Q., Safapour, S., Sadeghi Kiakhani, M. and Seyed Saadati, S.H., 2013. Optimization of ultrasonic extraction process of natural dyes of Velik fruit. Journal of Color Science and Technology. 9, 313-320. (In Persian with English abstract)
Kabiri, S. and Sayyedalangi, S.Z., 2015. Comparison of antioxidant effect of different extracts from Melissa officinalis leaves with immersion and microwave assisted extractions and its oxidative stability on soybean oil. Innovations in food Technology. 2, 23-38.
Kamkar, A., 2009. Study of antioxidant activity of Iranian dill essential oil and extract. Knowledge horizon; Quarterly Journal of Gonabad University of Medical Sciences and Health Services. 15(2), 11-17.
Kamkar, A., Jebelli Javan, A., Asadi, F. and Kamalinejad, M. 2010. The antioxidative effect of Iranian Mentha pulegium extracts and essential oil in sunflower oil. Food and Chemical Toxicology. 48, 1796–1800.
Kaur, C. and Kapoor, H.C., 2001. Antioxidants in fruits and vegetables – the millennium’s health. Int Journal Food Sci Technology. 36, 703–25.
Khatamsaz, M., 1992. (Flora of Iran) Rosaceae family. Forest and Rangeland Research Institute, 252 p.
Kim Il-S, Yang M, Lee OH and Kang SN. 2011. The antioxidant activity and the bioactive compound content of Stevia rebaudiana water extracts. Food Science and Technology. 44, 1328-1332.
Kulshreshtha, M., Goswami, M.V., Rao, C., Ashwlayan, V. and Yadav, S., 2011. Estimation of antioxidant potential of aqueous extract of Ficus bengalensis leaf on gastric ulcer. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. 9(1), 122-126.
Liu, P., Yang, B. and Kallio, H., 2010. Characterization of phenolic compounds in Chinese hawthorn(Crataegus pinnatifida Bge. var. major) fruit by high performance liquid chromatography– electrospray ionization mass spectrometry. Food Chemistry. 121, 1188-97.
Luximon-Ramma, A., Bahorun, T. and Crozier, A., 2003. Antioxidant actions and phenolic and vitamin C contents of common Mauritian exotic fruits. Science of Food and Agriculture. 83, 496–502.
Ma, Y., Ye, X., Hao, Y., Xu, G., Xu, G. and Liu, D., 2008. Ultrasound-assisted extraction of hesperidin from Penggan (Citrus reticulata) peel. Ultrason Sonochem. 15(3), 227-232.
Naczk M, Shahidi F. 2004. Review Extraction and analysis of phenolics in food. Journal Chromatography A. 1054, 95–111.
Neergheen, S.V., Bahorun, T., Jen, S.L. and Arouma, I.O., 2007.Bioefficacy of Mauritian endemic medicinal plant: Assessment of their phenolic contents and antioxidant potential. Pharmaceutical Biology. 45, 9-17.
Omid Beigi, R. 2005. Production and processing of medicinal plants (Volume1). Astan Quds Razavi Publications, Mashhad, pp. 347.
Ozcan, M., Hacıseferoğulları, H., Marakoğlu, T. and Arslan, D., 2005. Hawthorn (Crataegus spp.) fruit: some physical and chemical properties. Food engineering. 69, 409-413.
Raghavendra, H., Vijayananda, B., Madhumathi, G. and Hiremath, A., 2010. In vitro antioxidant activity of Vitex negundo L. Leaf extracts. Chiang Mai Journal of Science. 37(3), 489-497.
Rashedi, H., Amiri, H. and Gharezi, A., 2015. Assessment of phytochemical and antioxidant properties of the Capparis spinosa L. Khuzestan province. Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 18, 11-07. (In Persian with English abstract)
Roy, A., Sitalakshmi, T., Geetha, R.V., Lakshmi, T., Vishnu Priya, V., 2011. In Vitro Antioxidant and Free Radical Scavenging Activity of the Ethanolic Extract of Dioscorea villosa (Wild Yam) Tubers. Drug Invention Today. 3(9), 214-15.
Saboura, A., Ahmadi, A., Zeinali, A., Parsa, M., 2014. Comparison between the contents of phenolic and flavonoid compounds and aerial part antioxidant activity in Scutellaria pinnatifida in two NorthIranian populations. Journal  Rafsanjan University of Medical Sciences. 13, 249-66. (In Persian with English abstract)
Salehi, S., Long, S.R., Proteau, P.J. and Filtz, T.M., 2009. Hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.) extract exhibits atropine-sensitive activity in a cultured cardiomyocyte assay. Nature Medicine. 63(1) 1-8.
Shukla, S.h,, Mehta, A., Bajpai, V.K. and Shukla, S., 2009. In vitro antioxidant activity and total phenolic content of ethanolic leaf extract of Stevia rebaudiana Bert. Food Chemistry Toxicol. 47, 2338-43.
Slinkard, K., and singleton, V., 1977. Total phenol analysis: automation and comparison with manual methods. American journal of enology and viticulture. (28), 49-55.
Sokmen, A., Sokmen, M., Daferera, D., Polissiou, M., Candan, F., Unlu, M. and Akpulat, H.A., 2004. The in vitro antioxidant and antimicrobial activities of the essential oil and methanol extracts of Achillea biebersteini Afan. Phytotherapy Research International Journal. 18, 451-56.
Sun, J., Chu, Y., Wu, X. and Liu, R.H., 2002. Antioxidant and Antiproliferative Activities of Common Fruits. Agriculture and Food Chemistry. 50,7449–7454.
Yen, G.C. and Duh, P.D., 1995. Antioxidant activity of methanolic extracts of peanut huls from various cultivars. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 72(9), 1065-1067.
Zaringhalami, S. and Khataei, M., 2017. Determination of Some chemical composition of Dog Rose fruit and seed. Journal of Food Science and Technology. 64(14), 1-8.