تحلیل مدیریت گردشگری خلاق با مدل QSPM مطالعه موردی شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف:  امروزه گردشگری به عنوان محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی، به امری فراگیر تبدیل شده است. گردشگری خلاق با متبلور نمودن ارزش ­های فرهنگی سرزمینی متناسب با خرده فرهنگ­ های متعدد در ایران، نقشی اساسی در برنامه ­های راهبردی گردشگری این سرزمین دارد. تغییر روند گردشگری و اهمیت ویژه تجارب معنادار برای گردشگران، توجه به عوامل موثر بهره ­برداری بهینه از ظرفیت­ های موجود و نقش خلاقیت در موفقیت کسب و کارهای گردشگری ضرورت پژوهش در زمینه گردشگری خلاق را دوچندان می­ نماید. استراتژی خلاق و نوآور با آینده ­نگری روندهای جدید گردشگری خلاقانه، مطمئن‌ترین روندهای توسعه آینده را شناسایی می­ کند. هدف اصلی گردشگری خلاق ارائه تجربیات فعال به گردشگران از طریق مشارکت فعال در دوره‌ها و تجربیات یادگیری است. بنابرین، هدف پژوهش حاضر ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی و تعیین راهبرد مناسب توسعه گردشگری خلاق در شهر زاهدان می باشد. 
مواد و روش­ ها: روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و نوع آن کاربردی - توسعه ­ای است. اطلاعات به دو صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) جمع ­آوری شده است. جامعه آماری شامل 300000 نفر از شهروندان شهر زاهدان که از بین آنها 383 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش، بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردید و داده ­های حاصل از آن با استفاده از مدل ­های SOWT و QSPM تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج و بحث: طبق نتایج بدست آمده از تکنیک SOWT، راهبرد کلی برای توسعه­ ی گردشگری خلاق در زاهدان تدافعی (WT) با وزن نهایی 98/7 بوده است. نتایج حاصل از ماتریس برنامه­ ریزی استراتژیک کمی (QSPM) نیز نشان می­ دهد که از چهار استراتژی گروه WT، اولویت با استراتژی «ایجاد مکان­ های فرهنگی و هنری برای عرضه­ ی محصولات خلاق فرهنگی» (با نمره جذاب 966/11) می­ باشد.
نتیجه ­گیری: به‌منظور تحقق گردشگری خلاق در محدوده مورد مطالعه، متناسب با یافته­ های پژوهش، پیشنهاداتی از قبیل بازاریابی خلاقانه از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش صنایع و تولیدات محلی، برگزاری جشنواره گویش­ های محلی، آموزش دوخت لباس­ های محلی و بومی و همچنین پختن غذاهای محلی در سطح استانی و ملی و ... با بکارگیری روش ­های ایجاد مشارکت بین گردشگر و محیط ارائه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creative tourism management analysis using QSPM model, case study: Zahedan city

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Molavi 1
  • Ali Rahimi 1
  • Abdolbaset Dorzade mehr 2
1 Department of Urban, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Human Geography and Regional Planning Development, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Teharan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, tourism has become an all-encompassing aspect as a driver of economic and social development. Creative tourism has a fundamental role in the strategic plans of tourism in Iran, by crystallizing the cultural values of the land according to the many subcultures in Iran.The change in tourism trends and the importance of meaningful experiences for tourists, attention to the effective factors of optimal utilization of existing capacities and the role of creativity in the success of tourism businesses shows the necessity of research in the field of creative tourism.Incorporating creative and innovative strategies while anticipating emerging tourism trends helps identify the most reliable paths for future development.  . The main goal of creative tourism is to provide favorable experiences for tourists through active participation in courses and learning experiences. Therefore, the purpose of the current research was to evaluate the internal and external strategic factors and determine the appropriate strategy for the development of creative tourism in Zahedan.
Material and methods: The research method is descriptive-analytical and its type is applied-developmental. The information has been collected in two ways: documents and surveys (questionnaires and interviews). The statistical population includes 300,000 citizens of Zahedan city, of which 383 people were selected as the statistical sample of the research, based on Cochran's formula, and the resulting data were analyzed using SOWT and QSPM models.
Results and discussion: According to the results of the SOWT technique, the overall strategy for the development of creative tourism in Zahedan was defensive (WT), with a final weight of 7.98. The results of the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) also showed that out of the four strategies of WT Group, priority is given to the strategy of "creating cultural and artistic places  to supply creative cultural products" (with an attractive score of 11.966).
Conclusion: In order to realize creative tourism in the studied area, in accordance with the findings of the research, suggestions such as creative marketing through information and communication technology, training of local industries and productions, holding a festival of local dialects, training in sewing local and indigenous  clothes as well as cooking local dishes at the provincial and national level, etc., are presented by using the methods of creating partnership between tourists and the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • Creative Tourism
  • Active Participation
  • Zahedan City
Achmad, W. and Yulianah, Y., 2022. Corporate social responsibility of the hospitality industry in realizing sustainable tourism development. Enrichment. Journal of Management. 12(2), 1610-1616.
Babaei Hemati, R., Arz Pima, S. and Shahi, N., 2014. Factors affecting the selection of Rasht city as a food tourism destination in the UNESCO creative cities network. Social Research Quarterly.  2, 41-67.
Babaei, R, Mousavi, N., 2013. Creative tourism, Qom: successful youth.
Baghban, A. and Mahmoudi, S., 2016. Evaluation of creative tourism from the point of view of tourists and its impact on travel satisfaction (case study: Isfahan city), Master's thesis in tourism management, Faculty of Management, Sheikh Bahai University, 127.
Bamri, A., 2015. Study and analysis of the situation of creative tourism in Zahedan. Ms.C. Thesis. Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
Behrouz, A., 2013. A study of strengths, strengths, opportunities and threats of Iran's tourism industry with impact on national production and employment with technique (SWOT), In Proceedings  1st National Electronic Conference on Iran's Economic Outlook.
Behtenagar, M., 2015. color symbol in the creative tourism brand of Iranian cities, Eastern Art and Civilization Quarterly, 4th year, 11th issue, 21-28.
Chakravarthy, K., Ravi-Kumar, C.H., and Deepthi, K., (2008). SWOT Analysis on Medical‌ Tourism‌, Presented‌ at the Conference on Tourism in India-Challenges Ahead, 15-17 May 2008, IIMK‌.
Chin, C. H., Lo, M. C., Songan, P., & Nair, V., 2014. Rural tourism destination competitiveness: a study on Annah Rais Longhouse Homestay, Sarawak. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 35-44.
Currie, C., & Falconer, P., 2014. Maintaining sustainable island destinations in Scotland: The role of the transport–tourism relationship. Journal of Destination Marketing & Management, 3(3), 162-172.
Dias, A., González-Rodríguez, M. R. and Patuleia, M., 2020. Developing poor communities through creative tourism. Journal of Tourism and Cultural Change, 1-21.
Duxbury, N., & Richards, G., 2019. Towards a research agenda for creative tourism: Developments, diversity, and dynamics. In A research agenda for creative tourism. Edward Elgar Publishing.
Duxbury, N., Bakas, F. E., Vinagre de Castro, T. and Silva, S., 2021. Creative tourism development models towards Sustainable and Regenerative Tourism. Sustainability, 13(1), 2.
Ferreira, J. and Sousa, B., 2020. Experiential marketing as leverage for growth of creative tourism: a co-creative process. In Advances in tourism, technology and smart systems (pp. 567-577). Springer, Singapore.
Galvagno, M. and Giaccone, S.C., 2019. Mapping creative tourism research: Reviewing the field and outlining future directions. Journal of Hospitality and Tourism Research. 43(8), 1256-1280.
Gordin, V. and Matetskaya, M., 2012. 'Creative tourism in Saint Petersburg: the state of the art', Journal of Tourism Consumption and Practice. 4(2), 55-77
Jusztin, M., 2012. Creativity in the JoHari window: An alternative model for creating tourism programmes. Journal of Tourism Consumption and Practice. 4(2),12-24.
Khayatinejad, S., Hosseinzadeh, O., Hajjarian, M. and Abdi, M.R., 2017. Strategic decision making in the development of poplar wood production with the help of Russia SWOT — ANP (Case study: Urmia city), Journal of Wood and Paper Industries Iran, Eighth Year. 4, 548-533.
Lee, J. and Lee, H., 2015. Deriving strategic priority of policies for creative tourism industry in Korea using AHP. Procedia computer science, 55, 479-484.
Mafi, E. and Saghaei, M., 2009. Application of MS-SWOT model in tourism management analysis Case study: Mashhad metropolis. 14, 50-27.
Marques, L. and Borba, C., 2017. Co-creating the city: Digital technology and creative tourism. Tourism management perspectives. 24, 86-93.
Marujo, N., Borges, M., Serra, J. and Coelho, R., 2021. Strategies for creative tourism activities in pandemic contexts: The case of the saídas de mestre’project. Sustainability. 13, 10654.
Metusul-Haq, A. and Ziaei, M., 2014. Identifying creative tourism development capacities in the urban destination of Yazd, Ms.C. Thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
Mohammadi, A., Moharr, M. and Babakhanifard, M.S., 2016. Providing a framework for evaluating creative tourism products using a balanced scorecard, Tourism and Development Quarterly. 5(6), 42-24.
Mohammadi, A. and Babakhani Fard, M., 2015. Providing a framework for evaluating creative tourism products using a balanced scorecard, Tourism and Development Quarterly. 5(6), 24-42.
Mutawasl al-Haq, A. and Ziaei, M., 2015. Identifying the capacities of creative tourism development in Yazd urban destination, Ms.C. Thesis. Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
OECD Perspectives on Global Development, 2014. https://www.oecd.org/dev/pgd/EN_Pocket%20Edition_PGD2014_web.pdf .
Osman, Z. and Sentosa, I., 2013. Mediating effect of customer satisfaction on service quality and customer loyalty relationship in Malaysian rural tourism. International Journal of Economics Business and Management Studies. 2(1), 25-37.
Rahimi, M. and Pazand, F., 2016. Model of creative urban tourism in Iran using hierarchical analytical model, Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Humanities 6(3), 124-97.
Rahimi, M. and Pazhand, F., 2016. The model of urban creative tourism in Iran using a hierarchical analytical model, Innovation and Creativity in Humanities Quarterly. 6(3), 124-97
Rahnama, M. R., Khakpour, B.A. and Sadeghi, M., 2012. Strategic management analysis in Mashhad with SWOT model, Geography and Planning Quarterly. 42, 198-173.
Rezvani, A., 2015. Soul of the city, a redefinition of the city, space, urban space and the determination of soul-building indicators. Sabz Architecture Quarterly. 4, 55-79.
Richards, G., 2019. Creative tourism: opportunities for smaller places?. Tourism and Management Studies. 15, 7-10.
Richards, G., 2020. Designing creative places: The role of creative tourism. Annals of Tourism Research. 85, 102922.
Ross, D., Saxena, G., Correia, F. and Deutz, P., 2017. Archaeological tourism: A creative approach. Annals of Tourism Research. 67, 37-47.
Saeedi, H., 2012. Creative city. Journal of Municipalities. 11(100), 141-1.
Scott, Allen John., 2014. “Beyond the creative city: cognitive–cultural capitalism and the New Urbanism”, Regional Studies. 48(4), 565-578.
Sepehrnia, R., 2015. Creative attitudes towards the tourism industry in promoting cultural capital in Iran, Quarterly Journal of Initiative and Creativity in the Humanities. 4(4), 70-51.
Sepharnia R., 2014. Creative approach to the tourism industry in promoting cultural capital in Iran, Innovation and Creativity Quarterly in Humanities. 4(4), 51-70.
Shafei, Z., Farkhian, F. and Mirqader, L., 2013. Isfahan as a creative handicraft city with a tourism development approach, Geography Quarterly, Iran Geography Association, New Edition. 12(43),  278-251.
Shahabian, P., 2012. Linking the creative environment with the city, Tehran City Center for Studies and Planning.
Shaw, K., 2017. Melbourne’s creative spacees program: Reclaiming the creative city (if not quite the rest of it), City, Culture and Society. 5, 139-147.
Statistics Center of Iran, 2016. The results of the general population and housing census of Zahedan.
Tan, C.C., Kantabutra, S., Nakeeree, P. and Pongsata, P., 2015. Hermeneutical phenomenology approach using student’s field trip experiences for learning about tourist experience phenomenon. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 9(12), 37-43.
Tan, S.K., Kung, S.F. and Luh, D.B., 2013. A model of ‘creative experience’in creative tourism. Annals of tourism research. 41, 153-174.
Tang, L.R., 2014. The application of social psychology theories and concepts in hospitality and tourism studies: A review and research agenda. International Journal of Hospitality Management. 36, 188-196.