تنوع ریختی میان جمعیتی در Tulipa humilis Hebert (Liliaceae) ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای سیتوژنتیک گیاهی، استاد دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Inter-population Morphological Diversity in Tulipa humilis Herbert (Liliaceae) in Iran

نویسندگان [English]

  • Maoud Sheidai 1
  • Shirin Zojajifar 2
1 Ph.D., Professor, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University
2 M.Sc., Student, Faculty of Science, Shahid Beheshti University