شناسایی حلزون های آبزی دریاچه پریسان و شالیزارهای برنج مجاور آن

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای بیولوژی دریا، بخش تحقیقات جانور شناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی


عنوان مقاله [English]

Freshwater Snails of Parishan Lake and Related Paddy Fields in Fars Province of Iran

نویسنده [English]

  • Elham Ahmadi
Ph.D., Laboratory Assistant, Department of Agricultural Research and Zoology, Plant Pests and Diseases Research Institute